Over: ontslapen en achterblijven

Terug naar: Kort door de Bocht

Als een mens Christus aanneemt is hij vrij om te doen en laten wat hij wil. Eigenlijk geldt dit voor elk mens, want de genade die God heeft geschonken in Jezus Christus is universeel. Het punt is echter dat niet iedereen vervolgens ook zijn leven aan Hem overgeeft. Degenen die dat niet doen, blijven onder het oordeel; degenen die dat wel doen, leggen zogezegd een nieuw fundament in hun leven: Jezus Christus. Deze laatsten zijn behouden.

Maar binnen die laatste groep, zijn er die zelf bouwen op het fundament en zijn er die nog een stap verder gaan en door de wedergeboorte uit de Geest, een kind van God worden. Zij zijn het die naar de onzichtbare mens opstaan uit de dood.

Die laatsten zullen zich naar de inwendige mens ontwikkelen naar hetzelfde beeld als dat van Christus zelf, ontwikkelen:

  • 2 Corinthe 3:17-18 (NBG1951) De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Dit is het proces dat plaatsvindt tijdens het leven van een door de Geest wederom geboren christen. Uiterlijk zie je daar niets van, maar innerlijk groeit de zoon van God. Want:

  • 2 Corinthe 4:11 (NBG1951) Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.

Toch zullen sommigen van deze heiligen lichamelijk sterven. Zij nemen hun intrek in de heilige stad, het hemelse Jeruzalem. Maar als Christus aan het einde van de tijd wordt geopenbaard, zullen er ook nog heiligen in leven zijn. Paulus zegt hiervan in 1 Thess 4:13-17 het volgende:

  • Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.

De ontslapen heiligen keren met Jezus terug in de zichtbare en natuurlijke realiteit:

  • Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. (LET OP: Christus komt dus niet alleen!) Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen (LET OP: meervoud) opgenomen worden in de wolken (wolken = de schare hemelse en ontslapen heiligen), naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Degenen die echter (nog) niet ontslapen zijn, worden ondertussen in de Geest gebouwd tot een woonstede Gods, door zich te reinigen, zoals Hij rein is:

  • 1 Joh 3:2-3 (HSV) Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

Aan het opstanding lichaam wordt dus gebouwd en dat is een (onzichtbaar) proces. Pas als Christus zich samen met de ontslapen heiligen openbaart, zullen ook de nog achtergebleven levende heiligen, veranderd worden in een punt des tijds:

  • 1 Corinthe 15:51-54 (HSV) Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

En dan blijkt elke heilige aan Christus gelijk te zijn:

  • 2 Thess 1:10 (NBG1951) wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn.
  • 1 John 3:2 (Zie boven)