Koninkrijk der Hemelen

Terug naar: Kort door de Bocht

Regeren vanuit de geestelijke wereld

Het Koninkrijk der hemelen is inhoudelijk identiek aan ‘het Koninkrijk Gods’. De uitdrukking ‘het Koninkrijk der hemelen’ wordt enkel in het evangelie van Mattheüs gebruikt. Zie hier voor een vergelijkend overzicht.

(Aan dit kernpunt wordt nog geschreven).

Koninkrijk van God of Koninkrijk der hemelen?

Mattheüs

Het evangelie naar Mattheüs richt zich met name op lezers, die bekend zijn met het Joods/Christelijk religieuze (traditioneel of op de wet gerichte) denken. Zij worden vooral door de vele verwijzingen naar – en getuigenissen vanuit de Schrift geàppelleerd.

Markus

Het evangelie naar Markus richt zich met name op lezers zonder enige religieuze achtergrond of kennis van het evangelie. Vandaar de weinige wonderen en tekenen en het minimaal aantal verwijzingen en het enigszins feitelijke en beknopte relaas.

Lucas

Het evangelie van Lucas is naar mijn mening een evangelie (samen met het boek Handelingen) dat vooral degenen zal aanspreken, die in hun hart al een keuze hebben gemaakt voor Jezus Christus en zich nu verder willen ontwikkelen. Zij hebben begrepen dat het evangelie van Jezus Christus voor alle mensen is bedoeld. De eerste kennismaking met het evangelie is dus óf via Mattheus óf via Markus. Een en ander afhankelijk van de achtergrond.

Johannes

Het evangelie naar Johannes is inhoudelijk het meest geestelijke evangelie van de vier. Vele geestelijke achtergronden en principes die samenhangen met de bediening van Jezus Christus in relatie tot het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der hemelen, worden in het evangelie van Johannes uitgelegd.

Leentjebuur?

Velen veronderstellen vandaag de dag dat de ene evangelist bij de andere leentjebuur heeft gespeeld. Ik denk echter dat dit niet zo is, maar dat de verschillen te herleiden zijn tot dat wat een evangelist over een bepaalde gebeurtenis wil zeggen en hoe hij dat verwoordt. Dat verklaart onder andere het feit, dat Mattheüs spreekt over het Koninkrijk der Hemelen en de anderen over het Koninkrijk Gods. Het gaat hier echter over een en hetzelfde Koninkrijk. Waarom maakten de evangelisten dat onderscheid dan wel? De reden is het publiek dat ze voor ogen hadden bij het schrijven van hun evangelie. Mattheus legde de nadruk op het onzichtbare of geestelijke karakter van het Koninkrijk, want de Joden dachten dat Israël zelf uiteindelijk het Koninkrijk van God was. Had Mattheus dus gesproken had over het Koninkrijk Gods, dan had dat, later in elk geval, ongetwijfeld tot veel misverstanden geleid. De andere evangelisten hadden dat ‘probleem’ niet omdat er geen heiden was, die kon veronderstellen, dat ‘zijn’ volk equivalent kon zijn aan het Koninkrijk van God. Overigens is het vandaag de dag des te opvallender dat er vele (ongeestelijke) gelovigen zijn, die denken dat het Koninkrijk van God in een toekomst alsnog in het Midden Oosten wordt opgericht of zelfs hersteld. Het misverstand is dus alsnog aanwezig.