Jezus Christus: Koning en Hogepriester in eeuwigheid

De tekst uit Hebreeën (hoofdstuk 10 vers 12 – 14, zie hierna) maakt deel uit van een betoog dat ingaat op het verschil tussen de offerdienst onder het oude verbond en die onder het nieuwe verbond. De offerdienst onder het oude verbond vloeide voort uit de wet. En omdat de wet slechts de schaduw bevat van de toekomstige dingen, waar het nieuwe verbond op uitloopt, is onder dat nieuwe verbond ook het karakter van de offerdienst veranderd.

„… deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.“

Hebreeën 10:12-14 (NBG1951)

Het oude verbond functioneerde als een verwijzing naar het nieuwe verbond als de vervulling er van. De offers waren tijdelijk, want ze moesten telkens weer worden herhaald. Het had te maken met de status van degene die het offer bracht. Deze was voor het offer zondig en was het na het offer nog steeds. De offers boden dus geen oplossing voor het probleem, maar brachten ze wel voortduren in herinnering. Per saldo schoot men er onder het oude verbond dus niets mee op.

Als je de tekst in Hebreeën goed tot je door laat dringen, wordt ook duidelijk dat het niet direct ging om het offer zelf, maar om het hart of gezindheid van degene die het offer bracht. De gedachte dat het offer dus een soort vergoeding was voor geleden schade, is niet terecht. Dat is echter wel wat de meeste gelovigen denken. In het geval van Jezus denkt men dan ook dat Hij voor onze zonden betaalde! Als een soort vervanging. Jezus bracht zichzelf ten offer (dat van het zondeloze offerlam), omdat ‘ons’ offer zondig was en dus niet kon worden geaccepteerd. Jezus bracht dus het offer dat van ons werd verwacht, maar niet konden opbrengen. Hij bracht dan zijn offer in plaats van dat van ons. Maar als dat zo zou zijn geweest, dat was zijn offer gelijkwaardig geweest aan de offers die onder het oude verbond werden gebracht en had dat dus net zo min in staat zijn geweest ons voor ons besef te volmaken. Net zo min als gold voor de offeraar onder het oude verbond, zouden ook wij na het offer van Jezus nog altijd besef van zonden hebben gehad. Jezus had dan ook regelmatig zijn offer moeten brengen, omdat wij er niet door zouden veranderen. 

Het offer van Jezus Christus

God wilde dus geen ‘vergoeding voor geleden schade’; iemand die liefheeft eist geen genoegdoening voor zichzelf, maar scheldt schuld kwijt. Het punt is echter dat met de kwijtschelding zonder meer de mens ook niets was opgeschoten. Zoals gezegd: was het offer van Jezus op zich voldoende geweest om ons ‘schuldenvrij’ te maken, dan had dat nog niet betekend dat we vrij van zondebesef waren geweest. 

Toch staat er dat het offer van Jezus éénmalig was. Het is dus de vraag wat het offer van Jezus was? Toen Jezus zich in Zijn jeugd (als kind van Jozef en Maria) bezighield met de dingen die zijn hemelse Vader betroffen, werd Hem duidelijk welke taak de Vader voor Hem bedacht had. Als Jezus dan ook volwassen is en Zijn besluit heeft genomen, zegt Hij tegen de Vader:

„Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen“.

Hebreeën 10:5-7 (NBG1951)

Op dat moment begon Jezus met het brengen van Zijn offer: een volkomen aan de Vader toegewijd leven. Een leven dat maar een doel had: volkomen standvastig te zijn in Zijn liefde en toewijding aan de Vader. 

De offers onder het oude verbond waren niet door God gewild, omdat Hij er geen behagen in had; degene die de offers bracht waren en bleven onderworpen aan de zonde. Nu was er echter een zondeloos mens, die bereid was Gods wil te doen en dat bewees door zichzelf als zodanig ten offer te brengen. In Jezus’ offer komen dus twee essentiële voorwaarden samen: enerzijds de zondeloosheid – en anderzijds de wil van degene, die het offer brengt. De zondeloosheid maakte dat er in feite geen offer nodig was (er hoefde niets in gedachten te worden gebracht), maar omdat Jezus desondanks uit vrije wil Zijn leven volkomen aan God beschikbaar stelde, bewees Hij daarmee in de onzienlijke wereld en voor het oog van alle macht en kracht, dat Hij de Middelaar binnen het nieuwe verbond kon zijn.

Positie en autoriteit

Door Zijn toewijding (liefde tot de Vader) enerzijds en door Zijn onbaatzuchtigheid anderzijds, …

  • Philippenzen 2:6-8 (HSV) „Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood“,

…. zou Hij in staat zijn een hogepriester te zijn voor allen die op Hem hun vertrouwen zouden stellen. Dat was uiteindelijk de wil van de Vader en daarvoor gaf Jezus Zijn leven.

In Jezus heeft God dus Degene gevonden die heeft aangetoond volkomen zonde-bestendig te zijn en, juist daardoor, in staat voor velen de Weg ten leven te worden. God wilde eerst een oplossing bieden voor het zonde-probleem en nu kon worden gestart met de opbouwen van het Zijn Koninkrijk. Daarom heeft God Jezus een Naam gegeven boven elke macht en kracht en Hem een plaats gegeven aan Zijn rechterhand op de troon.

Door één offerande , namelijk dat van Zijn eigen leven, heeft Hij voor altijd hen – die hun vertrouwen stellen op het offer dat hun Heer heeft gebracht – volmaakt, hen die geheiligd worden. Het offer dat Jezus bracht was éénmalig en op één moment; dus volmaakt, want daardoor is het nu voor ieder mens mogelijk om naar Hem toe te gaan. En degenen die komen en hun vertrouwen op Hem stellen (dus ophouden met het voortdurend brengen van eigen offers) zullen in Hem groeien in heiliging en dus in toewijding.

Volmaaktheid en Heiliging

Heiliging is een groeiproces. Dat is de reden waarom Jezus op de troon zit en afwacht. Ondertussen worden Zijn vijanden gemaakt tot een voetbank voor zijn voet. Heiliging groeit doordat de vijanden in de levens van Zijn volgelingen worden overwonnen. Steunend op het offer dat Jezus heeft gebracht en roemend in de macht en autoriteit van hun Heer, vernieuwt het leven van hun inwendige mens van dag tot dag naar hetzelfde beeld als dat van Jezus Christus. Niet door kracht of geweld, maar doordat de Geest van Christus samen met hun geesten belijdt dat ze kinderen Gods zijn.

Dat is de kern van het nieuwe verbond, waarmee God zich aan zijn volk verbindt. Door de Heilige Geest worden Zijn wetten in hun harten gelegd en in hun verstand geschreven. God denkt niet meer aan hun zonden en aan hun ongerechtigheden ten gevolge van het wandelen in eigen kracht,  wordt niet meer gedacht, want na het éénmalige offer van Jezus is geen zondoffer meer (nodig) en is vergeving afdoende. 

Omdat heiliging een groeiproces is dat waarschijnlijk tot aan het eind van ons aardse leven plaatsvindt, zal het ongetwijfeld zo zijn, dat er zo nu en dan fouten worden gemaakt. Per slot van rekening worden we ook opgeroepen om vernieuwd te worden in de geest van ons denken. Heiliging is samen met andere heiligen onderweg zijn:

  • Hebreeën 12:1 (NBG1951) „Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt“.

Maar het betekent vooral het oog op Jezus gericht houden. In Hem zien we het eerste bewijs van het Woord dat God als belofte in de schepping heeft gesproken:  „Laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis“. 

  • Hebreeën 12:2 (NBG1951) „Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods“.

Het is zijn voorbeeld dat we hebben en dat ons aanspoort vol te houden. Hij is bekend met de tegenwerpingen die wij op onze weg tegenkomen. Hij weet dus hoe de boze altijd zal proberen twijfel te zaaien in het hart van de gelovige aan het welslagen van de bouw van het Koninkrijk van God. Dat wat de gelovige hoopt en verwacht, is voor het natuurlijk oog altijd onzichtbaar. Je kunt dus behoorlijk moedeloos worden:

  • Hebreeën 12:3 (NBG1951) „Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt“.

Samenvatting

Door het offer van Jezus is een einde gekomen aan het oude verbond. Het oude verbond was een schaduw van het nieuwe, omdat het nu mogelijk is om de zonden te vergeven. Onder het oude verbond was vergeving niet mogelijk om dat de offers de zonden niet konden wegnemen. De offers moesten dan ook voortdurend worden gebracht. Dat was God niet welgevallig, omdat het Hem niet gaat om de offers zelf, maar om het harten van degenen die de offers brengen. Daarom zegt Paulus in de brief aan de:

  • Romeinen in 12:1 (NBG1951): „Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst“.

Jezus bracht echter het volmaakte offer, doordat Hij, als Enige, zonder zonden was. Hij kon dus als Enige mens zijn lichaam stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Daardoor kon Hij de Middelaar worden van het nieuwe verbond; de wetten van God konden nu, dankzij het offer van Christus, in de harten en het verstand worden geschreven, van hen die zich volledig (met heel hún lichaam) aan Hem (Jezus) toevertrouwen. Dat schrijven in het hart en verstand is onderdeel van de volmaakte wil van God en heeft heiliging tot gevolg:

  • Romeinen 12:2 (NBG1951) „En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene“.

Om die reden zit Jezus nu op de troon aan de rechterhand (beeld van het werk van de Heilige Geest) van God en wacht Hij totdat de heiliging van Zijn volk voltooid is. Want de heiliging is groei in het zoonschap van God, terwijl wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe groeien, die het hoofd is, Christus. Aan Hem (die op de troon zit) ontleent het gehele lichaam (de Gemeente) als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde (Epheziërs 4:15-16). 

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken