In psalm 37 wordt het begrip ‘rechtvaardig’ 9 keer genoemd. Daarnaast vinden we concreet het begrip ‘Goddeloos’ maar liefst 14 keer. Het blijkt dat het begrip rechtvaardig tegenover Goddeloos wordt geplaatst.

Tegenwoordig denken we bij een Goddeloos persoon, aan iemand die niets van God wil weten of Hem hartgrondig ontkent, zoals een uitgesproken atheïst. Maar we denken zeker niet aan iemand die zegt wel degelijk God te kennen. Als we echter psalm 37 goed lezen, wordt duidelijk dat een Goddeloze zelfs iemand kan zijn, die elke zondag naast ons in de kerkbank zit, naar de prediking luistert en meedoet aan elke activiteit die in de kerk of gemeente wordt georganiseerd. Het is dus een zeer beklemmende vraag: “Kun je deel hebben aan een kerk of gemeente, een trouw en meelevend lid zijn en desondanks Goddeloos zijn?

De meeste gelovigen zullen die mogelijkheid ontkennen. Maar dat doen ze, omdat ze niet weten wat een ‘rechtvaardige’ is in de ogen van God. Wat in elk geval duidelijk is, is dat er in dit geval geen grijs gebied bestaat. Men is óf Goddeloos óf men is rechtvaardig. Een tussenweg is niet mogelijk. En als u denkt, dat het een kwestie van groei is, dan vergist u zich. Ik weet echter wel waar die gedachte vandaan komt. De hedendaagse kerken en gemeenten zijn verzamelplaatsen voor mensen die interesse hebben in een religie. In een religie kun je groeien. Want religie is in feite kennis. Hoe meer kennis men binnen een bepaalde religie opdoet, hoe beter kan men de religie in de praktijk brengen. En als men op correcte wijze een religie in praktijk brengt, zal men binnen die dienst aan God in de ogen van de mede-gelovigen als rechtvaardige gaan gelden. Men is dan een rechtvaardige naar de letter van de wet, die binnen die religie geldt. Iemand die zich dus houdt aan alle geschreven en ongeschreven regels, die gelden binnen de eigen kerk of gemeente, zal dus binnen de eigen gemeenschap (dus voor de mensen) altijd als rechtvaardig – en nooit als Goddeloos worden gezien.

De vele zienswijzen en de daaruit voortvloeiende, onderlinge concurrentiestrijd, hebben van het geloof in God en zijn Zoon Jezus Christus, een vaag begrip gemaakt. Het is vandaag de dag belangrijker, dat men mensen binnen de eigen muren krijgt, dan dat deze aspirant gelovigen werkelijk een keuze maken voor een leven in dienst van God: “Kom eerst maar eens een tijdje bij ons in de samenkomst, beleef onze manier van God dienen en bepaal zelf later maar of dit alles je aanspreekt en je je bij ons wilt aansluiten”. De gedachte hierachter is, dat men intussen kan verduidelijken waar het in de kerk of gemeente om gaat. Door deze praktijk ontstaan echter geen ‘rechtvaardige’ christenen, maar ‘gelovigen’ die leren functioneren overeenkomstig de regels die ter plaatse gelden. En hoe beter iemand functioneert, hoe eerder hij kans maakt carrière binnen de gemeenschap te maken. Een lid dat braaf meewerkt en zich aan de regels houdt, wordt hoger gewaardeerd dan het lid dat z’n vinger opsteekt en prikkelende vragen stelt. Op deze wijze gaat het binnen elke religie of godsdienst in deze wereld. Het Christendom is hierop geen uitzondering.

Rechtvaardigheid is, evenals Goddeloosheid, een instelling van het hart. Een rechtvaardige en een Goddeloze handelen beiden vanuit de hartsgesteldheid. Vandaar dat ik eerder schreef, dat een Goddeloze wel degelijk kan geloven dat God bestaat. Hij kan zelfs Gods eeuwige kracht en goddelijkheid belijden. Hij doet dat dan echter niet met z’n hart, maar met z’n verstand. Een Goddeloze gelovige blijft op afstand staan en tracht indruk te maken door zijn drukke bezigheden. Maar in z’n hart maakt hij zich drukker om wat de mensen – in het bijzonder degenen binnen de eigen religieuze gemeenschap, van hem vinden. Daarom beroemt de Goddeloze gelovige zich ook altijd op zijn status, afkomst of bezit. 

Het verschil tussen een rechtvaardige en een Goddeloze zit ‘m in de hartgesteldheid. In het hart van elk mens bevindt zich de levens-motivatie. De levens-motivatie is datgeen wat een mens levenskracht en energie geeft. Het hart van de Goddeloze gaat uit naar zelfverwerkelijking; het hart van de rechtvaardige gaat uit naar de verwerkelijking van Gods plan. Maar let op: het gaat hier niet om een individueel plan, maar om het plan van God met Zijn schepping. De rechtvaardige wil maar één ding en dat is deel zijn van dát plan. Met andere woorden: de rechtvaardige richt zijn hart niet op wat hij zélf wil, maar op de wil van God. En daarnaast weet de rechtvaardige, dat hij ook voor zijn dagelijkse leven niets tekort zal komen, als hij ondertussen op God vertrouwt.

De Goddeloze gelovige is altijd jaloers op de rechtvaardige. Door heel de Schrift heen, wordt de strijd geschilderd, die uit die jaloezie voortkomt. Het begon al bij Kaïn en Abel. Kaïn was het prototype van de Goddeloze gelovige en Abel een beeld van de mens die door God rechtvaardig werd verklaard. Beiden offerden ze aan God hun gave. Maar omdat het hart van Abel oprecht op God was gericht, werd hij gerechtvaardigd en Kaïn niet. Kaïn’s hart was niet op God gericht, maar op zichzelf. Daarom werd hij teleurgesteld en keerde hij zich tegen zijn broer en bracht deze om. Een Goddeloze gelovige laat zich inspireren door het rijk der duisternis, dat als een belager voor de deur van het hart ligt. Maar in plaats over de zonde te heersen, liet hij zich meevoeren door z’n zelfbeklag: God heeft geen interesse in het offer, dat ik met zoveel overgave en zorg heb bereid.

De rechtvaardige zal dan ook altijd worden vervolgd door de Goddeloze gelovigen:

  • Psalm 37:32 (NBG1951) „De goddeloze loert op de rechtvaardige en zoekt hem te doden“.

Dat was onder het oude verbond al zo en dat is onder het nieuwe verbond niet veranderd. De Goddeloze maakte toen deel uit van het volk Israël; de Goddeloze maakt nu deel uit van de religieuze samenlevingen. En die groeien tegen de klippen op. Het aantal mensen dat regelmatig een kerk of gemeente bezoekt, neemt af. Maar het aantal religieuzen neemt nog steeds toe. En daarmee dus ook het aantal Goddeloze gelovigen, dat de rechtvaardigen vervolgd. Het is een vervolging die wordt geïnitieerd door de boze vanuit de onzienlijke wereld. Het boek Openbaring zegt het als volgt:

  • Openbaring 12:17 (NBG1951) “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;”.

In dit vers zien we de strijd die vanuit de onzienlijke wereld wordt gevoerd tegen de rechtvaardigen Gods. Dit is geen schildering van een situatie die letterlijk in de toekomst zal plaatsvinden; het is een strijd die is ontbrand op het moment, dat Christus zich in de hemel op de troon van God terugtrok:

  • Openbaring 12:5 (NBG1951) „En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon“

en de Geest op de Gemeente werd uitgestort:

  • Openbaring 12:14 (NBG1951) „En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.“

Ondertussen is God echter óók bezig om zijn volk van rechtvaardigen te bouwen en te onderhouden. En wel zodanig dat de boze het niet in de gaten heeft, want zij wordt onderhouden buiten het gezicht van de slang. Dat is de grote troost voor al die rechtvaardigen, die samen het volk van God, oftewel de Gemeente, oftewel het ware Israël, vormen. En dat is tevens de inhoud van Gods plan dat Hij heeft met de schepping. Maar voordat de schepping in algemeen met dat plan kennis maakt en wordt hersteld, bouwt God eerst aan het Instrument dat Hij voor dat herstel zal gebruiken.

De grote leugen in onze tijd is dat we uitzien naar de wederkomst van Christus. Want door de ongeestelijke gelovigen wordt verkondigd, dat God dan pas orde op zaken zal stellen en de schepping zal bevrijden van de overheersing door de zonde. De waarheid is echter, dat God al sinds de eerste uitstorting van de Heilige Geest bezig is zijn plan tot volvoering te brengen. En nog steeds nodigt de Heilige Geest de rechtvaardigen deel uit te maken van de overwinning, die Christus over de zonde heeft gerealiseerd:

  • Openbaring 12:10-12 (NBG1951) „En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft“.
Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken