Er is in deze reeks hoofdstukken over de ‘natuur van Adam’ veel gezegd. Om die reden heb ik voor de overkoepelende titel: “Het zaad van Adam” gekozen. Daarmee wil ik aangeven, dat de natuur van elk mens in zijn nageslacht, dezelfde natuur heeft als die van Adam. Er is aan de natuur van Adam, die hij via Eva doorgeeft, niets veranderd. Maar de vraag is wel: wat is dan het kenmerk van die natuur? In deze eindconclusie wil ik daar mijn mening over geven.

Eva’s nageslacht

De Schrift zegt, dat Eva de moeder is van alle levenden. Ik ben van mening, dat met deze uitspraak iets wordt gezegd, dat maar weinigen inzien. Ieder mens, zowel de man als de vrouw, heeft eigenschappen. Eigenschappen of karakter kenmerken, die je vrouwelijk – en eigenschappen en karakter kenmerken, die je mannelijk zou kunnen noemen. De meesten zullen het met me eens zijn, als ik zeg, dat de vrouwelijke eigenschappen meer met het ‘gevoelsleven’ te maken hebben en dat de mannelijke eigenschappen meer met de ratio te maken hebben. Wat ik hier wel wil benadrukken, is dat beide, zowel de vrouwelijke – als de mannelijke eigenschappen, in ieder mens, ongeacht geslacht, zijn terug te vinden. Uiteraard zal de balans in de meeste gevallen overhellen naar de karakter eigenschappen, die bij het betreffende geslacht horen, maar dat hoeft natuurlijk niet. En ook de mate van overhellen is bij ieder mens uniek en dus verschillend. 

Als we echter spreken van generale eigenschappen, zal de vrouw meer vrouwelijke – en de man meer mannelijke eigenschappen hebben. Wat Eva, als vrouw, met name doorgeeft zijn, zoals gezegd, gevoelens. Daarom speelt bij ieder mens de verleiding een grote rol, en wellicht, bij de vrouw een grotere dan bij de man. Maar omdat er zo nadrukkelijk wordt vermeld, dat Eva de moeder is van alle levenden, legt dit naar mijn mening ook de nadruk op een ander kenmerk van Eva in relatie tot haar man, Adam.

Eva kent geen relatie met God. Ze is uit Adam gemaakt; ze is eveneens in het bezit van de levensgeest, die God expliciet aan Adam geeft. Die levensgeest wordt dan ook aan ieder mens doorgegeven. Maar wat Eva dus óók aan ieder mens doorgeeft, is haar niet-relatie met God. Let er op, dat dit ontbreken van relatie, ook de grond is voor haar gevoeligheid voor de verleiding. Geen mens, ook Eva zelf niet, heeft van God het gebod gekregen niet te eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Daarom zegt de Schrift zo expliciet, dat Eva niet overtrad, maar werd verleid. En om dezelfde reden kan ook elk mens na Eva niet overtreden, maar wel worden verleid; ze hebben geen van allen rechtstreeks van God het gebod gehoord. Wat Eva dus bij de boom overweegt, is haar door Adam verteld. En hij is het die er ook nog bij zegt, dat ze de vrucht zelfs niet mag aanraken. 

Adams natuur

Het kenmerk van Adam is de ratio. Oftewel de wet. De wet is samengesteld uit regels die bedoeld zijn om het verkeer tussen mensen te regelen. Dat is nodig, omdat de mens ook gevoelig is voor verleiding. Het is de ratio, die door Adam aan elk mens wordt doorgegeven. In feite is ratio het vermogen beslissingen te nemen op grond van evenwichtige keuzes. Als dit, dan dat en als zus, dan zo. Dit heeft niets met het gevoel (of verleiding) te maken, maar met nuchter en weloverwogen inzicht.

Om deze reden zegt Adam tegen Eva, dat ze zelfs niet aan de vrucht mag komen. Want het aanraken van de vrucht, impliceert in feite het toelaten van overwegingen. En Adam weet, dat zijn vrouw niet in staat is daar weerstand aan te bieden, omdat ze de wet ‘je mag niet eten’ niet in haar hart heeft ontvangen. Adam had dat wel, dus kon hij op dat punt niet worden verleid. De enige verleiding, die Adam wel kende, bestond uit een persoon: Eva.

Het nageslacht: de natuurlijke mens

Het nageslacht van het eerste mensenpaar, bestaat dus uit mensen, die van nature geen relatie met God hebben en zowel Eva’s – als Adams karakter eigenschappen hebben geërfd. Qua karakter is de man echter, vanwege zijn door God gegeven positie, voor zijn vrouw verantwoordelijk. Hij draagt de wet van nature in zich. 

Het is echter de bedoeling van de Schepper, dat er één mens is, in wie die beide ‘kanten’, man en vrouw, verenigd zijn. Adam is echter in zijn vlees van zijn vrouw losgemaakt. En de zonde zorgt er nu voor, dat de man en de vrouw niet meer als (geestelijke) éénheid in die ene mens terug kunnen groeien. Dat klinkt allemaal wat filosofisch, maar dat komt omdat we als natuurlijke mens gewend zijn te denken in natuurlijke, door de zonde beschadigde beelden en termen. Maar als we de situatie van Adam en Eva, van zowel vóór als ná de overtreding met elkaar vergelijken, dan zien we dat er van die eenheid nooit geen sprake is geweest. Het gevoel is in zekere zin altijd in conflict met de ratio. En dat is het gevolg van het vlees of de natuurlijke status van de mens. Het geest kan niet tot één geheel worden met het vlees; daarvoor is het vlees niet bedoeld, maar ook niet geschikt.

Eenheid in Christus

Alleen in Christus is nu reeds sprake van een eenheid, zij het in de Geest. Na het moment, dat de schepping van de vergankelijkheid of ledigheid is bevrijd, zal er pas sprake zijn van een mensheid die zowel man als vrouw in zichzelf is. Dan is de eenheid volkomen in een mens, die in alle delen het beeld van God draagt. Dus naar geest, ziel en lichaam én als man en vrouw. Hoe dat er uit ziet, weten we niet, of preciezer geformuleerd: dat kunnen we nog niet weten. Ons denken en bevattingsvermogen zijn nog verbonden aan het vlees en pas nadat die beperking is opgeheven, kunnen we kennen zoals we zelf (reeds) gekend zijn. Vast staat wel dat de Goddelijke mens niet zomaar een vereniging betreft van het vlees en de Geest, maar dat het gaat om een totaal andere, en dus nieuwe,  mens. 

Gevallen?

Adam en Eva zijn derhalve niet ‘gevallen’, maar zijn, inclusief hun nageslacht, na de, overigens bewuste, overtreding in een situatie terechtgekomen, waar ze zonder hulp van buitenaf niet uit kunnen komen. Dat alles is echter precies zo door God de Schepper gewild. De ontwikkeling, die de mensheid doormaakt als gevolg van de gebeurtenissen in de hof in Eden, leidt uiteindelijk maar tot één resultaat: de mens Gods die in eeuwigheid het beeld van God zal dragen. Een andere weg is niet mogelijk. De komst van Jezus Christus bewijst dit. Hij heeft zich inmiddels geprofileerd als de nieuwe, of tweede Adam, die zijn vrouw, de geestelijke Eva, doelgericht het Koninkrijk van God in leidt.

Dat de gedachten, die ik in deze serie artikelen heb uitgesproken, tot ingrijpende conclusies leidt, als het gaat om het kruis van Christus en de leer van de verzoening, moge duidelijk zijn. Ik verwijs daarvoor naar de overige kernartikelen die nog zullen verschijnen op deze website. 

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken