Zullen Arabieren aan Joden verkondigen?

In dit momentje geef ik mijn reactie weer op een artikel dat op 28 feb. 2019 op het CIP werd geplaatst. Zie hier.

Zoals gebruikelijk citeer ik enkele opmerkingen, die met name mijn aandacht trokken.

Eerste citaat

In een christelijke boekwinkel zie ik allerlei boeken die duidelijk maken wie ik ben in Christus en hoe ik met Christus mag groeien. (…) Wij redeneren vaak van onderop en dan staat persoonlijke groei centraal. Dan vergeten we Gods plan met de wereld.

De apostel zegt echter: 

  • Rom. 8:19 (NBG1951) “Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods”

Wie zijn dan die zonen Gods?

De apostel zegt: 

  • Rom. 8:15-17 “Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

Waar zijn dan die zonen Gods voortdurend mee bezig?

De apostel zegt: 

  • Eph 4:11-13 “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.”

Wat is Gods plan met de wereld?

Jezus zegt tijdens Zijn Olijfbergrede: 

  • Mat.24:14 “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn”.

Door wie zal ‘dit Evangelie’ (Mat.24:14) worden verkondigd?

Vlak voor Zijn hemelvaart zegt Jezus tegen Zijn discipelen (en niet tegen de Joden in algemeen): 

  • Hand. 1:8 “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”.

En dus ook niet via een Torapraktijk of een andere naleving van de Wet. Zie ook mijn artikelen: Zoekterm ‘Tora’

Tweede citaat

“Ik ben ervan overtuigd dat de vele moslims die sinds 11 september 2001 tot geloof komen een cruciale rol gaan spelen in de geestelijke herleving onder het Joodse volk.”

Jezus zegt echter: 

  • Luk 13:34-35 ” Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild.”

De Joden, dat wil zeggen de geestelijke leiders van Israël, ‘wilden’ al niet luisteren, toen de Meester Zelf tot hen kwam, op grond waarvan veronderstelt dan de schrijver van het artikel, dat de Joden nu wél willen luisteren?

Het gaat om een hartsgesteldheid, want Stefanus roept uit (tegen de Joden):

  • Hand.7:51-53 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt, gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden.”

Als de Joden tot inzicht (bekering) komen, is dit alléén als ze hun verzet tegen de Heilige Geest opgeven.

Daarvan zegt Jezus: 

  • Luke 13:35 “Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar Ik zeg u, gij zult Mij niet meer zien tot het ogenblik komt, dat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!”

Tot slot

De gedachte, dat Gods plan zich nog altijd met Israël bezighoudt, is het resultaat van een natuurlijk, op de wereld, gericht denken. 

Dat denken is blind voor het feit, dat God zijn plan: de realisatie van het Koninkrijk Gods in  Christus en de Zijnen, uitwerkt; een plan dat Hij al uitvoert sinds de uitstorting van de Heilige Geest.

Alleen op die wijze kan het Evangelie het hart van elk mens bereiken, zodat iedereen de kans krijgt een zoon van God te worden.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken