Dit is het derde artikel waarin ik inga op het kwaad en het oordeel van God daarover. In het vorige deel heb ik enige gedachten uitgesproken over het verschil tussen de periode vóór de komst van Christus en de periode erna. Het zal mijn lezers duidelijk zijn, dat de tijd waarin wij leven deel uitmaakt van de tijd ná de komst van Christus. Velen ervaren die tijd als een periode van afwachten op de komst van Christus en de opname van de Gemeente. Wat ik echter in dit artikel wil aanreiken, is de gedachte dat de wederkomst van Christus al van start is gegaan op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort. De uiteindelijke wederkomst van Christus is de vervolmaking van een proces, waarin aan het Lichaam van Christus, de Gemeente, wordt gebouwd. We zijn nu dus al bijna 2000 jaar in de ‘groei’, want het Woord dat in Christus tot vlees is geworden, zal ook in degenen die op Hem hun vertrouwen stellen, tot volle wasdom komen. Het heeft echter tijd nodig. Aan de ene kant moeten we dus geduld hebben, maar aan de andere kant mogen we de goede hoop vasthouden. Want wat God heeft gesproken, zal zijn uitwerking niet missen. De komst van Jezus bewijst dat.

Het Woord als oordeel

Jezus is het vleesgeworden Woord, waarin het oordeel van God als een licht in deze wereld wordt uitgesproken. Jezus is Zelf het licht niet, maar het woord dat Hij spreekt (als een oordeel over het rijk der duisternis) is dat wel. Het oordeel voor de mens is de boodschap dat het licht is gaan schijnen. En het licht zelf schijnt in de woorden, die Jezus spreekt: „Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Zijn woorden zijn genade en leven voor degene die ze hoortJohannes 14:10 (HSV). Het is een boodschap die nooit tevoren verkondigd kon worden. Alleen Jezus Christus, als de enige Zoon van God en de enige weerspiegeling van Gods wezen, kon de leven-brengende woorden van God bemiddelen: „Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn“ Johannes 3:21 (HSV). De mensen die de duisternis meer lief hebben dat het licht, zijn van alle tijden. Maar de mensen die begrijpen dat alleen God de bron is van het Licht (terwijl ze beseffen dat dit licht zich buiten hun blikveld bevindt) zijn dat ook. 

Het oordeel dat uitgesproken wordt in de komst van Christus, stelt hun in het recht; het licht komt binnen bereik en ze kunnen op weg gaan om in dat licht te wandelen. In plaats van het noodzakelijke eten van de boom van kennis, wordt hun vergund te eten van de boom des levens. Het oordeel betekent dat de mens nu een keuze kan maken: Blijven in de duisternis en blijven eten van de boom van kennis van goed en kwaad of met Christus op weg gaan en eten van de boom des levens, zodat het leven Gods in zijn binnenste wordt tot een fontein die springt ten eeuwige leven: „maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen levenJohannes 4:14 (NBG1951).

Het leven in het Koninkrijk

De mensen die leven in de schaduw van Gods Zoon, Jezus Christus, worden getuigen van het leven. Zij laten zien dat zij hun kennis van het ‘goede’ uit een andere bron putten. Zij zijn levende getuigen van Christus, puur vanwege het, door God gegeven, leven dat ze leiden: „Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen“ Romeinen 12:17 (HSV). Ze worden gevoed door de vrucht die groeit aan de boom des levens. De vrucht die uit de boom van het leven voortkomt is de pure liefde die rechtstreeks uit het hart van de Vader voortvloeit. Ondanks het feit, dat ze nog steeds in de wereld van het kwaad leven, wandelen ze niet meer in de duisternis, maar in het licht. Ze zijn dus voor degenen zichtbaar, die nog niet in dat licht wandelen. Ze leven een leven dat voortkomt uit liefde: „De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet“ Romeinen 13:10 (HSV).

Gedurende hun aardse leven zullen ze dan ook voortdurend worden aangemoedigd het goede te blijven navolgen. Hun wandelen in het licht is niet het gevolg van een recht dat ze hebben verworven. Ze is niet wettisch, maar wordt elk moment nieuw ingegeven door de vrijheid die ze in Christus ervaren. Dat betekent concreet, dat ze hun keuze, van harte en in volkomen vrijheid, op elk moment bevestigen. Ze bewerken voortdurend hun behoudenis met vreze en beven. Vreze en beven, omdat ze voor geen goud ter wereld nog hun Heer en Heiland willen verloochenen en zich dus bewust verre houden van alles dat hun de vrijheid in Christus wil ontnemen. Ze beseffen hun eigen zwakte in deze en waken er voor slechts in de kracht en autoriteit van Christus hun leven te leiden.

Hun streven is het, alleen nog maar te eten van de boom des levens en niet meer terug te vallen in een bestaan, waar de boom des kennis centraal staat. Want ze hebben ondervonden wat het werkelijk betekent vrij te zijn en in het licht van God te wandelen. Ze doen goed, omdat het goede uit God voortkomt. Hun begeerte is het de wil van God te doen. En de wil van God is voor hen, het voortbrengen van dat wat goed, welgevallig en volkomen is: „Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien“ 3 John 1:11 (HSV). Ware gelovigen zijn uit God en maken zich niet meer bezorgd over hun leven en wat ze daarvoor nodig hebben. Hun hemelse Vader weet wat ze nog hebben. Ze zijn niet meer als de heidenen die zelf hun broek moeten ophouden en zichzelf moeten verzorgen: „Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden“. Derhalve is het advies dat Jezus Zijn volgelingen geeft: „Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad“ Mattheus 6:32-34 (HSV). De natuurlijke mens moet sinds de overtreding van Adam in z’n eigen onderhoud voorzien. Hij schiet daarin echter tekort en dat maakt hem bezorgd. Uit die zorg ontstaat begeerte. En die begeerte leidt weer tot strijd en oorlogen die de mensheid zonder God zo kenmerkt (Jacobus 4:1-2). 

Maar dankzij Zijn genade (het Licht dat is gaan schijnen) is er nu de Zoon (door Wie Gods genade schijnt) op wie de mens z’n vertrouwen kan stellen, zodat hij nu zijn verlangen kan richten op het doen van de wil van God: het goede, het welgevallige en het volkomene. Dat is ten diepste het oordeel dat God in Christus uitspreekt; er is een uitweg uit de vicieuze en doodse cirkel van vallen en opstaan en de neerwaartse spiraal van de vergankelijkheid waarin heel de schepping (inclusief de mens zelf) in terecht is gekomen vanwege het handelen van de mens. De duisternis is het einde aangezegd. Het oordeel van God is dat nu de mens kan werken aan het leven in eeuwigheid. Er zijn echter nog velen die hun keuze voor het leven nog zullen maken. Op die aspirant kinderen wacht God nog, want „Zó bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één dezer kleinen verloren gaatMattheus 18:14 (NBG1951).

De terugkomst van Jezus Christus én de voltooiing van Zijn Lichaam, de Gemeente, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Hoofd, Jezus, is niet meer los van Zijn lichaam, de Gemeente, verkrijgbaar. Dus als Hij zich openbaart op het moment dat God alleen bepaalt, is eveneens de bouw van het Lichaam afgerond. Daarmee is dan direct het oordeel voltooid. Vandaar dat er niet alleen staat dat Christus het oordeel is gegeven, maar tevens dat Hij op de troon van God wacht, totdat elke vijand gemaakt is tot een voetbank voor zijn voeten. Het oordeel is in Christus gesproken; het is nu de Geest van God die vervolgens dat oordeel in de wereld verkondigd. En dat doet Hij weer door het getuigenis van Christus in de Gemeente naar de wereld toe te volmaken. 

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken