“De mens, dader én slachtoffer tegelijk?”

Ter bespreking: De mens is in de Bijbel dader én slachtoffer tegelijk. Het is de mens die zijn vrijheid misbruikt door tegen God en daarmee voor het kwaad te kiezen. Adam en Eva werden er door de satan toe verleid ongehoorzaam te zijn (rebellie). De satan gebruikte in zijn list de fysieke behoefte (lichaam) van de mens als eerste “toegang”.

Mijn commentaar

Over welke mens gaat het hier? Als Adam bedoeld is, dan is ‘de mens’ geen slachtoffer, want Adam koos er heel bewust voor om van de vrucht te eten, die Eva hem gaf. Hij at, omdat Eva al had gegeten. Als het over de mens in algemeen gaat, dan is deze wel degelijk slachtoffer en geen dader. Want alle mensen ná Adam en Eva, kunnen niet anders meer dan eten van de boom van kennis. Ze hebben geen keuze omdat de boom des levens buiten bereik is geworden. NB: Deze situatie is ingrijpend veranderd nadat Jezus zijn overwinning op het rijk de duisternis heeft behaald. Dit is echter een fundamenteel onderwerp, dat ik in een ander artikel zal bespreken. Men kan hem hooguit verwijten, dat hij er het beste van probeert te maken, maar dat de zonde hem via de verleiding medeplichtig maakt. Want die keuze heeft hij wel: „Om welke reden, of met welk doel, eet ik van de kennisvrucht? Wil ik mezelf er mee dienen of wil ik een ander (of de gemeenschap) er mee dienen. Ben ik op mezelf gericht en zoek ik mezelf te behagen? Of zoek ik de ander, omdat we met elkaar (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn, het beste ervan te maken?“ En dat ondersteunt door de wijsheid die de vrucht van de boom van kennis blijkbaar oplevert. Op deze wijze wordt duidelijk hoe de zonde en daarmee de schuld van elke individuele mens zich ontwikkelt ná de overtreding van Adam. 

De mens kán zich op eigen kracht niet meer aan de klauwen van de zonde onttrekken. Wat hij nog wel kan doen is ‘God aanroepen’. En terwijl de druk van de zonde toeneemt, is dat precies wat hij in het begin nog kan doen (Gen. 4:26). De verduistering is echter al in volle gang, zodat er ten tijde van Noach voor God geen andere optie overblijft om enkelen te redden uit de ellende die de wereld in de ondergang stort. Op dat moment zijn er precies nog maar acht zielen, die God voor die redding kan bereiken. 

De mens is niet vrij, dus kan hij ook zijn vrijheid niet misbruiken. Hij kan hooguit vechten voor z’n vrijheid, maar die strijd is gedoemd te mislukken. De duisternis neemt enkel maar toe, want in het hart van de mens dringt steeds minder licht door. Het enige waarvan de mens in het bezit is, is de vrucht. Maar die vertegenwoordigt geen wet (die hem zegt wát te doen) maar wijsheid en die is, zoals te begrijpen, ambivalent (kan alle richtingen op), als de basis onder de wijsheid niet volkomen liefde is. De mens kiest dan ook niet voor het kwaad, maar het wordt hem opgedrongen. Hij was er echter vast van overtuigd, dat de vrucht van de boom van kennis hem wijs zou maken; hij had echter geen rekening gehouden met de verleiding die hem zijn hele leven parten zou spelen en die hem doet kiezen voor zichzelf. En die verleiding krijgt haar kans, omdat de volkomen liefde uit Gods hart ontbreekt.

Verleiding en ongehoorzaamheid

De zin: “Adam en Eva werden er door de satan toe verleid ongehoorzaam te zijn (rebellie)”, bevat twee, naar mijn mening onterechte, aannames: Alleen Eva werd verleid en niet Adam, en hun ongehoorzaamheid was geen rebellie. Hiervoor heb ik al betoogd, dat Adam overtrad omwille van Eva. En Eva is niet ongehoorzaam aan God (maar werd verleid), want ze had het gebod niet rechtstreeks van God gehoord, maar van Adam. Deze gedachte komt sommigen wellicht wat speculatief over, omdat deze niet in de Schrift is terug te vinden. Voor mij is het echter de enig mogelijke verklaring, omdat ik me niet kan voorstellen, dat er al hoogmoed of ongehoorzaamheid in het hart van Eva aanwezig was; waar zouden die vandaan zijn gekomen? 

Adam wist dat Eva zwak was ten opzichte van de verleiding, want ze dacht dat ze de vrucht zelfs niet mocht aanraken. Het probleem was niet, dat ze door de duivel werd verleid, maar dat ze de leugen geloofde, dat ze niet zou sterven. In feite misleidde de slang haar op grond van het feit dat ze door het eten van de vrucht wijsheid zou krijgen voor hun taak en roeping. De mens was immers geschapen om „te heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt?“ Eva had wel degelijk door dat je daar enorm veel wijsheid en inzicht voor nodig had. Maar ook Adam zag wel degelijk in dat de vrucht van de boom van kennis wel degelijk van pas kwam. In feite was die vrucht het enige concrete dat ze op dat moment hadden voor het taak. Daartegenover had God nog helemaal niet duidelijk gemaakt hoe ze zich konden toerusten voor hun taak en roeping. De satan wist dat hij, op dat moment in elk geval, de betere papieren had. Vandaar dat hij met nadruk beweert, dat ze niet zouden sterven. Dat is overigens wat hij nog altijd – tot op de dag van vandaag – beweert.

Dat is dus het probleem waar heel haar nageslacht mee te maken zou krijgen: ze zouden allemaal de leugen geloven dat ze niet zouden sterven. En, natuurlijk, wil de mens wijs worden. Dat kun je ze, zoals gezegd, ook niet verwijten. Echter, dat die wijsheid gepaard zou gaan met verleiding en uiteindelijk zou leiden tot het stervende sterven, daarvan had Eva geen begrip. Hieruit kun je concluderen, dat de weg die Adam (en Eva) na het eten van de vrucht ingeslagen waren, door God is gewild. 

Ik wil echter nog even terugkomen op de reactie van Adam op het eten van de vrucht door Eva. Adam had Eva lief met heel zijn hart en met heel zijn ziel. Dat hij het gebod van God overtrad omwille van zijn vrouw is voor mij dus absoluut begrijpelijk. God had Eva aan Adam gegeven, omdat Hij wist dat ‘het niet goed is, dat de mens alleen is’. De reactie van Adam, toen Eva hem werd voorgesteld, spreekt dan ook boekdelen. Nu is dus voor mij de vraag: zou God het Adam nu zo zwaar toerekenen, dat hij nu op het moment toen het er echt op aan kwam, voor zijn grote liefde, Eva, koos? Dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk zelfs, dat het God zelfs was tegengevallen als Adam dat niet had gedaan! Stel jezelf eens voor in Adams plaats? Wat had je gedaan als je voor de keus werd gesteld: je vrouw (waar je zonet je hart aan had verloren) verliezen of de relatie met God opgeven? En we moeten natuurlijk in dit verband ook niet vergeten, dat er van een harte-relatie (een relatie gebaseerd op wederzijds! liefhebben) tussen Adam en God helemaal geen sprake was! Immers, toen God vaststelde dat het niet goed is, dat de mens alleen is, kwam het óók niet in het hart van Adam op, dat de beste Maat (hulp die bij hem past) die hij kon wensen, eigenlijk God zelf was. Het is dus des te opmerkelijker, dat de tweede Adam in een vergelijkbare situatie nu juist wel voor God kiest en daarmee Zijn vrouw, de Gemeente, terugwint. 

Fysieke behoefte

Verder zegt Watchman Nee: “De satan gebruikte in zijn list de fysieke behoefte (lichaam) van de mens als eerste “toegang”. Ik twijfel hieraan. Ten eerste geloof ik niet dat er letterlijk een boom van kennis van goed en kwaad in de hof aanwezig was (overigens, geen relevante mening) en ten tweede is het eten van de vrucht niet het gevolg van een lichamelijke (fysieke) behoefte, maar van een geestelijke: ze wilde wijs worden en zag dat daar de vrucht uitermate geschikt voor was. Had ze ‘honger’ of een andere lichamelijke behoefte (welke dan?) gehad, waren er vele begeerlijke bomen waarvan ze de goede vrucht vrijelijk mocht eten: „Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaadGenesis 2:9 (NBG1951).

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken