Het belang van Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, kan niet worden overschat. Wie serieus en oprecht over het leven nadenkt, komt uiteindelijk bij Hem terecht. Het kennen van Christus, als de hoogste, door God gegeven, autoriteit ís Leven; het ontkennen van Hem is de dood.

“Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.”

Openbaring 22:13

We spreken van een rode lijn, als een bepaald thema in een verhaal steeds weer terugkomt. Ook geldt dat voor een boek. Een boek is zelfs geschreven om reden van dat thema. De ontwikkeling van dat onderwerp loopt dan vanaf de introductie door tot de voltooiing er van. Als het boek is uitgelezen zijn er geen ‘losse eindjes’ meer. Maar als een boek geen rode lijn heeft, wordt het verwarrend en raakt de lezer de ‘draad’ kwijt. De Bijbel kent ook zo’n rode draad. Het probleem is echter, dat die rode lijn niet vanaf de eerste bladzijde duidelijk is. Dat komt omdat de sleutel, waarmee de rode lijn kan worden ontsloten, in de persoon van de Christus te vinden is. Zonder Christus kun je verschillende andere ‘rode lijnen’ ontdekken.

Christus is echter het hoofdonderwerp van de Schrift. In de tekst boven dit artikel is Christus aan het woord. Hij spreekt in de hoedanigheid van overwinnaar. Hij heeft op dat moment, volgens de chronologie in het boek Openbaring, de eindoverwinning behaald. Christus zegt daar van zichzelf, dat Hij de eerste en laatste letter is van het alfabet, maar ook de eerste en de laatste (in de zin van rangorde) en dat Hij het begin is een het einde. Het begin (de eerstgeborene) van de schepping en Hij is er het einde van:

  • Colosse 1:15 (NBG1951) “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,”.

Dat wil zeggen: met Hem is de schepping voltooid. Van die voltooiing kunnen we lezen in het laatste hoofdstuk van onze Bijbel (Op. 22:13).

Christus …

De wil van God is een schepping die functioneert door en voor Christus en zij die Hem toebehoren:

  • Ephese 1:3-4 (HSV) “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde”.

De basis van de schepping is de liefde die vanuit het hart van de Zoon, Jezus Christus, en Zijn volk, degenen die Hem toebehoren, naar de God en Vader uitgaat: God, omdat het hier de Schepper van de hele kosmos en alles wat zich daarin bevindt, inclusief het leven en de levenloze materie, en de Vader omdat het gaat om hen die door Zijn Geest zijn verwekt.

… en de Zijnen

Christus en degenen die bij Hem behoren zijn degenen, die op Hem (God de Vader) vertrouwen:

  • Hebreeën 2:12-13 (NBG1951) “en Hij zegt: Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen; en wederom: Ik zal op Hem vertrouwen, en wederom: Ziehier ik en de kinderen, die God mij gegeven heeft”.

Zij vormen de nieuwe mensheid in de nieuwe schepping; de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als die mensheid een feit is, kan met Goddelijke recht worden gezegd: “Zie het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen” (2 Cor. 5:17).

Sinds de komst van Christus is het geheimenis van Gods heerlijkheid aan Zijn heiligen, die worden gevormd uit alle volken en naties geopenbaard. De rode draad wordt in volle glorie getoond:

  • Colosse 1:26-27 (HSV) “namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid”.

Als we het Oude Testament lezen en bestuderen, kijken we als het ware terug in de tijd. Daardoor schijnt de Christus als een lamp voor onze voet en kunnen we niet verdwalen:

  • 2 Petrus 1:19 (NBG1951) “En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”.

Zelfs het scheppingsverhaal, zoals dat is weergegeven in Genesis, krijgt door dat licht een geheel andere inhoud. Als we tot ons laten doordringen wie Christus is, zien we hoe de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, er eigenlijk uit ziet.

De Heilige Geest

Maar door dat licht dat in ons hart gaat schijnen, zien we ook welke struikelblokken er terecht zijn gekomen op het pad, dat de mensheid tot aan Christus heeft bewandeld. Maar tegelijkertijd zien we ook, op welke wijze de boze of de tegenstander het denken van de mens ná Christus heeft verduisterd, waardoor zowel gelovigen als ongelovigen, christenen als niet-christenen, niet meer in staat zijn het evangelie van de Zoon van God te zien, zoals het oorspronkelijk is bedoeld. Ik ben van mening, dat de vele leringen en dogma’s die na de komst van Christus zijn ontwikkeld, slechts één zaak dienen en dat is het denken van de ‘toehoorders’ verduisteren. Vele oprecht gelovigen zijn verstrikt geraakt in een dogmatisch en misleid denken. En dat terwijl het eigenlijk allemaal zo simpel is. Een onbevangen lezen en bestuderen van de Schrift, onder leiding van de Heilige Geest, is voldoende om het sluier volkomen op te lichten. Maar door alle dogma’s en leerstellingen van mensen, komt men aan een onbevangen en ontvankelijk lezen van de Schrift niet meer toe.

De Heilige Geest zal immers alleen Christus willen verheerlijken en Hem dus vanzelfsprekend centraal stellen in elk onderzoek. Als we ons oog dan ook alleen op Christus gericht houden, hoeven we niet bang te zijn verkeerd terecht te komen:

  • Hebreeën 12:2a (HSV) “terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof”.

Het kan dan wel zijn, dat we diverse dogma’s en leerstelling als vuilnis achter moeten laten, maar de winst is dan wel dat we Christus volmaakt als onze Heer en Heiland leren kennen:

  • Philippenzen 3:8 (NBG1951)Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen“.

Maar niet alleen Hem; ook onszelf zullen we zien in het licht, dat Hij laat schijnen in ons hart, zodat we in alle vrijmoedigheid alle last kunnen afleggen en achterlaten die ons in zo licht in de weg staat:

  • Hebreeën 12:1 (NBG1951) „Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt“.
Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken