De overtreding van Adam is de overtreding van alle mensen. Niet in die zin, dat alle mensen overtreden op dezelfde wijze als hij, want dat kan niet. Adam was wat dat betreft uniek. Adam was dan ook niet ‘alle mensen’ maar de stamvader van de natuurlijke mens. Adam overtrad bewust; al zijn nakomelingen overtreden, omdat ze niet anders kunnen. Daarom is Adam eindverantwoordelijk voor de val van de schepping in, aan de ene kant, de vergankelijkheid en, aan de andere kant, de wetteloosheid. In dit artikel zal ik uitleggen wat het verschil is tussen vergankelijkheid en wetteloosheid en waarom de mens, die uit Adam en Eva is voortgekomen, zowel dader als slachtoffer is. Slachtoffer als het gaat om de vergankelijkheid en dader als het gaat om de wetteloosheid.

Eva werd verleid en Adam overtrad

Eva is uit Adam genomen en zij was een hulp die bij hem paste. Zij was echter van oorsprong niet aan Adam ondergeschikt, maar ze vulde hem aan. Het is echter wel zo, dat Adam verantwoordelijk was voor het welzijn van Eva. Hij was door God zelf in die positie geplaatst. Dat had een reden: Adam had van God een gebod gehad. Dat gold niet voor Eva. Haar relatie met God, bestond via Adam. En op het moment, dat Adam zijn relatie met God door de overtreding opgaf, veranderde er in de relatie tussen Adam en Eva in de eerste instantie niets. De breuk bevond zich tussen Adam en God en niet tussen Eva en God, want die verbinding was er niet. Dat wil zeggen dat de status die zij had ten opzichte van Adam en die zij had ten opzichte van God, is overgegaan op haar nageslacht, want Eva is de moeder van alle levenden.

De breuk

De verleiding van Eva is geen overtreding, maar het gevolg van, wat we kunnen zien als, zwakte of gebrek aan inzicht. Die zwakte is dat de mens, in z’n solistische en natuurlijke staat, altijd te verleiden is. De natuurlijke mens ziet wat voor ogen is en is daardoor altijd gericht op de natuurlijke wereld. Hier blijkt de slachtofferrol van Eva. Eva had geen relatie met God en had van Hem geen gebod gekregen. Zij was niet eindverantwoordelijk, maar ze had zich ook niet onderworpen aan degene die wél de eindverantwoording droeg. En dat principe geldt dus ook voor haar nageslacht; alle mensen die uit haar zijn voortgekomen zullen zich van nature aan niemand onderwerpen, maar liever hun eigen plan trekken. Elk mens ziet de de vrucht aan de boom van kennis van goed en kwaad en besluit dat die goed is daardoor wijs te worden. Dat besluit neemt in feite ieder mens voor zichzelf.

Het was evenwel de bedoeling dat Adam, ten eerste, verantwoording voor zijn Eva te dragen en, ten tweede, haar zou onderwijzen in de vreze Gods. Maar omdat Adam zelf niet had ‘geleerd’ om God te vrezen en zich aan Hem te onderwerpen, kon hij dat ook niet aan zijn Eva onderwijzen. En toen hij vervolgens overtrad, was de kans op dat onderwijs helemaal verkeken, want de bron waaruit hij eerst nog zou kunnen putten, was na zijn overtreding als het ware drooggevallen. Ook hij at van de boom van kennis. Het was echter een kennis die beïnvloedbaar zou blijken voor de leugens van mensenmoordenaar van den beginne.

Een leerschool

Na de overtreding van Adam was de mensheid in een situatie terechtgekomen, waarin ze zelf kon ‘leren’ wat het betekent om zonder de zegen (lees: de autoriteit en goedkeuring) van God over de dierlijke schepping te heersen: de mens zou aan de lijve gaan ervaren wat het betekent als de zegen van God, die als Enige de schepping blijvend van Goddelijk leven kan voorzien, in de loop van de tijd zou gaan ontbreken.

Deze situatie is – ik zeg dit met nadruk – niet een straf voor de overtreding, maar het gevolg. Een zeer logisch gevolg. In het eerste hoofdstuk geeft God aan wat de taak is van de mens: het heersen over de dierlijke schepping. Maar om dat goed te kunnen doen, is het nodig dat de mens leeft op grond van het gezag en de autoriteit die God aan de mens geeft. Door de overtreding heeft de mens zich echter losgemaakt van dat gezag en verloor hij ook de autoriteit over de dieren. Daarnaast werd de onderhoudende zegen van God over de gehele schepping onmogelijk gemaakt. Het gevolg is dus enerzijds dat de mens nu op eigen kracht verder moest. Dit op grond van een eigen keus. En anderzijds kwam de vergankelijkheid in de schepping terecht. Het was Adam die de schepping daaraan onderwierp. De vergankelijkheid werd direct zichtbaar, want vanaf dat moment zou de aarde slechts dorens en distels voortbrengen, terwijl de zegen van God plaatsmaakte voor het werken in het zweet des aanschijns. 

Door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, zou de mens in staat zijn om te ondervinden, dat het leven dat hij nu zou gaan leiden, niet het leven is dat God voor de mens voor ogen heeft: Met de boom van kennis kwam tevens de verleiding in de schepping terecht. En het is deze combinatie, kennis en verleiding, die er vervolgens voor zou gaan zorgen dat de wetteloosheid in de schepping zou gaan heersen: de mens maakt verkeerde keuzes, waardoor er een schuldenlast ontstaat. Een schuldenlast waar de mens, niet één, zich op eigen kracht niet aan kan ontworstelen. Dit is de vicieuze cirkel waar de mensheid in terecht is gekomen: aan de ene kant het maken van verkeerde keuzes en aan de andere kant de onmogelijkheid om zich hier aan te onttrekken.

Bevrijding

Deze situatie zou blijven bestaan tot aan de overwinning van Jezus Christus. Uiteraard komen we hier nog uitgebreid op terug. Voor dit artikel wil ik volstaan met op te merken, dat de mensheid vanaf de overtreding van Adam in slavernij was en zij ten opzichte van de aanwezigheid van de vergankelijkheid en de wetteloosheid geen verantwoording droeg. Met de komst van Christus is dit echter volkomen en ingrijpend veranderd. Voor elk mens. Zowel voor degenen die vóór – , als voor hen die ná Zijn komst leefden. Jezus heeft heel de mensheid bevrijd uit de slavernij. Dat is het effect van Zijn kruisdood én Zijn opstanding. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is als Enige in staat om als de nieuwe Adam te functioneren. Hij heeft de verantwoording voor alle mensen op zich genomen. Het feit dat Hij uit de dood is opgestaan, bewijst dat God de Vader het offer van Zijn Zoon heeft aanvaard en Hem vervolgens alle macht in hemel en aarde heeft toebedeeld. Daarom kan Hij eenieder behouden en veilig in het Koninkrijk van Zijn Vader brengen.

Ieder mens kán nu kiezen voor het leven, dat slechts op één plek te vinden is: in de Zoon, in Jezus Christus. Daarom is nu de boodschap aan hen die zuchten onder het juk van de vergankelijkheid: stel je vertrouwen op Hem en vertrouw niet op eigen kracht. Het verleden toont aan waar dat toe leidt. Daarom schreef ik, dat ieder mens sinds Jezus Christus is bevrijd. Bevrijd om een keuze te kunnen maken. Vóór de komst van Christus was dat niet mogelijk, omdat elk mens nog in slavernij was. Nu echter, is de mens vrij om te kiezen wie men dienen wil. 

Om deze reden geldt tevens, dat de mens nu wel verantwoordelijk is voor z’n eigen lot. Want de komst van de genade dat elk mens nu kán kiezen voor het eeuwige leven, betekent ook dat degene die er niet voor kiest, alsnog geen deel aan dat eeuwige leven krijgt. Vóór Christus kón men niet kiezen en was men dus niet verantwoordelijk; sinds Christus kán men kiezen en is men dus wél verantwoordelijk. Er moet echter gekozen worden! Waarbij zij opgemerkt, dat geen keuze in feite óók een keuze is, namelijk het blijven onder het oordeel. En omdat alleen Christus het mandaat heeft elk mens dat op Hem vertrouwt, veilig ‘thuis’ te brengen, zal dus enkel een keuze voor Christus tot het gewenste resultaat leiden. Een andere weg is niet mogelijk.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken