Over: sterven en het zoenoffer

Terug naar: Kort door de Bocht

Je moet wel begrijpen waarom Jezus moest sterven en waarom we in dit zoenoffer moeten geloven. Jezus is de enige weg tot de Vader.

Opmerking van een Jehovah Getuige

Mijn reactie:

Uit je laatste opmerking (Jezus is de enige weg tot de Vader) maak ik op, dat je mijn standpunt nog altijd niet begrijpt en waarom het essentieel afwijkt van wat jij gelooft: Jezus is niet de (enige) weg tot de Vader (hoe stel je je dat voor?); Hij is DE Weg, HET Leven en DE Waarheid. Als Hij zegt dat ‘niemand tot de Vader komt dan door Hem, bedoelt Hij simpelweg dat je IN  Hem moet zijn en dan de weg tot de Vader hebt afgelegd en thuis bent gekomen! Want Jezus Christus (de Zoon) en de Vader zijn één.

Dit is een waarheid die niet simpel te vatten valt door er verstandelijk over na te denken: deze Waarheid wil geopenbaard worden door de Geest van God Zelf. Maar dan zul je wel moeten inzien dat Gods Geest meer is dan enkel maar een kracht, die je in staat stelt te doen wat je eerder (als zwak mens) niet kon.

Of Jezus een voormenselijk leven had is opnieuw irrelevant. Hij is als eerste Gods Zoon omdat Hij door Gods Geest als mens verwekt is. Na Zijn doop werd Zijn roeping (en Zijn Zoonschap) door de Geest bevestigd:

  • “En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.”

en met Zijn opstanding bewijst opnieuw de Geest dat Hij dat Jezus degene is die de Vader heeft gesteld om allen met Zich te verzoenen:

  • “ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van DavidWat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.”
  • “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”.

Maar het punt is, dat Jezus Christus nu zodanig één is met de Vader, dat de twee in eeuwigheid niet meer te scheiden zijn. Het is Gods Geest (de Heilige Geest) die hen als een eenheid aan elkaar heeft gesmeed: de drie-eenheid. Vandaar dat er één God is en drie onderscheiden (maar niet te scheiden) personen die Zich in de Godheid bevinden: De Vader, de Zoon en de Geest.

Dat is de situatie zoals die geldt sinds de opstanding van Jezus. Je begrijpt dat het nadenken over de situatie die daarvoor gold, pure filosofie is. Want de huidige stand van zaken zal nooit meer veranderen.

Uiteraard ga ik nu enigszins kort door de bocht, want de huidige situatie is als het ware nog in ontwikkeling. Maar ook dat is weer een ander topic.