Iemand schreef: “De wil van God is wet” en “God wil gehoorzaamheid”. Dat zette me aan het denken. Ik vroeg me af of deze mening(en) door de Bijbel worden ondersteunt of dat ze het gevolg zijn van een eigen, inmiddels tot dogma verheven, interpretatie. Concreet is dus de vraag: Is de wil van God wet? en áls God gehoorzaamheid wil, geldt dan ook dat: “Gods wet gehoorzaamheid is“?

Ondertussen werd me echter duidelijk dat de antwoorden die iemand geeft op genoemde vragen, geheel afhangen van zijn inzicht of begrip in het wezen van God zelf. Als je een onjuist begrip hebt van het karakter van het wezen van God, dan kun je de vragen, die ten diepste met het karakter van Gods wezen te maken hebben, ook niet juist beantwoorden. Om die reden leek het me zinvoller om eerst ons inzicht (interpretatie) in het wezen van God, in relatie tot gehoorzaamheid dan wel ongehoorzaamheid, te bespreken.

Johannes schrijft in zijn eerste brief: „Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem“ (1 John 4:8-9 (NBG1951)). Hieruit kunnen we begrijpen dat het karakter van Gods wezen liefde is en dat Hij vanuit die liefde zijn Zoon heeft gezonden. Maar de volle omvang van Gods liefde wordt duidelijk in de reden van de zending van Gods zoon: opdat wij zouden leven door Hem. Jezus zegt van zichzelf: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Dat komt overeen met wat Johannes hier schrijft. Jezus is de Weg, omdat Hij door de Vader is gezonden; Jezus is de Waarheid, omdat Hij het wezen van God (liefde) bekend maakt en Jezus is het Leven, omdat Hij het Leven vanuit de Vader doorgeeft.

Voor de komst van Jezus was het niet mogelijk om enig puur inzicht in het wezen van God te verkrijgen: Niemand kon als Gods Zoon, kennende het wezen van de Vader, worden gezonden; daardoor werd de Waarheid niet bekend gemaakt; niemand was in staat inzicht te verwerven in het wezen van God en dus kon ook het Leven vanuit God niemand bereiken. 

De wet

Onder het oude verbond, de tijd vóór Jezus’ komst, was er sprake van het volk Israël en de volken niet-Israël (de heidenen). Israël was door God uitgekozen om uiteindelijk de Zoon voort te brengen. Daartoe was aan Israël de wet gegeven. De wet was bedoeld als kader en had een tweeledige functie: enerzijds, het beschermen van het volk tegen de willekeur van het rijk der duisternis, dat er op uit was het uitverkoren volk te vernietigen en anderzijds, het volk te onderhouden tijdens het dagelijkse bestaan en door onderwijs voor te bereiden op de komst van de Messias. De taak van de wet werd opgeheven, toen de Zoon in de volheid van de tijd als de ware Adam door God zelf werd voorgesteld.

De wet gaf dus kaders aan, maar onderwees niet over het karakter van God. Dat kon ook niet, want alleen de Geest is in staat om het karakter van God te tonen en de diepte van Zijn wezen te doorzoeken en Die was natuurlijk nog niet uitgestort. Hierdoor werd het beeld dat men van God had ingrijpend beïnvloed door de wet. Dus uiteindelijk bepaalde de wijze waarop men de wet ervoer, welk beeld van God zich ontwikkelde. Ondervond men de wet met name als voorbereidend onderwijs met betrekking tot de komst van de messias of ondervond met de wet met name als het kader voor het dagelijks bestaan. Dat verdeelde het volk dus in twee typen Israëlieten: zij die uitzagen naar de vervulling van de wet en zij die het houden van de wet in zichzelf als doel en eindpunt zagen; zij die onderweg waren naar de toekomstige land van God, het Koninkrijk der Hemelen, en zij die in het aardse Israël waren thuisgekomen.

Gehoorzamen en ongehoorzamen

Zij die onderweg waren kun je duiden als de „gehoorzamen“; zij die thuis waren gekomen kun je duiden als de „ongehoorzamen“. Zowel het ‘gehoorzamen’ als het ‘ongehoorzamen’ is geen individuele en bewuste keuze, maar het resultaat van een visie of verlangen. Degenen die een visie hadden voor de toekomst, die overeen kwam met de visie van God (ook al kende ze die verstandelijk, op dat moment nog niet) kun je de ‘gehoorzamen’ noemen; zij die een visie hadden voor een toekomst die niet overeenkwam met de visie van God, kun je ‘ongehoorzamen’ noemen. Dit onderscheid, dat werd veroorzaakt en onderhouden door de wet, bleef tot en met de komst van Jezus in stand.

Gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid zijn geesteshoudingen of gesteldheden van het  hart. Ze worden uiteindelijk zichtbaar in daden; je gehoorzaamt of je gehoorzaamt niet. God heeft de mens van nature een gehoorzame geest gegeven. Dat betekent echter niet dat een mens van nature altijd doet wat God zegt, maar dat hij in staat is de wil van God te verstaan. Hij kan dan een echte vrije keuze maken. God wil dat de mens echt vrij is, zelfs als dat tot gevolg heeft, dat de mens een andere kant op wil. Omdat God liefde is, stelt Hij niets verplicht. Hij wil dat de mens vrij is, in dat wat hij wil. Het punt is echter, dat de zonde de mens in feite heeft beroofd van z’n vrije keuze, zodat geen mens, na de overtreding van Adam, niet meer doet wat hij wil. Sinds de overtreding van Adam is de volgende situatie ontstaan: de mens kán niet meer gehoorzamen, maar kan, integendeel, alleen nog maar ongehoorzaam zijn. En dát is in de ogen van God een gruwel: dat de mens is beroofd van z’n vrije keuze en om die reden niet meer gehoorzaam kan zijn.

Zodoende is het ongehoorzaam-zijn niet het gevolg van een vrije keuze, maar een door de zonde als het ware opgelegde en dus mens-vreemde, geestesgesteldheid. 1 Samuel 15:22-23 (NBG1951) zegt het als volgt: „Heeft de HERE evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des HEREN stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim.“ Voor afgoderij wordt een woord gebruikt, dat zoveel betekent als: ‘Leegheid en ijdelheid’ en dienen van terafim duidt op het op de eerste plaats stellen van je eigen belangen (huisgoden). Samuel stelt dus dat deze zaken de bron zijn van Sauls ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid is dan het gevolg van een denken dat betoverd is door de wens om bezig te zijn met lege en ijdele zaken (de dingen waar de mens zonder God zich druk over maakt) en is vervuld van eigenbelang.

Ongehoorzaamheid wordt zichtbaar in de werken; de werken zijn een vrucht van waar je in je hart het meest mee bezig bent. Je kunt doen wat God wil (of wat je denkt dat God wil) maar desondanks ongehoorzaam zijn, omdat dat wat God werkelijk wil, niet in je hart landt of tot je denken doordringt.

In dit verband kan ik je nu zeggen, wat concreet wél de wil van God is: Rom 12:2 (NBG1951) „En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.“  

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken