Het lichaam van Christus: ziek of gezond?

Als het lichaam van Christus bestaat uit imperfecte en elkaar tegensprekende mensen, is dat lichaam dan ziek of gezond? Eensgezind of verdeeld? En zolang Jezus niet terugkomt, is het dan eigenlijk niet een onthoofd lichaam?

Voor deze vraag is te beantwoorden, zullen we eerst moeten definiëren wat de Bijbel verstaat onder „Het Lichaam van Christus“. Velen gaan er van uit dat de Kerk (de globale en zichtbare verzameling van alle Christelijke geloofsstromingen) identiek is aan het Lichaam van Christus. Het woord kerk is afgeleid van ‘ekklēsia’ dat ‘uitgeroepenen’ betekent. In onze vertalingen wordt ‘ekklēsia’ weergegeven door ‘gemeente’. Er zijn heel veel verwijzingen in het NT die de relatie van Christus met de Gemeente bevestigen. Maar als je die teksten (zoek in een concordantie maar eens op ‘gemeente’ in combinatie met ‘lichaam’) wordt duidelijk dat het Lichaam van Christus niet identiek is met de Gemeente, maar er (op z’n best) een deelverzameling van is.

Als je dat wat Paulus zegt over de gemeente als lichaam van Christus, vergelijkt met de Kerk van onze tijd, dan wordt het verschil in functie, uitvoering en opzet alleen maar duidelijker. Ik denk dat de Kerk in feite van het Lichaam vervreemd is geraakt. In de kerk is geen eenheid, in tegenstelling tot het Lichaam: Rom. 12:4-8 (HSV) „Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid“.

Letterlijk alles (functionaliteit) is door mensen geannexeerd. In de loop van bijna 2000 jaar, is de Geest uit de kerk (gemeente) verdreven en hebben mensen de plaats ingenomen. Dat heeft het mogelijk gemaakt, dat vrome en religieuze geesten het heft in handen hebben genomen. Dat heeft tot gevolg gehad, dat men tot op de huidige dag vele kerken denominaties, gemeenten en groepen, op onwaardige wijze met het Lichaam van Christus omgaan, 1 Cor. 11:26-29 (HSV):  „Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt“. Het gevolg hiervan was in de kerk van Corinthe al zichtbaar: 1 Cor. 11:30-33 (HSV) „Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.

De Kerk bestaat uit „imperfecte en elkaar tegensprekende mensen“. Ze is inderdaad „niet eensgezind, maar verdeeld“ en ze is ziek. Dat komt omdat de kerk niet het Lichaam van Christus is. Het lichaam van Christus is een eenheid, maar niet in de natuurlijke wereld: De ware Gemeente is een eenheid in de onzienlijke, geestelijke, wereld:  1 Cor. 12:12-13 (HSV) „Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.“

Gelovigen die deel uitmaken van deze eenheid, kunnen zich in de Kerk bevinden, maar dat hoeft niet. Sterker nog: als een lid van het Lichaam van Christus zich geestelijk niet kan vinden in de Kerk, zal dat lid uiteindelijk óf zelf vertrekken óf deze Kerk worden uitgezet. Hij kan echter nooit uit het Lichaam van Christus worden gezet. De eenheid van het Lichaam van Christus bevindt zich niet binnen de grenzen van de kerk, maar vindt haar functioneren in de Heilige Geest die overal werkt waar de leden van het Lichaam zich ook bevinden. Zij het in de onzienlijke wereld in de Heilige Stad, zij het in al die levens van de levende stenen, die overal in de wereld worden gebruikt om de hemelse tempel op te bouwen.

De Kerk is beschadigd, verdeeld, ziek  en zal uiteindelijk verdwijnen. Het Lichaam van Christus is in beginsel volmaakt, ongedeeld, vol groeikracht en zal voor eeuwig blijven. De Kerk is gebouwd door mensen, maar het Lichaam (de hemelse Gemeente) wordt alleen door Christus gebouwd, gevoed en onderhouden. Hij heeft haar verworven door Zijn bloed en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

Het Lichaam van Christus is een geestelijke eenheid met Christus als hoofd. Ze zullen dan ook nooit meer worden gescheiden: „Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.“ Col. 3:1-4 (NBG1951).

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken