“De bruikbaarheid van de ziel?”

Ter bespreking: Eva werd door de verleider aangespoord het leven van de ziel (i.c. kennis die ontspringt uit het intellect van de mens) als het ware “op te blazen”. De bruikbaarheid van de ziel (wil, gevoel, verstand) is groot, als zij haar juiste positie bewaart ten opzichte van de geest (Gods leven ontvangen en in afhankelijkheid van Hem leven) van de mens. De mens is gevallen en dien ten gevolge is de juiste volgorde/positie van geest (het diepste van het wezen van de mens), ziel en lichaam verward. Vandaar het noodzakelijke “vaneen scheiden van ziel en geest” (Hebr.4:12).

Mijn commentaar

De eerste zin luidt: “Eva werd door de verleider aangespoord het leven van de ziel (i.c. kennis die ontspringt uit het intellect van de mens) als het ware “op te blazen”. Ik weet niet hoe ik dit moet begrijpen. De vrucht van de boom staat in mijn optiek voor kennis, die wijsheid brengt. Wijsheid in het onderscheiden van goed en kwaad. Dat was inderdaad wat Adam en Eva moesten leren. Ik wil benadrukken dat Adam en Eva nog geen idee hadden hoe ze het ‘heersen over de schepping’ gestalte moesten geven. De vraag was dus eigenlijk: op welke manier zou God de mens opleiden tot de taak waartoe Hij hen riep?

De opmerking „Eva werd door de verleider aangespoord …op te blazen“ suggereert dat de verleider een weg aanbood die afweek van de weg die God aanbood. Dit is echter niet het geval. De gedachte dat „de vrucht van de boom begeerlijk was om daar door wijs te worden“ kwam in het hart van Eva op omdat ze besefte wijsheid nodig te hebben. Het gebod van God om niet van de boom te eten, was door God gegeven, omdat Hij wist dat de mens een ander soort wijsheid nodig had. Een wijsheid die niet gevoelig was voor verleiding en niet zou leiden tot de dood, maar zou leiden tot eeuwig leven. Maar ook omdat Eva geen harte-relatie had met God, was de verleider in staat haar te misleiden.

De verleider spoorde haar dan ook niet aan om van de vrucht te eten of om ‘het leven van de ziel’ op te blazen’. Het enige wat hij deed was Eva attenderen op de schoonheid van de vrucht en het zaaien van de leugen in haar hart dat ze ’niet zou sterven’. De rest deed Eva zelf door van de vrucht te eten. En toen ze ook haar man liet eten, was daarmee haar lot – en dat van de hele mensheid – bezegeld; ze kregen de kans om te groeien in de roeping van God, maar wel in eigen kracht. Ze kregen wijsheid, maar het zou leiden tot de dood, omdat ze niet kwam uit de bron van liefde die in het hart van God was. De boom van kennis was concreet en direct toegankelijk en kan dus worden verkregen door gewoon te eten. De vrucht van wijsheid die God kan geven, is echter niet direct voorhanden, maar groeit in liefde en vertrouwen. 

Vandaar dat het mijn mening is, dat het Gods wijsheid is om de mens eerst te laten ontdekken wat het is om zonder de wijsheid van God op te groeien, dus eerst te laten eten van de vrucht en vervolgens te laten ondervinden wat het is om te sterven. Op die manier kon in het hart van de mens het besef ontstaan dat het bereiken van het scheppingsdoel op eigen kracht per definitie onmogelijk is.

Bruikbaarheid van de ziel?

Verder zegt Watchman Nee: “De bruikbaarheid van de ziel (wil, gevoel, verstand) is groot, als zij haar juiste positie bewaart ten opzichte van de geest (Gods leven ontvangen en in afhankelijkheid van Hem leven) van de mens.” Daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ware het niet, dat Eva helemaal geen weet had van “het bewaren van de juiste positie ten opzichte van de Geest.” Ik denk, dat Watchman Nee echter de situatie in de hof teveel benadert met de kennis en het inzicht van nu. Eva had hier niets van gesnapt. Het enige, dat zij ‘zag’ was dat de ‘vrucht er goed uitzag, om daardoor wijs te worden’. 

In feite is dat precies dezelfde redenatie die ongeestelijke en natuurlijke mensen er op na houden. Van God, de Geest en het bewaren van de juiste positie weten ze niets. Het enige dat ze wel weten, is dat ze er alleen voor staan en dat als ze niet zichzelf helpen, niemand dat doet. Dat dit uiteindelijk een leugen is en ze in het denken zijn verduisterd, doet daarbij niets ter zake. Iemand die blind is, kun je niet verwijten, dat ‘ie niet ziet, wat jij wel ziet.

Volgorde ziel, geest en lichaam

Watchman Nee: “De mens is gevallen en dien ten gevolge is de juiste volgorde/positie van geest (het diepste van het wezen van de mens), ziel en lichaam verward.” Dat zie ik dus anders. Puur omdat er bij Adam en Eva geen sprake was van een Geest. Wel hadden ze een levensgeest uit God, maar die is niet te verwarren met de Heilige Geest, die God ter inwoning heeft bestemd voor hen die Hem, met een volkomen op Hem gericht hart, zoeken. Overigens kwam deze Geest, de Heilige Geest, pas ter inwoning beschikbaar, nadat Christus de weg naar het hart van God weer vrij had gemaakt. Onder het oude verbond was de Geest wel beschikbaar om te ondersteunen, maar dit was altijd een externe ‘inspiratie’. Pas nadat de Zoon Zijn werk had voltooid, kon de Vader door Zijn Geest in de harten van ‘kinderen’ of ‘zonen’ van God, woning maken en zijn liefde in het harten uitstorten.

Lichaam, Ziel en Geest

De levensgeest die God aan de mens heeft gegeven is te vergelijken met het dat deel van de inwendige mens dat motief en zin geeft aan het natuurlijke leven. De Heilige Geest is te vergelijken met dat (te onderscheiden, maar niet te scheiden) deel van God dat motief en zin geeft aan het Eeuwige leven.
Aan de volgorde geest, ziel en lichaam is niets veranderd, omdat, ten eerste, de levensgeest van een andere soort is dan zowel de ziel, als het lichaam en, ten tweede, de levensgeest, de ziel en het lichaam, als het ware, overkoepeld of omvat. De ziel is dat (onzichtbare) deel van een levend wezen, waarin het verstand en de gevoelens zetelen. Het lichaam is het zichtbare frame waarin, de onzichtbare ziel huist.
Het samenstel geest, ziel en lichaam, is te vergelijken met een auto die ergens naar toe rijdt. Het lichaam is de auto zelf, de benzine, de motor en de wielen vormen de ziel; ze stellen de auto in staat om te rijden, maar de bestuurder, de levensgeest, brengt het geheel in beweging en geeft uiteindelijk de richting aan.
De Heilige Geest zet zich als het ware op de bijrijdersstoel en wacht totdat de bestuurder zelf zo ver is dat hij het stuur uit handen geeft.

Vaneen scheiden ziel en geest

Watchman Nee refereert (in verband met de verwarring van de volgorde ziel/geest) aan Hebr. 4:12 met: “Vandaar het noodzakelijke “vaneen scheiden van ziel en geest””. Ik denk echter dat het hier om ‘die andere’ Geest gaat. De Hebreeën-schrijver doelt hier niet op het vaneen scheiden van de menselijke ziel met de menselijke geest, maar op het scheiden van dat wat van de natuurlijke mens is van dat wat van de Geest van God is. Die scheiding kan dus alleen maar plaatsvinden bij hen, die reeds door de Geest van God worden geleid. Waar het hier dus over gaat, is een proces, een ontwikkeling, dat in de gelovige, die onderweg is in het Koninkrijk van God, plaatsvindt. Daarbij is het ‘scheiden van ziel en geest’ natuurlijk wat anders dan het aanbrengen van een andere of de juiste volgorde.

Kort gezegd: Op deze manier (het scheiden van ziel en geest) wordt het denken van de, door de Geest begeleide, gelovige vernieuwd. Van een ziels of natuurlijk gericht denken, verandert het denken in door de Geest geïnspireerd en vernieuwd denken. Het is dan ook het dynamische Woord des Geestes (dat is het woord dat door de Heilige Geest wordt gesproken) dat voor die scheiding zorgt. Het ‘woord Gods’ in Hebreeën 4:12 is niet te verwarren met de Bijbel: “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten“.

De Bijbel wordt, vanuit de gehele Schrift zelf, overigens nooit Gods Woord genoemd. De Bijbel op zich is altijd statisch; Gods Woord is altijd dynamisch. Een Schriftwoord kan echter óók dynamisch zijn, maar dan wordt dit door de Heilige Geest, voor dat specifieke moment,  als ‘levend’ woord gebruikt.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken