Onder invloed van de wet, heeft het begrip rechtvaardigheid een andere inhoud gekregen (zie hiervoor het artikel Goddeloos versus Rechtvaardigheid). In de Bijbel komt echter naar voren, dat rechtvaardigheid, als het om de mens gaat, een juridisch begrip is.

Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, hun kracht ten tijde van benauwdheid.

Psalms 37:39 (HSV)

Een rechtvaardige is dat niet omdat hij zich rechtvaardig gedraagt, maar omdat hij rechtvaardig is verklaard. De Enige die een mens rechtvaardig kán verklaren is God zelf. Een rechtvaardige is een mens, die van Godswege een soort diplomatieke onschendbaarheid ontvangt. Dat betekent dus niet dat een rechtvaardige altijd rechtvaardig handelt. De verantwoording voor zijn handelen wordt echter overgenomen door degene die Zijn handtekening onder de verklaring van onschendbaarheid heeft geplaatst.

Er zijn vele gelovigen, die – op grond van hun werken, menen een recht te hebben op zo’n verklaring van rechtvaardigheid. Zij menen, dat zij het centrum van Gods denken en handelen zijn: 

  • Isaiah 5:19 (NBG1951) die zeggen: Hij haaste Zich, Hij volvoere snel zijn werk, opdat wij het zien; het raadsbesluit van de Heilige Israëls nadere en kome, opdat wij het leren kennen. 

Maar dit zijn de rechtvaardigen in eigen oog: 

  • Isaiah 5:21 (NBG1951) Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig 

Het wijs zijn in eigen oog betekent in de praktijk, dat hun begrip van recht niet overeenkomt met dat van God: 

  • Isaiah 5:20 (NBG1951) Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

Dit soort zelfverklaarde rechtvaardigen hebben zich op de eerste plaats gezet ten opzichte van het ‘ondergeschikte’ Godsdienstige volk, maar ondertussen leiden ze datzelfde volk (je zou óók kunnen zeggen: de Kerk) naar de afgrond:

  • Isaiah 5:13-14 (NBG1951) Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens gemis aan begrip, zijn edelen worden hongerlijders, en zijn menigte versmacht van dorst. Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat daarin verzinkt de luister van dit volk, zijn menigte, zijn gedruis en al wat daarin dartel is.

De rechtvaardige in de ogen van God en dus degene die door Hem rechtvaardig wordt verklaard, is van een geheel ander kaliber. Degene, die door Hem rechtvaardig wordt verklaard is de gelovige, die vertrouwt op God:

  • Psalms 37:3 (NBG1951) Vertrouw op de HERE en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid;

En woont in het land. Voor de psalmist was ‘het land’ het land Israël, dat God aan het volk had gegeven om daar te vertoeven. In de nieuwe bedeling, die van het nieuwe testament, wordt met het land het Koninkrijk van God bedoeld. Tot dat land, het Koninkrijk van God, hebben enkel zij toegang, die hun vertrouwen op hun Heer stellen en niet op eigen kracht vertrouwen: 

  • Psalms 37:5 (NBG1951) Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;

De rechtvaardigen in de ogen van God, beseffen dat ze in geen enkel opzicht iets kunnen bijdragen aan hun eigen rechtvaardigheid. Ieder mens, die zichzelf autonoom opstelt en zijn eigen leven onder z’n eigen controle wenst te houden, wordt als vanzelf een prooi van het rijk der duisternis:

  • Ezekiel 31:14c (NBG1951) … Want zij zijn allen aan de dood overgegeven, om naar de onderwereld te gaan, te midden der mensenkinderen, naar hen die in de groeve zijn neergedaald.

Degene die volkomen, dat is met heel zijn hart, op God vertrouwt, mag verwachten dat God voor alles in zijn leven zal zorgdragen. Zelfs voor zijn natuurlijke bestaan, hoeft hij niet meer op zichzelf te vertrouwen:

  • Luke 12:29-31 (HSV) En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Een gelovige, die God vertrouwt voor heel zijn leven en zichzelf in alles alleen van Hem afhankelijk weet, zal door God worden voorzien van alles dat hij nodig heeft. Het is die hartsgesteldheid, die God voor rechtvaardig verklaart. Een dergelijke rechtvaardige hoeft niets meer, maar mag alles. En omdat hij met zijn hele hart op God is gericht, zullen ook zijn handelingen in de wereld steeds meer het stempel van zijn hemelse Vader gaan dragen. Daarom kan niemand het Koninkrijk van God (het nieuwtestamentische beloofde land) ingaan, buiten de Geest van God om. De werkers in eigen kracht blijven buiten staan, want zij ontvangen hun loon in de vorm van het resultaat waar ze zelf hard voor hebben gewerkt. Maar als er tijden van benauwdheid komen, zullen de werkers in eigen kracht ook daarvoor zelf een oplossing zoeken. Tenzij ze tot het inzicht komen en alsnog ‘al hun wegen op de Here wentelen’. De gelovigen, die echter op hun hemelse Vader vertrouwen, zullen dit des te meer doen in tijden van benauwdheid: Psalms 37:28 (NBG1951) want de HERE bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken