“De satan werkt van buiten naar binnen?”

Ter bespreking: De satan werkt van de buitenkant naar de binnenkant. Door te voldoen aan de vraag van de hartstochten en lusten van het lichaam, is de ziel een slaaf van het lichaam geworden. De werken van God zijn van de binnenkant naar de buitenkant. Adams dood begon in zijn geest. Uiteindelijk zal ook de laatste vijand (de lichamelijke dood) worden verslagen (Openb.20).

Mijn commentaar

Zoals ik het zie, is de ziel altijd een slaaf van het lichaam. De ziel is als een brug tussen de (onzichtbare) wereld van de gevoelens en het verstand, naar het lichaam. Overigens maakt de Bijbel dat onderscheid nooit. Als er staat, dat ‘de mens een levende ziel werd’ heeft dat betrekking op zijn hele wezen, dat bestaat uit een innerlijk en een uiterlijk deel. Als echter het lichaam verdwijnt, verdwijnt ook de ziel. Het levend zijn van de ziel, staat in relatie tot het leven van de dieren en niet in relatie tot God.

Ik heb reeds betoogd, dat de natuurlijke mens niets is kwijtgeraakt. Er is ook niet een deel van de mens dood gegaan. Wat Adam kwijtraakte was de omtuining van God. Dat ervoeren ze als naaktheid. Het was de zonde, die onmiddellijk na het eten van de vrucht het leven (de ziel) van Adam en Eva voor de zegende warmte van Gods aanwezigheid afschermde. Daardoor ontstond vrees in hun hart en verborgen ze zich toen God naderde.

Adam’s dood

De dood van Adam ‘begon’ niet in zijn geest (zie echter het kader: „Voortschrijdend inzicht“ direct hieronder), want zijn geest had zich nog helemaal niet kunnen ontwikkelen. De dood was loon dat de zonde prompt uitbetaalde en die bestond concreet uit de verwijdering uit Gods nabijheid. Er ontstond scheiding in de geestelijke wereld tussen de mens en God, omdat er geen duisternis kan bestaan in de nabijheid van God. Op deze wijze bracht de satan de mens in krijgsgevangenschap en voerde hem letterlijk bij God vandaan. De mens was gevangen en kon dus geen kant meer op: zijn zonde belemmerde hem om naar God te gaan, want dat zou Adam inmiddels niet meer ‘overleven’; er kan geen zonde in Gods nabijheid bestaan. Het enige wat de mens vanaf dat moment kon doen, is er onder de gegeven omstandigheden maar het beste van maken en hopen dat er uiteindelijk hulp, van buiten af, zou dagen.

Adam, als ziel, werd dus inderdaad “een slaaf van het lichaam”. Maar hoe, volgens mij, die slavernij in z’n werk gaat en wat hiervan het gevolg is, heb ik hiervoor betoogd. Het sterven van Adam en zijn nageslacht was echter geen gebeurtenis, die in een punt des tijds plaatsvond, maar impliceerde een proces, dat wel ten gevolge van de overtreding van Adam werd opgestart, maar dat tot op de huidige dag doorwerkt in elk mens.

Voortschrijdend inzicht: 17 augustus 2020

Inmiddels zie ik dat sterven in de geest van Adam wat genuanceerder. Ik ben het eens met Watchman Nee dat het sterven van de mens inderdaad in zijn geest begon. De geest van Adam was de levensgeest die hij van God had ontvangen. Zoals ik in deel 3 heb aangevuld, is de levensgeest de zetel van de motivatie en zingeving die elk mens ontvangt. De zonde blokkeert het uitzicht dat deze geest als het ware heeft, waardoor motivatie en zingeving in het luchtledige komt te hangen. Er blijft dientengevolge niets anders over dan het natuurlijke, waar zingeving aan wordt ontleend. Dat is in feite de neerwaartse spiraal waar de mens in terecht komt; de levensgeest raakt gefixeerd op het vergankelijke. Dat is het stervende sterven, omdat dit tot de dood leidt. Maar, omdat de levensgeest bij God vandaan komt, is er altijd een besef dat de vergankelijkheid niet het uiteindelijke doel is van het leven. Dit veroorzaakt het altoosdurende zoeken van de mens naar de heilige graal; voor de natuurlijke mens blijft die echter een utopie.

De dood betekent voor de menselijke geest dat de motivatie en zingeving meer en meer door de zonde wordt bepaald. Dat juist dit een proces is waaruit de mens zich op eigen kracht niet meer kan ontworstelen wordt duidelijk als we beseffen, dat zijn besef van goed en kwaad door de verleiding op drift raakt.

De laatste vijand

De opmerking van Watchman Nee: “Uiteindelijk zal ook de laatste vijand (de lichamelijke dood) worden verslagen”, verdient wat meer aandacht. Hij koppelt de lichamelijke dood één op één aan de geestelijke dood. Naar mijn mening is dat niet terecht.

Ik zie de mens, Adam, als eerste als het product van de aarde. De aarde maakt deel uit van de natuurlijke schepping. Adam in zijn natuurlijke hoedanigheid dus ook. Er is nog geen sprake van een geest die stervende sterft, want er is nog niet gezondigd (overtreden). Dat lichaam van Adam is niet geschikt voor de hemel. Zijn geest wel. Later zal Paulus zeggen, dat het lichaam in een punt des tijds zal transformeren tot een eenheid met de geest van de mens, die op zijn beurt weer met de Geest uit God is verbonden. De verandering van het natuurlijke lichaam loopt parallel aan de bevrijding van de schepping van de vergankelijkheid (of ledigheid).

Als Adam van de vrucht eet, gebeuren twee zaken die wel aan elkaar gerelateerd zijn, maar in essentie van elkaar verschillen. Ten eerste wordt de hele schepping, inclusief de lichamen van Adam en Eva aan de ledigheid overgegeven en, ten tweede, werpt de overtreding van Adam een onoverbrugbare barrière op tussen de geesten van Adam en Eva en de Geest van God. De geest van Adam (uiteraard is Eva hier ook bedoeld) had nog geen (vader-zoon) relatie met de Geest van God, maar na de overtreding kon die óók niet meer ontstaan.

Dit alles heeft tot gevolg, dat het lichaam van de mens, net als de rest van de natuurlijke schepping, aan de ledigheid is onderworpen en dus vervalt. Er stroomt vanuit Gods aanwezigheid geen ‘leven’ meer in de schepping. Dat is de reden waarom mensen verouderingsverschijnselen kennen, ziek worden (ook in hun denken) en uiteindelijk sterven. En niet alleen de mens; alles dat bij de natuurlijke schepping hoort, vervalt omdat alles in feite ziek is (niet functioneert zoals God dat heeft bedoeld) en uiteindelijk vervalt. Dat alles is het gevolg van de overtreding van Adam. Maar de reden voor het verval is niet omdat Adam niet meer voor de schepping kan zorgen, maar omdat Gods ‘zegen’ de mens niet meer kan bereiken. Het is God zelf, die de schepping levenskracht wil geven; het is de taak van de mens om over haar te heersen over – en verantwoording voor haar te dragen. Maar omdat Adam de heerschappij in eigen wijsheid wil uitoefenen, heeft God alles in handen van de mens gegeven. De paradox is dus eigenlijk, dat de mens wil wil heersen over de schepping en ook denkt dat hij dat kan (hij eet juist van de boom van kennis om wijs te worden voor die taak), maar dat het hem, onder druk van de zonde, onmogelijk is geworden. God kan zijn ‘zegen’ niet meer aan de handel en wandel van de mens verbinden, vanwege de barrière die is ontstaan.

De geest van de mens is op het moment van Adams overtreding niet onmiddellijk dood. Hij zal stervende sterven. Met andere woorden: de menselijke geest zal blijven sterven tot aan, bij wijze van spreken, z’n laatste snik. Dat wil zeggen, dat de zonde de menselijke geest steeds verder de geestelijke dood indrijft, echter zonder deze ‘over de rand te drukken’. Het heersen van de dood, waarvan hier sprake is, heeft niets met het lichaam van de mens te maken, maar alles met de geest van de mens. De dood van het lichaam is het resultaat van het voortschrijdende verval waar heel de natuurlijke schepping aan is onderworpen; de dood van de menselijke geest is een proces dat in gang wordt gezet door de zonde. De dood (in de zin van ‘einde’) van het lichaam is het terugkeren van dat lichaam naar het stof van de aarde; de dood van de geest is een proces, een werkzaamheid, die doorgaat totdat óf de menselijke geest door de Heilige Geest wordt opgewekt en deel krijgt aan het leven dat vanuit God zelf komt óf totdat de menselijke geest mét de duivel en zijn engelen in de poel des vuur wordt geworpen. Het boek Openbaring noemt dit de tweede dood. Merk op, dat er nooit sprake is van een eerste dood. 

NB: Overigens is het voor mij nog een vraag hoe dit ‘werpen’ in de poel des vuurs, precies in z’n werk gaat en wanneer dit plaatsvindt. Ik denk persoonlijk, dat iemand die het eeuwige leven tijdens zijn ‘aardse’ leven niet waardig acht er ook na de (tweede) dood geen behoefte aan heeft. Wellicht houdt zo’n mens gewoon op te bestaan. Uiteraard sta ik open voor suggesties op dit punt.

In de praktijk betekent dit, dat een mens die zich bekeert en wiens geest wordt verbonden met de Heilige Geest, in zijn geest een ‘eerste opstanding’ beleeft. Het lichaam blijft echter onderworpen aan de vergankelijkheid totdat de hele schepping van die vergankelijk wordt bevrijd. Vandaar dat een gelovige naar de inwendige mens tot leven is gekomen, maar zijn lichaam nog altijd vergankelijk is. Voor God is hij echter opgestaan in nieuwheid des levens en kan hij zijn intrek nemen in het huis van God met de vele kamers. Merk in dit verband ook op, dat er in de Bijbel nooit sprake is van een tweede opstanding en maar één keer van de eerste opstanding. 

Opmerkelijk is, dat op deze plaats gelijkertijd sprake is van de tweede dood: Openbaring 20:6 “Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren”. Dat wijst er op, dat ná die duizend jaren geen opstanding meer plaatsvindt, maar wel een tweede dood. Het is dan ook mijn mening, dat hier sprake is van de Gemeente die als ambassadeur van God en van Christus in de huidige wereld/tijd, als priester voor haar functioneren. De duizend jaar (10 x 10 x 10, of 10 tot de macht 3) duidt dan op een volheid in zowel de hemel (3) – als op de aarde (10).

Het vernietigen van de dood is het gevolg van het verbreken van de heerschappij van de zonde. Immers, als er geen zonde meer is, kan ook de dood niet meer bestaan. Aan de heerschappij van de zonde is aan het einde van die duizend jaar, mede door het getuigenis en het priesterschap van de Gemeente, een einde gekomen. Daarna kan de ‘zegen’ van God, die stroomt als levend water uit de tempel, het herstelwerk (dat in de geestelijke wereld al was voltooid aan het begin van de duizend jaren) in de natuurlijke wereld in een ogenblik worden gerealiseerd en de schepping aldus van de vergankelijkheid bevrijden. Hoe die herstelde schepping (compleet met onze, door de ‘overwinning verzwolgen’, lichamen) er uit ziet, weten we niet, maar we weten wel dat alles, dat het leven vanuit Gods troon belemmert, is weggenomen.

NB: In dit deel zijn diverse onderwerpen genoemd waar ik op terug zal komen in mijn artikelen over het Koninkrijk van God. U heeft ze dus nog tegoed.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken