De ontdekkingen van iemand die de Bijbel serieus bestudeert

Op de website „Israël en de Bijbel“ las ik de volgende ontboezeming: „Wie de Bijbel serieus bestudeert, kan niet anders dan tot de ontdekking komen dat het overgrote deel ervan spreekt over verleden, heden en toekomst van Israël!“. In de volgende zin wordt opgemerkt: „Voorwaarde is wel dat je de Bijbel niet door de bril van tradities en overleveringen leest.“ Dan wordt opgemerkt, wat men onder de ‘bril van tradities en overleveringen’ verstaat: „We denken dan vooral aan de zogenaamde vervangingstheologie, die ervan uitgaat dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen.“ Het gevolg van het bevooroordeeld (de bril) lezen van de Bijbel is dan: „Een van de tragische gevolgen van deze leer is de ontkrachting van het profetische Woord. Als profetieën al worden besproken, worden ze zo vergeestelijkt, dat Gods plan met Israël onvindbaar wordt.“ De laatste opmerking, toont aan dat men bij “Israël en de Bijbel” eveneens een bril opheeft. Ze hebben het echter totaal niet in de gaten.

Uitgangspunt

Als je de „Bijbel serieus bestudeert“ en de enige conclusie die daarna kunt trekken is dat het „overgrote deel ervan spreekt over verleden, heden en toekomst van Israël“ dan heb je niet begrepen waar het in de Bijbel werkelijk omdraait. Voor de schrijver van het artikel op de website „Israël en de Bijbel“ is het blijkbaar zonneklaar: het gaat over Gods plan met Israël!

De vraag of de Bijbel inderdaad het plan met Israël centraal stelt, wordt echter door de genoemde website niet beantwoord. Wel worden vele argumenten van stal gehaald, die het „bewijs“ daarvoor moeten leveren. Wat men echter niet door heeft, is dat men enkel tracht een uitgangspunt te bewijzen. En daarmee wordt de website „Israël en de Bijbel“ als een ketel die de pot verwijt dat ze zwart ziet. Immers, ook de gedachte dat het in de Bijbel gaat om Gods plan met een ‘natuurlijk’ volk Israël, is een vorm van vervanging. Daarmee komt de ‘Israël is het centrum-leer’ op hetzelfde niveau te staan als de ‘Kerk vervangt Israël-leer’; het zijn beide theorieën die zijn ontstaan in een natuurlijk (en niet door de Geest geïnspireerd) denken. 

Inderdaad spreekt de Bijbel veel over verleden, heden en toekomst van Israël. Het is echter niet het hoofdonderwerp. Daarnaast valt heel goed te beargumenteren, dat het verleden, heden en toekomst van Israël bínnen de Bijbel zelf geheel wordt ingevuld. Ik bedoel daarmee, dat heel de geschiedenis van Israël binnen het verhaal van de Bijbel zelf valt. Met andere woorden: willen we weten wat de toekomst van Israël is, dan hoeven we slechts het nieuwe testament „serieus te bestuderen“ om vervolgens de conclusie te trekken, dat de roeping en bediening van Israël met de komst van Christus ten einde kwam. Het wrange bewijs leverde de geschiedenis, toen in het jaar ‘70 van de eerste eeuw van onze jaartelling, als het ware de religieuze ziel van het volk Israël werd vernietigd. Israël werd als volk gelijkgesteld met de overige volken. 

Israël heeft, Bijbels gesproken, als instrument in God hand en als heilige natie na de komst van Christus geen toekomst meer. Wat natuurlijk absoluut niet wil zeggen, dat Israël als natie of volk geen bestaansrecht meer heeft. Daarbij is opgemerkt, dat ook de Jood of de Joodse Godsdienst net zoveel ‘bestaansrecht’ heeft als welke andere gelovige of religie dan ook. Er is echter geen onderscheid meer, als het gaat om het plan van God of het werkelijke centrale onderwerp van de Bijbel of de Geschriften.

Waar draait het in de Schrift om?

Het scharnier waar de Bijbel omdraait, is niet Israël. Israël was een instrument dat God gebruikt heeft om Christus voort te brengen. Maar zelfs het voortbrengen van Christus is niet het uiteindelijke doel van God. Ook Christus is zogezegd een Instrument dat door God wordt gebruikt om Zijn oerplan te realiseren. Wel is het zo, dat nu Christus de Spil is waar alles omdraait. Maar als Hij zijn doel heeft bereikt, zal ook Hij zichzelf (en alles wat Hij heeft bereikt) aan God de Vader overgeven. En dan zal God alles in allen zijn en functioneert de schepping zoals de Schepper het van eeuwigheid had bedoeld.

Waar het in de Bijbel om gaat is het realiseren van het Koninkrijk van God. En dat Koninkrijk bevindt zich uiteindelijk niet in Israël, maar in de harten van elk mens dat zich op de vernieuwde (lees herstelde) aarde bevindt. Alles wat de Schrift van dat Koninkrijk in natuurlijke beelden schildert, is beeldspraak. Dat komt omdat God zelf puur geestelijk is en Hij dus (op dit moment) niet anders kan, dan natuurlijke beelden gebruiken om geestelijke realiteiten bekend te maken. Dat impliceert echter, dat je de Geest moet toelaten, zodat Hij die beelden kan verklaren. Daarom zegt Jezus, dat je zonder de Heilige Geest, het Koninkrijk van God niet kunt binnengaan. Zonder de Geest, begrijp je niets van een Geestelijke realiteit en dus ook niets van het Koninkrijk van God.

Een geestelijke realiteit

Het Koninkrijk van God is een geestelijke realiteit. De aarde en de wereld die zich daarop bevindt, zijn natuurlijke realiteiten. Als in de komende eeuwigheid, het Koninkrijk van God alles zal omvatten, dan betekent dit niet dat de geestelijke – en de natuurlijke wereld met elkaar worden verenigd, maar dat de natuurlijke wereld in de geestelijke wereld oplost. Er blijft van de natuurlijke wereld, zoals we die nu kennen, niets over. Net zoals een vlinder in geen enkel opzicht nog aan de rups herinnert en de vruchtdragende boom in niets meer lijkt op het zaadje, waaruit hij is ontstaan, zo zal het ook zijn, als het Koninkrijk van God zich in volle heerlijkheid manifesteert. Nadat Paulus een blik in het volle glorie geopenbaarde Koninkrijk van God was vergund, zei hij: „dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken“ (2 Cor. 12:4).

De aardse realiteit is van een geheel ander karakter dan de hemelse. Alleen al om die reden, is het onzin te veronderstellen, dat de hemel en de aarde op elkaar lijken, met het enkele verschil, dat alles dat op aarde kapot en beschadigd is, in de hemel zal zijn hersteld. Een eenvoudig lezen van de laatste hoofdstukken van het boek Openbaring maakt duidelijk dat het ‘hemelse’ van een totaal anders karakter is dan het ‘aardse’.

De Geest maakt het verschil

Het is evenwel de Geest, die nu al in staat is ons iets te laten zien van de heerlijkheid die aan ons en voor onze ogen zal worden geopenbaard. Daarom moedig ik iedere lezer bij het lezen van mijn stukjes op deze website aan de moed te hebben alle menselijke (lees: natuurlijke) denkbeelden en vooroordelen los te laten en zich uit te strekken naar onderwijs, dat alleen door de Geest van God wordt gegeven. Een simpel, maar oprecht buigen van de geestelijke knieën is daarvoor voldoende. Het oprecht zoekende hart, zal altijd door God zelf worden gevonden. En vervolgens zal Hij eenieder die door Hem onderwezen wil worden niet afwijzen, maar inleiden in de geheimenissen van het Koninkrijk van God. En daarbij maakt het niet uit wie je bent of binnen welk volk je geboren bent. Jood én Griek vinden beiden een plek in het hart van God, mits ze bereid zijn alles af te leggen, dat hen onderscheidt.

Het artikel ‘Het Koninkrijk van God’

Het artikel ‘Het Koninkrijk van God’ is eigenlijk een boek in wording. Het vertelt de geschiedenis van het Koninkrijk van God in verleden, heden en toekomst. Dat Koninkrijk blijft voor eeuwig. De wereld zoals wij die kennen gaat voorbij en dus ook alles dat zich daarop bevindt en natuurlijk (ongeestelijk) van karakter is. En dat laatste geldt ook voor alles dat de mensen onderscheidt. Dus ook Israël verdwijnt. Het Koninkrijk van God echter blijft. Vandaar dus dat het verleden (de komst van het Koninkrijk wordt voorbereid), het heden (het Koninkrijk van God is komende, dat wil zeggen dat het in de onzienlijke wereld wordt gebouwd) en de toekomst (‘Onze’ natuurlijke wereld zal in het Koninkrijk van God opgaan) in de volgende hoofdstukken en sub-artikelen, zal worden besproken.

En uiteraard komt de ‘Israël-leer’ op deze website uitgebreid aan de orde. Het is mijn mening dat deze theorie de grootste misleiding is, die de komende jaren op ons af zal komen. De misleiding dat Israël door de Kerk is vervangen, is reeds in onze tijd op z’n retour. Het zijn echter beide leringen van gelijk karakter (natuurlijk gericht en dus ongeestelijk) en zijn daardoor uitwisselbaar. Velen zullen nog meer dan nu reeds het geval is, in de Kerk teleurgesteld raken. En dan is de Israël-leer een aantrekkelijk alternatief. Immers, terwijl de Kerk in kracht en overtuiging achteruit loopt, kan met letterlijk aan Israël zien, dat God daar aan het werk is. Tenminste, als men niet verder kijkt dan de ‘natuurlijke’ neus lang is.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken