Bij “Kennis van God” gaat het er om God te leren kennen. En dan niet op een oppervlakkige manier, maar in Zijn hart of in Zijn wezen. Anders gezegd: het gaat om een kennen dat resulteert in het dragen van vrucht. Dat is in feite ook de grondbetekenis van ‘kennen’. Met degene die je leert kennen, bouw je een vruchtbare relatie op. Er ontstaat een band, die, als deze volmaakt wordt, nooit meer verbroken zal zijn; hij houdt tot in eeuwigheid. De vrucht die uit die persoonlijke band of dat verbond ontstaat is de Zoon Gods.

De mens is vanuit zichzelf niet in staat God te leren kennen. Dat komt omdat, sinds de overtreding van Adam, Gods beeld vertekend is geraakt. Ten gevolge van deze overtreding heeft de duisternis de harten van alle mensen verblind, zodat ze de weg naar het leren kennen van God kwijt zijn. Als het om het kennen van God gaat, is de mens dus verdwaald. Later ga ik hier dieper op in. Voor nu is het belangrijk om in te zien, dat de mens vanuit zichzelf, of anders gezegd, in eigen kracht door gebruik te maken van z’n verstand of intellect, geen kennis op kan doen van het wezen van God, omdat de duisternis zijn denken heeft verduisterd. Die duisternis zorgt er voor, dat de mens altijd verkeerd uitkomt. Daarom besteedt de mens zijn hele leven aan de zoektocht naar God, want terwijl hij weet dat hij in Hem het antwoord kan vinden op de vraag naar de zin van het bestaan, is hij toch niet in staat op eigen kracht zijn zoektocht tot een goed einde te brengen; omdat hij steeds minder zicht heeft op waar hij God kan vinden (in feite weet de mens op den duur niet meer waarnaar hij op zoek is), verdwaalt hij. Altijd.

Toch heeft God, ondanks de chronische verblinding waar elk mens aan leidt, mogelijkheden om zichzelf te openbaren. Echter doet hij dat niet bij elk mens op dezelfde wijze. God past zich aan aan het niveau waarop hij een mens kan bereiken. Want het wezen van God is voor de natuurlijke mens wel een geheimenis geworden; God zelf kent daarentegen het wezen van elk mens. Om die reden zoekt Hij voortdurend naar harten die volkomen naar Hem uitgaan. De mens tast echter als een blinde in het rond en zolang hij niet in staat is om z’n eigen zwakte in het vinden van God te erkennen, zal hij God nooit kunnen ontmoeten, laat staan met Hem een relatie aan kunnen gaan. Hij weet wel dat God bestaat, maar hij weet niets van het wezen van God. Hij weet echter wel van de eigenschappen die God tot God maken. Maar het is kennis op afstand. En dat drijft de mens op weg, op zoek naar deze God, waarvan ze weten dat Hij er is. In het vervolg-artikel: “God is God”, ga ik dieper in op de motivatie van de natuurlijke mens om al dan niet op zoek te gaan naar God.

Ieder mens zoekt God. Maar omdat het rijk der duisternis God voor het menselijk hart verduistert, vormt de mens voor zich een beeld van God. Het beeld is dus niet God zelf, maar dat wat de mens er van maakt. Hieruit ontstaat een type mens, dat we religieus betrokken zouden kunnen noemen. Heeft de niet-religieus betrokken mens sowieso een besef van de Goddelijkheid en de eeuwige kracht van God (daarom kán geen mens het bestaan van God ontkennen), de wel-religieus betrokken mens zal proberen God te dienen en/of te aanbidden. Daarover gaat het het vervolg-artikel: “God is Rechter”.

Sinds de overtreding van Adam, ligt er een verduistering op het denken van alle mensen. Die bedekking wordt pas verwijderd als iemand zich bekeerd tot Christus. De natuurlijke mens heeft besef van God doordat hij Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid niet kan ontkennen; de religieus betrokken mens kent daarboven God nog als rechter. Voor de bevrijde mens (de bedekking is verdwenen) kan God leren kennen als Vader. Als we het kennen van God zouden omschrijven als een stappen-plan, is dit de laatste en meest intieme fase. Het kennen van God als God is het meest elementair, daarna volgt het kennen van God als Rechter en tot slot volgt dan het kennen van God als Vader. Over dit laatste gaat het in het vervolg-artikel: “God als Vader”. In dit artikel leren we God kennen zoals Hij werkelijk is: Als de God die bestaat in Liefde.

De verschillende fasen in de openbaring van het wezen van God ontstaan echter niet omdat God dit zo heeft beslist, maar zijn het gevolg van een bedekking waaronder het denken van elk mens sinds de overtreding van Adam terecht is gekomen. God verandert niet, want Hij is altijd hetzelfde; het is de mens die, ten gevolge van die verduistering van zijn denken, in de loop van de geschiedenis steeds verder buiten het bereik van het Koninkrijk van God wordt geplaatst. De mens wordt steeds meer duister en kan dus, net als het rijk der duisternis zelf, steeds minder licht verdragen. Uiteindelijk is het echter God, Die die neerwaardse spiraal onderbreekt in de Persoon van Jezus Christus. Sinds Zijn komst is elk mens in potentie in staat om God in zijn volheid te leren kennen, want de Zoon heeft voor elk mens de verlossing uit het rijk der duisternis bewerkstelligd. En dus komt voor iedereen die zijn of haar vertrouwen stelt op Christus Jezus, het leren kennen van God als Vader binnen bereik. Het punt is echter, dat die ‘vrijheid’ of ‘verlossing’ wel aan elk mens bekend moet worden gemaakt. Het rijk der duisternis is dan wel verslagen door Jezus Christus, maar zolang niet ieder mens dat weet, geeft de boze zich nog niet gewonnen en gaat hij alsnog rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken