“Niet zondig, niet heilig en niet rechtvaardig?”

Ter bespreking: De mens vóór de val/opstand – in het allereerst begin dus – is niet zondig, niet heilig en niet rechtvaardig. Hij staat “aan het begin”. Of hij accepteert het leven van God en wordt zo een geestelijk mens en een (afhankelijk) deelnemer aan de natuur van God, of hij kan zijn geschapen leven opblazen om “ziels” (onafhankelijk) te worden en zo de dood van de geest te bewerken. De Schepper gaf in het begin een perfecte balans aan de drie: geest, ziel en lichaam.

Mijn commentaar

In mijn optiek is er geen sprake van een val/opstand. Adam kiest, als Eva hem de vrucht aanbiedt, voor zijn vrouw. Hij kiest voor degene waar z’n hart naar uitgaat. Vóór het eten van de vrucht, waren Adam en Eva “neutraal terrein”. Inderdaad staan Adam en Eva aan het begin van het grote avontuur dat leven heet. Maar aan het begin van welk leven? De Schrift zegt, dat ‘zij die in het vlees zijn’ God niet kunnen behagen (Romans 8:8 (NBG1951)). Adam en Eva waren vlees. En ná de overtreding was dit ‘vlees verkocht onder de zonde: „Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zondeRomans 7:14 (NBG1951).

Natuurlijke ontwikkeling

Adam en Eva staan aan het begin van hun natuurlijke ontwikkeling. Hun ‘vlees’ is nog nieuw en onbezoedeld en dus neutraal. Maar zelfs in die hoedanigheid zullen zij nooit God kunnen behagen of het Koninkrijk van God in kunnen gaan. Om uiteindelijk aan het eeuwige leven deel te kunnen krijgen, zullen ze de keuze moeten maken te eten van de Boom des levens, oftewel de Geest van God moeten ontvangen om metterdaad, ten gevolge van het onderwijs dat de Geest geeft, het Koninkrijk van God in te gaan (in te groeien): John 3:5-6 (NBG1951)Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest“.

De keuze

Adam kiest voor zijn vrouw en eet van de vrucht, omdat hij vlees is. Iets anders kan de reden niet zijn, omdat anders de vraag ontstaat: “Hoe kan Adam in opstand komen of vallen, als hij ’niet zondig, niet heilig, maar ook niet rechtvaardig is?” Immers, staat Adam aan het begin van alle ontwikkeling, dan ís er nog helemaal niets om vanaf te vallen of tegen in opstand te komen? Opstand ontstaat als gevolg van het ervaren van onrechtvaardigheid in relatie tot wat rechtvaardig is. Als Adam ‘niet rechtvaardig is’ kan hij dus ook niet iets als onrechtvaardig beleven. Nog anders gezegd: je kunt onrechtvaardigheid alleen benoemen, als bekend is wat rechtvaardigheid is. Later zal God de wet instellen, die de natuurlijke mens leert en onderwijst in wat God, voor die natuurlijke! Mens, onder rechtvaardigheid verstaat.

Het gebod

Maar hoe zit het dan met het gebod dat God aan Adam oplegt? Wat God echter doet – en niet meer of minder – is Adam op de hoogte stellen van een consequentie. Er wordt zelfs niet aan toegevoegd, dat het Gods wil is dat Adam van de vrucht afblijft! Het is een gebod, omdat aan het gevolg niet valt te ontkomen. Het staat Adam echter vrij er aan te gehoorzamen of niet. Maar God vertelt wel aan Adam wat het gevolg is, als hij dat niet doet, en dus ongehoorzaam is (aan het gebod!; niet aan God Zelf). Adam zou wél aan God zelf ongehoorzaam zijn geweest, als God had gezegd: “Ik wil, dat je van de vrucht afblijft en als je dat niet doet, zal ik jou met de dood voor die ongehoorzaamheid (overtreding) straffen”.

Als God zijn wil aan Adam bekend had willen maken, was het, menselijk gesproken, beter geweest, als Hij had gezegd: “Ik wil dat je van de boom des levens eet”. Maar dan had God aan Adam juist wel Zijn wil opgelegd. Let er echter op, dat God wel tegen Adam zegt, dat “hij van alle bomen in de hof mag eten, behalve …”. Het punt is dus, dat God niet de nadruk op de boom des levens legt, want, zoals opgemerkt, Hij zou daarmee in feite Zijn wil wél aan Adam bekend hebben gemaakt (waar Adam vanzelfsprekend niet aan voorbij had gekund). En dat alles zou in tegenspraak geweest zijn met het karakter van God, dat in één woord is te begrijpen: Liefde.

Adam is vlees

Dit alles vertelt ons, dat Adam (maar ook elke schrijver van het ‘oude testament’) vlees is, want het enige dat hij kent is een gebod. Wet en vlees, dus gebod en gehoorzaamheid, horen bij elkaar. God is echter liefde en geest en dat staat in geen enkele relatie tot wet en vlees. Vandaar dat we het gebod niet kunnen zien als ‘de wil van God’. Want de Liefde in God is Geestelijk en heeft maar één ding op het oog en dat is dat het de ander goed gaat. Dit betekent, dat God Zijn wil (het goede, het welgevallige en het volkomene) aan elk mens bekend wil maken: ook aan degenen, die Zijn Liefde in haat en bedrog afwijzen. Voor de engelen geldt dit niet, want zij zijn ’slechts’ dienende geesten. Het enige wezen, dat God actief lief heeft, is de mens. Het is de mens, die uiteindelijk in staat zal zijn, door de Liefde Gods die in zijn hart uitgestort wordt, voor de schepping te zorgen. Liefde kan nooit worden opgedrongen, dat is: „ik wil dat mijn liefde wordt geaccepteerd“ en dus kan ze ook niet worden opgeëist (ik wil uw liefde ervaren). Dus kán God, vanuit Zijn liefde, geen gebod opleggen, maar wijst Hij Adam op het feit dat het vlees niet in staat is Hem te behagen. En dat principe wordt door de zonde opgepakt, zodat het ‘onbehagen’ uiteindelijk het verval tot stof, oftewel het stervende sterven, tot gevolg heeft.

Adam ‘koos’ niet voor een leven in afhankelijkheid van God, om de eenvoudige reden, dat hij niet wist wat dat inhield, want hij was vlees. En een geestelijk en God welgevallig mens, die vrijwillig ’leeft’ in afhankelijkheid van God, zou Adam enkel maar kunnen worden, nadat hij had gegeten van de boom des Levens. Die keuze maakte hij echter, op dat moment omwille van Eva, niet en door zijn overtreding kónden hij, en zijn nageslacht, er ook later niet meer voor kiezen. Dat is precies het ‘probleem’ dat ontstond.

Perfecte balans

Met de stelling, dat de Schepper “in het begin een perfecte balans gaf aan de drie: geest, ziel en lichaam” ben ik het eens. Het ging hierbij echter om de mens in zijn van oorsprong, natuurlijke (en niet Geestelijke) hoedanigheid. Van een “de dood van de geest bewerken” kan echter geen sprake zijn, want de geest van de mens had nog geen verbinding met de Geest uit God en was dus óók (nog) niet door de Geest uit God tot leven gewekt. Dat is nu juist de reden, waarom de mens ’stervende zou sterven’: Niet omdat hij iets ‘kwijtraakte’, maar omdat hij er geen deel (meer) aan kon krijgen: „En de HERE God zeide: (…) laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven“ Genesis 3:22b.

Tot slot werd de mens uit de hof verdreven en kwam de de boom des levens, vooralsnog definitief, buiten zijn bereik. 

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken