Het reikhalzend verlangen van de schepping 1

Henk de Vries, schreef in het ND van 03 december 2019 een opinie-artikel dat mijn aandacht trok: hij koppelt de problemen waarin de schepping (onze aarde) zich in bevindt aan het verlangen van de schepping (niet alleen ‘onze’ aarde) naar de openbaring van de zonen Gods. Daarnaast noemt hij een interessante link naar de tijd van de profeet Hosea. 

De zorgelijke ontwikkelingen, die Henk de Vries schildert, deelt hij met velen, inclusief ondergetekende. Echter, wat hij doet – en ook daarin is hij geen uitzondering, is dat hij signaleert, maar geen oplossingen biedt. Hij gooit zijn kritische opmerkingen op de grote en groeiende hoop: het is de politiek die faalt. Daarnaast werken de gewone burgers óók niet mee. Wat je daaruit kunt concluderen is dat er geen eenheid is. Het water staat ons, als mensheid, nog niet zodanig aan de lippen, dat we nog tijd hebben om ‘te wijzen’.

Ik denk dat Henk de Vries en de zijnen nog hoop hebben, als de mensen maar zouden willen samenwerken. Dan heb ik voor hem slecht nieuws: de mens zal nooit willen samenwerken, want het denken van de natuurlijke mens is daar niet op uitgelegd. Als het dus van de mens afhankelijk is, zal het alleen maar slechter gaan in de toekomst. En het is op dit punt, dat Henk de Vries zijn interpretatie van de zonen Gods in stelling brengt. Hij probeert op deze wijze zijn lezers een hart onder de riem te steken, maar ook te motiveren hun levensstijl aan te passen. Zijn interpretatie deugt echter niet, want de zonen Gods waar in Romeinen 8 sprake van is, weerspiegelen het karakter van Christus. Zij hebben geleerd hun vertrouwen op Hem, en op Hem alleen, te stellen. Zij gaan niet op de barricades, want zij weten dat de Enige die iets aan de vergankelijkheid van de schepping kan doen, op de troon van God zit aan de rechterzijde van de Vader en daar wacht totdat elke vijand gemaakt wordt tot een voetbank onder zijn voet.

Daar wacht de schepping op en daarna zal de heerlijkheid vanuit Gods troon over de schepping worden geopenbaard. Dáár ziet de schepping met reikhalzend verlangen naar uit. Dat is als eerste Gods prioriteit: Zijn onzichtbare en door Zijn Geest geleide volk opbouwen uit die Ene, de ware Adam. Waar Henk de Vries naar uitziet, is dat zijn huidige leefomgeving niet verder aftakelt door toedoen van de mens; hij verwacht het dus, net als zovelen vandaag de dag, van de mens. En als zodanig blijft hij eten van de boom van kennis en blijft hij gevoelig voor de verleiding, die onlosmakelijk deel van die boom uitmaakt.

Hosea had het inzicht, dat Henk de Vries ontbreekt. Hosea zag wel degelijk de causale verbanden, want hij wees ten diepste op de oorzaken: Er is „geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.“

Waar de huidige situatie van de aarde onafwendbaar naar leidt, is dat alle mensen (de mens!) tot het besef komen, dat ze tot nu toe alleen maar „vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken“. En dat in toenemende mate „trouw, liefde en kennis Gods is in het land“ ontbreekt. De ellende om ons heen vindt z’n oorzaak in het hart van de mens zelf, dat toenemend verhardt: „en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen“ Openbaring 9:21 (NBG1951). Men komt er zelfs toe God de schuld te geven: „en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.“ Openbaring 16:11 (NBG1951). De mens zal deze neergaande spiraal niet kunnen stoppen. Het enige dat helpt is: verootmoediging en de erkenning dat we God nodig hebben om te worden bevrijd van alle schade die we de schepping hebben berokkend. Schade die is ontstaan door het ’heersen over de schepping’ voortdurend en alleen in eigen kracht en tot onze eigen eer te willen doen.

Jezus Christus liet als eerste zien, waartoe een zoon van God in staat is, wanneer deze zijn vertrouwen alleen op God stelt. En God heeft juist aan Hem alle macht gegeven, zodat Hij vele zonen Gods kan voortbrengen: „Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.“ Jesaja 53:10-11 (NBG1951).

Dát zijn de zonen van God waar de schepping met zoveel verlangen naar uitziet.

Het reikhalzend verlangen van de schepping 2

De redacteur Opinie en Debat van het ND zag af van publicatie van mijn reactie op het stuk van Henk de Vries. Hij gaf de volgende motivatie:

Wat mij opvalt in uw artikel is dat u eigenlijk geen enkele ruimte biedt voor pogingen in onze samenleving om nog iets goeds tot stand te brengen. Of om het kwaad in te tomen. Dit wordt wel eens ‘algemene genade’ genoemd. Dat is de genade die God geeft om te voorkomen dat onze samenleving in chaos en anarchie zou belanden – laten we zeggen: zoals in de tijd voor de zondvloed. Die algemene genade wordt onderscheiden van de ‘bijzondere genade’, die God betoont aan Zijn kinderen.

Het gaat o.i. te ver om te stellen dat het alleen maar bergafwaarts kan gaan. De (heils)geschiedenis laat veel meer een golfbeweging zien.

Redacteur Opinie en Debat

Wat betreft de eerste opmerking, kan ik niet anders dan hem gelijk geven. Inderdaad denk ik dat onze samenleving niets goeds tot stand kan brengen. Ik kan daar aan toevoegen, dat het hier gaat om een samenleving die werelds – dus op zichzelf – is georiënteerd. Elk initiatief is gedoemd te mislukken, omdat het denken van de mensen die van die samenleving deel uitmaken, totaal verdorven (door de zonde beschadigd) is. Daarom geeft Paulus aan de gelovigen in Rome het advies: „En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Romeinen 12:2 (NBG1951). Blijkbaar is de ‘verdorvenheid’ niet aan het denken van de Christelijk-religieuze mens voorbij gegaan. Vandaar dat het onvermogen van de mens om ‘iets goeds tot stand te brengen’ of zelfs maar ‘het kwaad in te tomen’ ook onder hen wordt ontkend.

Hij spreekt verder van ‘algemene genade’. Volgens hem is dat ‘de genade die God geeft om te voorkomen dat onze samenleving in chaos en anarchie zou belanden’. Ik zou hem dan willen wijzen op hetgeen de profeet Hosea over zijn tijd zegt. En die situatie eens te vergelijken met die van ons. Kijk daarbij naar het nieuws en let op het geharrewar dat nu al ontstaat als het gaat om het milieu. Wat je ziet, tenzij je je hoofd in het zand steekt of als die drie apen reageert, door je oren, ogen en mond te bedekken, is het ontstaan van pure chaos en anarchie.

De algemene genade, waar hij het over heeft, zou je kunnen zien als de gelegenheid die God nog altijd aan de mens geeft, zich te bekeren van zijn (door de boze geïnspireerde) werken. Ook de religieuze. Sinds de komst van Christus werkt de Heilige Geest echter aan het Koninkrijk Gods, dat zich onzichtbaar voor natuurlijke ogen voor de troon van God ontwikkeld. En zodra dat Koninkrijk van God volgroeid is, zal het zich openbaren. Ondertussen heeft dan de Geest: „die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden,2 Tim. 1:9 (NBG1951) elke gelegenheid benut om zijn Gemeente tot wasdom te brengen.

Van golfbewegingen is echter geen sprake. Wanneer je gaat inzien waar het bij onze God ten diepste om gaat, zul je onderkennen, dat de mensheid die uiteindelijk in Christus opstaat, de mens Gods is die reeds in Genesis 1:26-28 (NBG1951) wordt geschapen. De natuurlijke mens – religieus of niet – staat met deze mens in geen enkele relatie, want de laatste is puur geestelijk, oftewel is aan het beeld van God gelijk en is Hem gelijkvormig.

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Genesis 1:26-28 (NBG1951)

Een natuurlijke – en een Geestelijke periode

Vanuit de geestelijke wereld is slechts sprake van twee perioden: de tijd van de voorbereiding en de tijd van het herstel van alle dingen. De tijd van de voorbereiding loopt vanaf Adam tot de komst van Christus. Christus komt in de volheid van de tijd; de voorbereiding is ten einde. De komst van Christus markeert het begin van de periode van het herstel. Ook zouden we kunnen zeggen, dat de eerste periode, die begon met Adam, de heerschappij van de mens markeert. De tweede periode, die begon met de tweede Adam, Jezus Christus, markeert de periode van het Koninkrijk van God. De eerste periode loopt ook vandaag de dag nog steeds door. Dat zal zijn tot aan de bevrijding van de schepping van de vergankelijkheid: „in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.Rom 8:21 (NBG1951). Deze eerste periode en de tweede periode (die van de opbouw van het Koninkrijk) kunnen naast elkaar bestaan, omdat de eerste zich afspeelt in de natuurlijke – en de tweede zich afspeelt in de wereld van de Geest.

De eerste periode, die van de eerste Adam, is in feite een proloog. Een proloog is bedoeld als basis of inleiding van de hoofdacte in een drama. Het verhaal, waar het omgaat, wordt echter niet vertelt in de proloog, maar in de hoofdacte. In de proloog maken we kennis met de karakters van al de hoofdrolspelers. Vandaar dat wordt gezegd, dat in Christus „alle dingen zijn geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;Col. 1:16-17 (NBG1951). Alles dat geschapen is, staat Hem ten dienste. Hij is de reden waarom God überhaupt de hemel en aarde heeft gecreëerd.

Dat God zichzelf rechtstreeks met de schepping bezig zou houden in de vorm van een zogenoemde „algemene genade“ is klinklare nonsense. God de Vader heeft alle heerschappij in handen gegeven van God de Zoon, door Hem „uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.Eph. 1:20-21 (NBG1951). Dat de Vader zich dan vervolgens óók nog eens rechtstreeks met de mensheid zou bemoeien, is een miskenning van de macht en autoriteit, die Hij eerder aan de Zoon heeft toevertrouwd.

Dat wat God de Vader nooit zou doen, wordt wel geloofd door gelovigen die opnieuw de mens in het centrum stellen. Zij belijden met hun mond dat Jezus Heer is, maar hebben ondertussen Christus van zijn macht en autoriteit ontroofd, door Hem de eerste plaats en de voorrang in de schepping te ontzeggen. Voor hen is Christus Degene die hen heeft vrijgekocht van de zonde en hun als het ware het mandaat heeft gegeven nu in Zijn naam op aarde in algemeen en in onze samenleving in bijzonder orde op zaken te stellen. Daarbij ziet men over het hoofd, dat de mens wel is vrijgekocht van de zonde, maar dat deze daarmee niet tegelijkertijd is losgemaakt van de zwakte die nu eenmaal elk natuurlijk denkend mens kenmerkt. Daarvoor moet deze eerst alles afleggen, dat hem de toegang tot het Koninkrijk van God belemmert, voordat hij überhaupt in kan gaan. In de tekst uit Efeze, die hierboven is genoemd, is het volledige statement nog niet gemaakt. De rest van de tekst luidt: „En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.Eph. 1:22-23 (NBG1951)

De heerschappij van Jezus is vooreerst zichtbaar in de Gemeente, die Zijn lichaam is. En iedereen die zich in dat lichaam bevindt heeft deel aan die heerschappij. Die leidt er in eerste instantie echter niet toe, dat deze gelovigen nu alsnog een mandaat van Christus krijgen, maar dat ze zich opbouwt in de liefde: „En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.Ephesians 4:16 (NBG1951). Het is deze liefde die zichtbaar wordt. Het lichaam zelf blijft onzichtbaar, dus kunnen we ook niet zeggen, dat het lichaam van Christus, de Gemeente, gelijkwaardig is aan de Kerk. Het is een kracht die elk lid op eigen wijze, dus individueel, oefent. Aan de liefde herkent met het Lichaam. Het punt is echter, dat zelfs deze liefde niet door de leden zelf wordt gegenereerd. Het lichaam bestaat uit leden, die zich restloos aan Christus hebben toevertrouwd en die Hem, Hem alleen, erkennen als hun Heer en Hoofd (Koning). Met andere woorden: Hij, Christus, draagt als Hoofd van zijn Gemeente alle verantwoordelijkheid voor het volmaakt uitwerken van de liefde, die elk lid op zijn eigen wijze weer laat zien of (uit)oefent.

In dit proces zien we het openbaar worden van de zonen van God. Daar ziet de schepping naar reikhalzend verlangen naar uit. Het gaat hier dus niet om mensen die op eigen kracht God welgevallig willen zijn. En op deze wijze een zekere eenheid forceren. Het gaat om de werking van Gods Geest in de harten van eenvoudige, maar volkomen op hun Heer gerichte discipelen van Christus, die, naar de wereld gesproken, als vanzelf in de praktijk van hun leven, de kracht van Gods liefde tonen. De mens die in eigen kracht werkt, blijft vruchteloos, omdat hij geen deel heeft aan het leven Gods. Die mens is vergankelijk en dus zijn z’n werken dat ook. 

Er blijft maar één weg over om uit de impasse te geraken en dat is bekering. Die weg is reeds tweeduizend jaar geleden door God de Vader geopenbaard. Ik vermoed echter, dat er eerst nog veel meer ellende over de mens moet worden uitgestort, voordat men collectief zal inzien, dat al het werken van de mens in eigen kracht helemaal nergens toe leidt en dus chronisch gedoemd is te mislukken. Altijd. 

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken