Over: Jezus en de schepping

Terug naar: Kort door de Bocht

Was Jezus al Gods Zoon vóórdat Hij werd gedoopt in water❓ 

Ja, Hij is als enigste direct geschapen of voortgebracht door Jehovah God. Hij heeft als Meesterwerker de schepping tot stand gebracht met hulp van Gods Geest Genesis 1:2

Een Jehovah getuige

Mijn reactie:

Scheppen of voortbrengen zijn twee verschillende acties. De meest simpele verklaring is echter, is dat Jezus God’s Zoon was, omdat Hij als zodanig werd verwekt in de moederschoot van Maria en wel door God Zelf (die Zich dus als de Vader openbaarde). Vandaar Gods eniggeboren Zoon. Geen enkel ander mens (niet in het verleden én niet in toekomst) is op die wijze verwekt.

Jezus kon dus letterlijk zeggen dat God zijn Vader was. Maar let op: De Vader-Zoon relatie werd pas zichtbaar in de bediening van Christus. Die begon pas nadat Hij door Johannes de Doper was gedoopt in de Jordaan. Maar toen Jezus ongeveer 12 jaar oud was kon Hij al wel zeggen, dat Hij bezig was met de dingen betreffende zijn Vader; Hij bedoelde daar niet Jozef mee, maar zijn hemelse Vader, God.

Met de opmerking: “Hij heeft als Meesterwerker de schepping tot stand gebracht met hulp van Gods Geest” brengen jullie een gedachte in, die als zodanig niet door de Schrift wordt ondersteund.