Het Evangelie dat u op deze website wordt verkondigd

Tweeduizend jaar christendom – beseft u wel, dat deze periode inmiddels ruim 500 jaar langer is, dan de tijd tussen het ontstaan van Israël en de uitstorting van de Heilige Geest? – heeft oneindig veel verschillende dogma’s en leringen voortgebracht. De zogenoemde Kerk is verre van een eenheid. Op essentiële punten bestrijdt men elkaar, soms zelfs letterlijk en te vuur en te zwaard. Men is zich meer en meer gaan richten op allerlei randzaken, die meer te maken hebben met de natuurlijke mens, die ‘slechts’ ziet wat voor ogen is, dan met de realisatie van het Koninkrijk van God temidden van een verdwaalde mensheid.

En zelfs wanneer men spreekt over het Koninkrijk van God, bedoelt men een rijk dat pas zichtbaar wordt bij de terugkomst van Christus, die in een verre toekomst zal plaatsvinden, zo verwacht men. Ondertussen verwijlt men in een kerk, gemeente of gemeenschap en hoopt er op, dat de terugkomst van Jezus toch niet al te lang op zich laat wachten. Men wil zo zelf snel mogelijk afscheid nemen van een leven in dit aardse tranendal, terwijl men van Christus verwacht, dat Hij in deze verdorven wereld wel orde op zaken zal stellen.

Daarbij vergeet men echter, dat het antwoord op de nood in deze wereld reeds lang geleden is gegeven. God, de schepper, heeft zich tweeduizend jaar geleden als Vader geopenbaard, doordat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, heeft gegeven, opdat eenieder die op Hem z’n vertrouwen stelt, niet beschaamd uitkomt, maar behouden wordt. Dat proces van behoud vindt plaats vanaf de uitstorting van de Heilige Geest en duurt voort tot op de dag van vandaag. De Heilige Geest toont het Koninkrijk van God aan de mens die in Christus – opnieuw, maar ditmaal geestelijk – is geboren.

Concreet betekent dit, dat niet iedereen die een keuze maakt voor Christus, ook automatisch opnieuw en dus door of vanuit de Geest is geboren. Velen hebben wel een keuze gemaakt voor Christus, maar komen niet verder dan het besluit om Hem te volgen, dat wil zeggen: in eigen kracht. Ze blijven derhalve hangen in een Godsdienst, waar niet de Geest, maar de wet het laatste woord spreekt. Vandaar dat deze gelovigen hun ogen richten op een verre toekomst, in plaats van op het volgen van Christus in het hier en nu. Dat komt omdat de Kerk in algemeen niet kán zeggen, wat het volgen van Christus daadwerkelijk inhoudt. Het enige dat ze wél kan doen is wijzen op de wet en haar leden op het hart drukken zich aan de wet te houden. Het is in de Kerk een kwestie van pappen en nathouden.

De wereld om ons heen wacht niet op een gelovige, die zich in een kerk of gemeente terugtrekt, maar op een gelovige, die zich ten volle als getuige van Christus in de maatschappij beweegt. Daarbij gaat het in eerste instantie niet om wat die christen doet of zegt, maar om de Geest die het getuigenis van Christus door de gelovige laat zien. En wat is dan de actie van de gelovige zelf? In feite maar één ding: hij vertrouwt voor heel zijn leven, dat deze leidt in zowel de natuurlijke – als in de geestelijke wereld, volkomen op Christus Jezus, de voleinder van z’n geloof. Dát getuigenis: het vertrouwen op Christus, is waar de wereld op wacht. De ware christen is een geur onder hen die verloren dreigen te gaan. Al die individuele en door de Heilige Geest geleide gelovigen, vormen tezamen het Lichaam van Christus, de ware Kerk of Gemeente in deze wereld.

Van dit Evangelie, de verkondiging van het Koninkrijk van God, kunt u kennis nemen op deze website. Deus Loquitur richt zich daarbij juist op hen die zich binnen de kerken, gemeenten en groepen bevinden, maar ergens het ‘gevoel’ hebben, niet los te komen van het leven onder een wet. Het gaat ons hier om hen, die werkelijk willen ingaan in het Koninkrijk van God en een leven willen leiden, waarin Christus zelf, door de Heilige Geest, getuigt. En misschien moet u dan wel diverse ‘waarheden’ loslaten, zodat de wereld uiteindelijk inzicht krijgt in de enige Waarheid, die er toe doet: Christus onder u, de hoop der Heerlijkheid:

Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.

Colossians 1:27-28 (NBG1951)

Dat is onze interpretatie van het Evangelie, dat wij u óók verkondigen op Deus Loquitur.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken