Het plan van God:
“een schepping, die functioneert vanuit zijn Liefde”

Kaders

God maakt zijn wil in de schepping bekend als het Licht. Genesis 1:4a (Rev. Leidse Vertaling) „En God zag dat het licht goed was“:

  • de Logos, dat vervolgens als een leidraad voor alle leven zal functioneren. John 1:9 (HSV) „Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht“.
  • Het Licht, dat God laat schijnen is de motivatie, de ingeschapen kennis (het weten), maar ook de kracht (energie) die al het leven op aarde richting geeft. John 1:3-4 (HSV „Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen“.
  • Het Licht dat God schept, heeft de mens naar Gods wil (= Christus) als centrum. John 1:14 (HSV) „En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid“.

Hij brengt in de geestelijke wereld scheiding aan tussen het licht en de duisternis. Genesis 1:4b (Rev. Leidse Vertaling) „Nu maakte God scheiding tussen het licht en de duisternis“, opdat de ‘strijd’ tussen Licht en duisternis, uiteindelijk de mens naar Gods wil, als resultaat zal hebben. John 1:5 (HSV) „En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen“ (lett.: overmocht, overwonnen). Die Goddelijke mens zal, geholpen door de engelen, voortkomen uit de mens, die God hierna uit de aarde formeert.. Genesis 1:26a (Rev. Leidse Vertaling) „God sprak: Laten wij mensen maken als ons evenbeeld, ons gelijkende.“

Het Koninkrijk van God in 7 stappen

Stap 1: Omgevingen

God schept de hemel en aarde.

Genesis 1:1 (Rev. Leidse Vertaling) „Toen God een aanvang maakte met de schepping van hemel en aarde“; 

Stap 2: God spreekt de mens

God schept (in potentie) de Goddelijke mens en daarna:….

Genesis 1:27 (Rev. Leidse Vertaling) „Zo schiep God den mens als zijn evenbeeld; als beeld van God schiep hij hem; man en vrouw schiep hij hen“.

Stap 3: De eerste Adam

…formeert God de natuurlijke mens uit de aarde.

Genesis 2:7 (Rev. Leidse Vertaling) „toen vormde Jahwe God den mens uit stof van den aardbodem en blies in zijn neusgaten levensadem. Zo werd de mens een levend wezen“.

Stap 4: De tweede Adam

Uit het nageslacht van Eva komt de Christus voort.

Genesis 3:20 (Rev. Leidse Vertaling) „En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij van alle levenden de moeder is geworden“.

Stap 5: De Gemeente

Christus brengt nageslacht voort, Dat nageslacht bestaat, net als Hij, uit mensen naar Gods hart.

Isaiah 8:18 (NBG1951) „Zie, ik en de kinderen die mij de HERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnebeelden onder Israël vanwege de HERE der heerscharen, die op de berg Sion woont.

Stap 6: De Overwinning

Christus brengt in zijn nageslacht het Licht van God tot volkomenheid; de duisternis wordt overwonnen.

Genesis 3:15 (Rev. Leidse Vertaling) „Ook zal ik vijandschap verwekken tussen u en de vrouw, tussen uw en haar kroost: dit zal trachten u op den kop te treffen, terwijl gij zult trachten het in den hiel te treffen.

Stap 7: De Liefde heeft overwonnen

De aarde ( de hemel) is vol van de heerlijkheid van God; zijn Liefde is de bron van waaruit alle leven op de hemelse aarde voor eeuwig functioneert.

Habakkuk 2:14 (HSV) „Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken