Koninkrijk van God

Terug naar: Kort door de Bocht

Leven onder de vleugels van de Heilige Geest

Met het Koninkrijk van God wordt de situatie bedoeld, waarin de gelovige zich in toenemende mate stelt onder de leiding van de Heilige Geest. Dit betekent, dat een gelovige die door de Heilige Geest wordt geleid, zich onder de heerschappij van Christus of in het Koninkrijk van God bevindt.

De uitdrukking ‘Koninkrijk van God’ wil zeggen, dat deze vorm van leven van oorsprong door God is gewild. De ware ( = door de Geest geleide) gelovige toont de aanwezigheid van Gods Koninkrijk in het leven, doordat hij de vrucht van de Geest oftewel ‘de werken’ Gods, voortbrengt.

Sinds het moment dat Jezus zich als Koning en Priester op de troon van God heeft gezet, groeit het Koninkrijk van God in de harten en levens van hen, die Hem als enige Heer in hun leven hebben aangenomen. De groei van het Koninkrijk zal uiteindelijk resulteren in de totale overwinning op het rijk der duisternis.

Koninkrijk van God of Koninkrijk der hemelen?

Mattheüs

Het evangelie naar Mattheüs richt zich met name op lezers, die bekend zijn met het Joods/Christelijk religieuze (traditioneel of op de wet gerichte) denken. Zij worden vooral door de vele verwijzingen naar – en getuigenissen vanuit de Schrift geàppelleerd.

Markus

Het evangelie naar Markus richt zich met name op lezers zonder enige religieuze achtergrond of kennis van het evangelie. Vandaar de weinige wonderen en tekenen en het minimaal aantal verwijzingen en het enigszins feitelijke en beknopte relaas.

Lucas

Het evangelie van Lucas is naar mijn mening een evangelie (samen met het boek Handelingen) dat vooral degenen zal aanspreken, die in hun hart al een keuze hebben gemaakt voor Jezus Christus en zich nu verder willen ontwikkelen. Zij hebben begrepen dat het evangelie van Jezus Christus voor alle mensen is bedoeld. De eerste kennismaking met het evangelie is dus óf via Mattheus óf via Markus. Een en ander afhankelijk van de achtergrond.

Johannes

Het evangelie naar Johannes is inhoudelijk het meest geestelijke evangelie van de vier. Vele geestelijke achtergronden en principes die samenhangen met de bediening van Jezus Christus in relatie tot het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der hemelen, worden in het evangelie van Johannes uitgelegd.

Leentjebuur?

Velen veronderstellen vandaag de dag dat de ene evangelist bij de andere leentjebuur heeft gespeeld. Ik denk echter dat dit niet zo is, maar dat de verschillen te herleiden zijn tot dat wat een evangelist over een bepaalde gebeurtenis wil zeggen en hoe hij dat verwoordt. Dat verklaart onder andere het feit, dat Mattheüs spreekt over het Koninkrijk der Hemelen en de anderen over het Koninkrijk Gods. Het gaat hier echter over een en hetzelfde Koninkrijk. Waarom maakten de evangelisten dat onderscheid dan wel? De reden is het publiek dat ze voor ogen hadden bij het schrijven van hun evangelie. Mattheus legde de nadruk op het onzichtbare of geestelijke karakter van het Koninkrijk, want de Joden dachten dat Israël zelf uiteindelijk het Koninkrijk van God was. Had Mattheus dus gesproken had over het Koninkrijk Gods, dan had dat, later in elk geval, ongetwijfeld tot veel misverstanden geleid. De andere evangelisten hadden dat ‘probleem’ niet omdat er geen heiden was, die kon veronderstellen, dat ‘zijn’ volk equivalent kon zijn aan het Koninkrijk van God. Overigens is het vandaag de dag des te opvallender dat er vele (ongeestelijke) gelovigen zijn, die denken dat het Koninkrijk van God in een toekomst alsnog in het Midden Oosten wordt opgericht of zelfs hersteld. Het misverstand is dus alsnog aanwezig.

Zie ook ‘Het Koninkrijk der Hemelen’.