Achtergronden en principes van het Koninkrijk van God

Heel veel gelovigen willen dat God tot hen spreekt. Maar omdat ze een verkeerd begrip hebben van wát God eigenlijk zeggen wil, verstaan ze Hem niet. Daardoor hebben ze niet in de gaten dat God al sinds het begin van de schepping Zijn stem laat horen. En omdat velen geen flauw idee hebben van wat God nu eigenlijk spreekt, zijn ze in de loop van de tijd zelf gaan invullen wat God volgens hen te zeggen heeft. Het actuele spreken van God moet dan vervolgens weer overeenkomen met dat wat ze verwachten dat God zal zeggen. En zo komen ze in de vicieuze cirkel terecht van het horen wat men wíl horen en het verstaan wat men wil verstaan.

Het aantal ‘gelovigen’ dat zegt te weten wat God spreekt, is dan ook, vooral in onze tijd, enorm toegenomen. Daardoor zijn veel mensen tegenwoordig in staat te beoordelen wát en wannéér God spreekt en vooral wat Zijn bedoeling is. Denken ze. Het spreken van God wordt daardoor sterk individueel ervaren; het spreken van God is voor velen persoonlijk geworden: wat heeft God te zeggen tegen mij of tegen ‘onze’ groep in het bijzonder? En dat is misschien wel het grootste misverstand dat in relatie tot het spreken van God is ontstaan.

Nu kan het inderdaad wel zijn, dat de Geest een specifiek plan of doel heeft voor een individu of een groep, maar dat staat dan altijd in relatie tot dat wat God van oudsher spreekt. Met andere woorden: God spreekt en zegt in feite altijd hetzelfde en dat wordt voortdurend herhaald: als in een echo. Dat laatste kan ook niet anders, want afwijkend spreken impliceert een verandering van plan. De reden hiervoor is eenvoudig dat het plan van God nog steeds in uitvoering is; pas als de geestelijke wereld van het Koninkrijk van God volledig in de schepping is geïntegreerd, zal God opnieuw spreken en volledig nieuwe dingen laten horen. Dus alhoewel God in de tijd van de natuurlijke mens, slechts één ding spreekt, betekent dat niet dat God niet veel meer van plan is. Op dit moment, terwijl de zonde het in onze wereld schijnbaar nog steeds voor het zeggen heeft, kán God zich nog niet volledig uitspreken.

Dat wat God vóór, tijdens en ná het scheppen spreekt is te vangen in één uitspraak:

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipt.

Genesis 1:26 (HSV)

Het spreken van God in dit vers wijkt af van het andere spreken van God in die zin, dat wat Hij hier aangeeft een proces betreft. Het ‘maken van mensen’ heeft tijd nodig. Daarnaast impliceert ‘maken’ een groei of ontwikkeling. Het moet af worden gemaakt. Al de andere uitspraken van God zijn ‘momenten’. Vóór de uitspraak was het er nog niet; na de uitspraak was het er wel en dat helemaal klaar. Uiteraard ontstaat er wel groei in aantal, dus in kwantiteit, maar bij het scheppen van de mens is dat anders. Die moet ook nog komen tot een kwalitatieve groei. Daar slaat het maken op. Voor de dieren geldt dit niet; die zijn zoals ze zijn.

Het verschil zit ‘m in de grondslag van de mens. De mens is in potentie bedoeld om het beeld van God te dragen en in de gelijkenis van God te functioneren. Dat heeft weer te maken met de bedoeling van de mens: “dat zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen”. De mens die God heeft bedoeld, als ‘heersers’ over de complete aarde en de levende wezens, is enkel daartoe maar in staat als hij in de gelijkenis van God is en Zijn beeld draagt. Daarom impliceert dat een groeiproces, want in eerste instantie is de mens, als het om het beeld en de gelijkenis van God gaat, een onbeschreven blad. Hij moet zich daartoe ontwikkelen. Vandaar dat God tegen de wezens in geestelijke wereld zegt: ‘laat ons maken’. Zij, de engelen, zijn bedoeld als dienaren van hen die het Heil beërven. Zij zijn het dus die de mens zullen begeleiden op de weg naar het Koningschap.

Het spreken van God heeft, vanaf het begin van de schepping tot aan de einde van de natuurlijke wereld in de huidige vorm, slechts één doel en dat is het voortbrengen van de mens die naar Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis is gemaakt. Als die mens is volgroeid, dan begint het pas echt. Als zodanig kunnen we zeggen dat de natuurlijke wereld tot op de dag van vandaag een soort voorbereiding en een leerschool is. En dat laatste pas sinds de komst van Christus. De reden is dat Christus de eerste, maar ook de enige mens is, die voldoet aan de scheppingsordening dat de mens, die zal heersen over heel de schepping, het beeld van God draagt en in Zijn gelijkenis functioneert. Daarom is de periode ná de komst van Christus een leerschool en de periode vóór de komst van Christus een voorbereiding. Want eenieder die zijn of haar vertrouwen volledig op Hem stelt (wat pas ná de komst van Christus voor ieder mens binnen bereik is gekomen, krijgt de gelegenheid om eveneens te ontwikkelen in de gelijkenis van God en te groeien naar het beeld van God. Christus staat daarvoor garant.

Het eenmalige spreken van God heeft dus tot gevolg dat uiteindelijk via Christus die Koninklijke mens wordt gemaakt en tot volkomenheid komt. Dat spreken verandert niet en krijgt geen andere inhoud. Ook wordt er niets aan toegevoegd of afgedaan. Er zijn geen kinken in de kabel, die een herziening van plannen nodig maken. God sprak eens en de echo daarvan wordt sindsdien gehoord, totdat de aarde vol is van de Heerlijkheid van God. Oftewel, totdat het Woord van God heeft gedaan waartoe Hij het heeft gesproken. Formeel zou je dus kunnen zeggen, dat God geen enkel ander plan meer heeft, dan dat wat nu in uitvoering is.

God spreekt het Koninkrijk

Het spreken van God (Deus Loquitur) heeft tot gevolg dat het Koninkrijk wordt gerealiseerd. In feite is dat het Evangelie dat sinds de komst van Christus over de wereld gaat. Vóór Zijn komst was het Koninkrijk een verborgenheid; tijdens Zijn komst werd het aangekondigd en ná Zijn komst wordt er aan gebouwd. Tot in onze tijd. En als het is voltooid, betekent dat het einde van de tijd zoals wij die, als natuurlijke mensen, kennen en het begin van de eeuwigheid: dan wordt er niet meer gebouwd, maar geregeerd of, zoals Genesis zegt: geheerst.

Dat het Koninkrijk van God, waar de Mens als Koning regeert, een ontstaan en een groeiproces kent, komt omdat dit Koninkrijk met de mens te maken heeft. Het karakter van het Koninkrijk is geestelijk; de mens is natuurlijk. Iets dat geestelijk is kent geen tijd of ontwikkeling; iets dat natuurlijk is, kent daarentegen wel tijd of ontwikkeling. De groei van het Koninkrijk heeft dus te maken met de ontwikkeling van de mens als geestelijk wezen. Daarom zegt de Schrift, dat vlees en bloed het Koninkrijk niet kunnen beërven, oftewel er deel aan kunnen hebben.

Het spreken van God (Deus Loquitur betekent: God spreekt) is altijd scheppend. Anders gezegd: het spreken van God brengt altijd iets voort; het is nooit vruchteloos. Daarom is het spreken van God éénmalig, maar wel voortdurend. Met andere woorden: het Woord dat God spreekt, sprak Hij één keer, maar het effect (de scheppingskracht, die zich in het Woord bevindt) zal in eeuwigheid niet ophouden.

Het Woord dat God éénmalig sprak en waarvan het effect zich tot in eeuwigheid zal voortbewegen, is de aankondiging van het Koninkrijk. Het Koninkrijk wordt geregeerd door de Mens die is geschapen naar Gods beeld en naar Zijn gelijkenis. Dus dat het Koninkrijk nog niet volkomen is gerealiseerd, komt omdat die Mens(heid), die is geschapen naar Gods beeld en Zijn gelijkenis, nog niet volgroeid is. Op dit moment is nog maar één mens, die aan Gods kwalificatie (het dragen van Zijn beeld en gelijkenis) voldoet en dat is Jezus Christus. Hij is echter de Eerste van een heel geslacht volkomen en geestelijke mensen. En het is dit geslacht, waaraan sinds de komst van Christus wordt gebouwd. Dat geslacht is de Gemeente, oftewel het Lichaam van Christus.

Daarom kunnen we zeggen, dat Gods Woord, dat éénmalig is gesproken, zich steeds verder ontwikkelt, namelijk in hen die tot het geloof zijn gekomen en die vanaf dat moment volkomen hun vertrouwen stellen op Degene die het Woord heeft gesproken.

Deze gelovigen vormen met elkaar het groeiende Koninkrijk van God, dat straks (in een punt des tijds) met verbazing gezien zal worden in eenieder die tot het geloof is gekomen: 1 Joh. 3:2-3 (NBG1951) “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is”.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken