Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst!

John 19:28 (NBG1951)

Iemand schreef eens in een overdenking wat hij ervoer bij de woorden die Jezus aan het kruis sprak: “Mij dorst”. Hij beeldde in zijn stukje Jezus uit als mens die een zwaar lijden onderging. Maar in zijn poging om Jezus in Zijn lijden binnen het bereik van zijn lezers te krijgen, miste hij in feite het punt waar het in het lijden van Christus om ging.

Het was niet de dorst, die Hem deed uitroepen: “Mij dorst”, maar het verlangen om de Schrift te vervullen. Johannes schrijft in zijn evangelie bij de uitspraak van Christus: Johannes 19:28Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!” Het Schriftwoord waar het om gaat is Psalmen 69:21Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken”. Deze Psalm begint met: “Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan; ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken; mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd; wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn, zijn machtig geworden; wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven.

Dat wat Johannes verhaalt in zijn evangelie loopt parallel met wat de anderen over dat moment aan het kruis zeggen. Markus schrijft: Markus 15:34En omtrent de negende uur riep Jezus met een luide stem, zeggende: Eloï, Eloï, lama sabachtani! dat is vertaald: mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten!” Dit woord komt uit Psalm 22: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Ik kerm, maar mijne hulp is ver.” en verderop Psalm 22:15Mijn krachten zijn verdroogd als ene potscherf, en mijne tong kleeft aan mijn gehemelte; en Gij legt in het stof des doods mij neder”.

De evangelisten nemen dus de vrijheid om hetzelfde moment echter met andere woorden weer te geven. De woorden “Mijn God … enz.” zijn het equivalent van die bij Johannes, waar Jezus zegt: “Mij dorst”. Jezus wil de diepte van de vernedering aan het kruis tot uitdrukking brengen, door in Zijn laatste momenten de Schrift te vervullen. De Psalmen 69 en 22 zijn in dit opzicht gelijkwaardig aan elkaar. Het dorst hebben van Jezus heeft dus betrekking op Zijn relatie met de Vader, die Jezus in dat uur aan Zijn lot overliet: opdat de Schrift vervuld zou worden! De vervulling is de volkomen Godsverlatenheid. De standvastigheid van Jezus, juist in Zijn laatste uur, was reden voor de Vader om Hem drie dagen later uit de doden te laten opstaan: als verheerlijkte Heer.

Het is dus ongepast om het lijden van Christus dichtbij te brengen, door te benadrukken, dat Jezus een mens was zoals u en ik, want dat was Hij niet. Hij onderging de Godsverlatenheid, opdat zij, die op Hem zouden vertrouwen, nooit op die manier van God verlaten zouden zijn. Christus leed als mens, inderdaad. Maar wel als de Enige en volmaakte mens. Vandaar dat Psalm 69 aangeeft: “wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven”. Jezus leed onschuldig en Hij werd zonder reden gehaat. Dat kan geen mens Hem nazeggen. Het is juist dit Schriftwoord dat nog op vervulling wachtte: Johannes 15:25Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.

Jezus heeft met het uitspreken van deze woorden bewezen dat Hij het is, die hun zou brengen bij Zijn Vader; hun die in Zijn volbrachte werk aan het kruis zouden geloven (Johannes 3:16).

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken