Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Johannes 8:31-32 (HSV)

Sinds de komst, het sterven en de hemelvaart van Jezus Christus, zijn bijna twee millennia verstreken. Intussen is veel gebeurd. Het christendom is een wereldgodsdienst geworden en heeft praktisch alle hoeken en uiteinden van de wereld bereikt. De wereld, waarin we leven, heeft een ware metamorfose doorgemaakt. Alles is veranderd. Ik ben van mening, dat die veranderingen allemaal het gevolg zijn van de komst van de Zoon van God, toentertijd in dat kleine landje Israël.

Er zijn parallellen te trekken tussen de tijd van Jezus rondwandeling op aarde en onze tijd tweeduizend jaar later. Het wereldgebeuren speelde zich tot en met de komst van Jezus rond Israël af; na de komst van Jezus is niet meer Israël het middelpunt, maar de Kerk als verzameling van alle traditionele christenen. Toen Israël als staat zelf nog het middelpunt van Gods handelen met de mensheid was, bestond binnen Israël echter al een groep gelovigen, die we het ware Israël kunnen noemen. Het ware Israël was echter nog niet geestelijk, maar bestond uit die Israëlieten die als het ware verder keken dan hun natuurlijke neus lang was. Het waren de ‘gelovigen’ van het oude verbond die verwachtingsvol uitkeken naar de komst van de Messias, die alle dingen ‘anders’ zou maken. 

Datgeen wat zich ná de komst van Christus ontwikkelde, bestond uit gelovigen uit Israël én uit de heidenen en zou je de christelijke (algemene en wereldomvattende) Kerk kunnen noemen. Deze Kerk (bestaande uit ‘er-uit-geroepenen’) bestaat uit alle gelovigen die op de één of andere manier zijn aangesproken door de boodschap van het Evangelie. Deze Kerk heeft zich in de loop van tweeduizend jaar verder ontwikkeld en vertakt in ontelbare stromingen, kerken en denominaties. Zo was er dus vóór de komst van Christus, het traditionele en religieuze Israël (er bestond geen ander Israël dan het religieuze). Ná de komst van Jezus is daar echter een zich ontwikkelende traditionele en religieuze Kerk. In dat opzicht heeft de Kerk dus het religieuze stokje van Israël overgenomen. Israël werd minder, terwijl de Kerk groeide. Israël was als het ware lokaal georiënteerd, terwijl de Kerk zich heeft uitgebreid over heel de wereld.

Het punt is echter dat het karakter van die religieuze beweging niet is veranderd. Dat is nog altijd niet geestelijk, maar in de kern wettisch en dus georiënteerd op de mens. Zo is er dus een nieuw wereldomvattend Israël ontstaan en wel uit het Israël dat in eerste instantie door Mozes werd samengesteld. De komst, het sterven en de hemelvaart van Jezus heeft dat nieuwe Israël veroorzaakt. Maar net zoals Israël een gevolg was van, in de kern, het plan van God, is de Kerk dat ook. Het plan van God was namelijk niet Israël als zodanig, maar de komst van de Zoon, Jezus Christus. Zo is het plan van God ná de komst van de Zoon niet het vormen van de Kerk, maar als het ware overgegaan in het voortbrengen van het volk dat zich in Christus bevindt. Anders gezegd: Het plan bestaat uit twee delen. Een voorbereidend deel en een afrondend deel. Concreet: Eerst het voortbrengen van de Zoon en dan het voortbrengen van vele zonen, die allemaal hun groeikracht (zegen) ontvangen vanuit de eerste Zoon. Zoals Jesaja 53:11 het kernachtig uitdrukt: „Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen“.

Je zou dus kunnen zeggen, dat het Israël van onze tijd, de Kerk is. En dat zich binnen dat Israël (de Kerk in dit geval) het ware Israël bevindt. Het geestelijke ( = door de Geest geleide) deel. Als ik dit principe samenvat, kom ik op de volgende parallel: Vóór de komst van Jezus > Israël, met daarbinnen het ware Israël; Ná de komst van Jezus > De Kerk, met daarbinnen het Lichaam van Christus, de Gemeente.

Als we de tekst in de quote nu plaatsen in onze tijd, dan kan de uitspraak van Jezus heel precies worden geduid als geldend van de Kerk. De ‘joden’ zijn dan de ‘gelovigen’ (lidmaten van de Kerk) en Jezus zegt tegen hen: „Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen“. Het gaat er dus niet om, of je deel uitmaakt van de Kerk – net zoals het er niet om ging of je een gelovige Jood was (deel van Israël), maar of je in Zijn woord blijft. Dat is dus het echte criterium: blijf je (volhardend) in het woord van Christus. Het ging er bij de gelovige Joden (zij die in Jezus geloofden) niet om, dat zij de wet kenden en naleefden, maar dat zij zouden blijven in het woord dat Jezus tot hen sprak. Blijkbaar is het mogelijk om in eerste instantie de woorden van Jezus te ‘horen’, maar vervolgens niet daarbij (of IN die woorden) te blijven.

Voor ons geldt, dat we ons moeten afvragen, of we de woorden van Jezus nog wel horen of dat, daarvoor in de plaats, nu geheel andere woorden klinken? Het is mijn mening, dat de levende woorden van Christus in de loop van de tijd door tradities en dogma’s in de Kerk zijn overwoekerd. Dat heeft voor het levende en dynamische woord van Christus desastreuze gevolgen gehad. Tradities en dogma’s klinken namelijk per definitie luider dat de woorden van Christus. Maar als de woorden van Jezus niet meer klinken (en worden verstaan), verdwijnt het leven en wordt er niet meer vrijgemaakt. Want áls je in Zijn woord blijft, ben je waarlijk een discipel van Jezus en: „zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken“. Deze woorden van Jezus, die Hij tegen de gelovige Joden spreekt, gelden dus onverkort ook voor het gelovige Kerklid en groeien derhalve tegelijkertijd uit tot een ultieme test voor de ware discipel van alle tijden. De ware discipel kan zichzelf herkennen als het woord van Christus, dat nog altijd levend en dynamisch wordt gesproken, in zijn hart tot bevrijding leidt. 

Een van de grote misleidingen in onze tijd is dat wanneer je deel uitmaakt van de Kerk, je ook (en dus automatisch) een ware discipel van Christus bent. Maar het feit is, dat de mensen om het ware Israël (lees: de ware Kerk, de Gemeente) opnieuw een schil hebben gebouwd. En zoals het natuurlijke Israël vijandig stond tegenover het ware Israël, zo staat ook de Kerk in feite vijandig tegenover het Lichaam van Christus. Maar, zoals reeds aangegeven, ligt in de woorden van Jezus een zelf-test verscholen: Alleen de ware woorden van Jezus maken de Waarheid bekend aan het hart van de toehoorder en deze Waarheid zal die ware toehoorder vrijmaken. De simpele vraag is dus: „Maken de woorden, die ik hoor, mij werkelijk vrij?“ Dat is namelijk dé belofte die de Here Jezus ons hoogstpersoonlijk geeft: „Als je mijn discipel bent en je blijft in mijn woorden, dán zul je de waarheid in die woorden verstaan en die waarheid zal je vrijmaken“. Het resultaat is vrijheid. En wel vrijheid van de geest. En die kan iedereen, die blijft in Zijn woord, ervaren. Maar die vrijheid is tevens een bewijs voor de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven. Dat gaat samen. Want de ware vrijheid ervaar je pas, als de Heilige Geest met jouw geest getuigt, dat je een kind van God bent. Want in Zijn woorden blijven, betekent voortdurend luisteren naar wat de Heilige Geest tot je zegt. Jezus zegt elders:

  • Johannes 14:15-17 (HSV) „Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn“.

En:

  • Johannes 16:13-15 (HSV) „Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen“.

Het gaat er dus niet om dat je je in de Kerk bevindt en/of dat je jezelf onderwerpt aan allerlei leringen en dogma’s, maar dat je door de Heilige Geest wordt ingevoegd in het Lichaam van Christus en het onderwijs, dat Hij je geeft, toelaat. Dan blijf je in de woorden van Christus en zal je metterdaad de waarheid verstaan die in staat is je naar de geest in volkomen vrijheid te plaatsen, opdat wij, als leden van het geestelijke Lichaam van Christus: „geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus“. (De brief aan Efeze 4:14-15 (HSV))

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken