De Schrift spreekt veelvuldig over de stad Gods, waar alle volkeren naar toe zullen komen om te aanbidden. Vele christenen zien dit letterlijk in de natuurlijke wereld, waar de Stad dan het aardse Jeruzalem is. Als Jezus echter spreekt over een Stad op de Berg, die haar licht over de wereld laat schijnen, bedoelt Hij niet Jeruzalem, maar de Gemeente. De Stad is niet een natuurlijke stad, maar een geestelijke. Daarom kan het licht dat die Stad uitstraalt ook elk mensenhart bereiken. Waar op de wereld dat hart zich ook bevindt… 

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

Romeinen 8:18-19 (NBG1951)

Het doel van de Gemeente

In de Bergrede vertelt Jezus wat het doel is van de Gemeente: Mat. 5:14-16 (NBG1951) Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. De Gemeente is opgebouwd uit mensen die Jezus als hun Redder, als hun Heiland en als hun Heer en Meester hebben aanvaard.

De gelovigen, die deel uitmaken van de Gemeente, zijn geen bollebozen of mannetjesputters. Ze roemen niet in status, aanzien of macht; ze zijn ten opzichte van de wereld zwak of eenvoudig van geest. Ze treuren echter oprecht om de ongerechtigheid die heerst in de wereld. Ze zijn echter zachtmoedig, maar hongeren en dorsten wel naar gerechtigheid. Ze beseffen, dat de mens in eigen kracht niets voor God tot stand kan brengen. 

Degenen die deel uitmaken van de Gemeente weten zich volkomen afhankelijk van hun Heer, Jezus Christus. Ze laten hun harten reinigen door het water van de Heilige Geest, opdat ze God in zijn majesteit zullen zien. De levende leden van de Gemeente, dat is het Lichaam van Christus Jezus, worden kinderen Gods genoemd. Dezelfde Geest, die in de eniggeboren Zoon van God is, is ook in hen werkzaam. Zij ontvangen als leden van het Lichaam elk alleen vanuit het Hoofd, Christus, groeikracht om zichzelf op te bouwen als een tempel, heilig en afgezonderd in de Here: Eph. 2:21-22 (NBG1951) In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

Die mensen tonen het werk van God in hun leven. Ze laten in hun handel en wandel in de wereld zien, dat God naar zijn schepping heeft omgezien: 2 Cor. 3:3 (NBG1951) daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten. Ze trekken zich voor dat doel niet terug binnen de, al dan niet virtuele, muren van een kerk of gemeente, maar nemen hun individuele plaats in temidden van de wereld waarin ze hun natuurlijke bestaan hebben. Alle leden van het lichaam van Christus hebben de Heilige Geest door hun geestelijke aderen stromen. Dat maakt ze anders ten opzichte van anderen die van het werk van de Geest geen weet hebben. Ze zijn de levenden temidden van de doden: Rom. 6:4 (NBG1951) Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Zij zijn in nieuwheid van leven opgestaan en tonen dit op die plaatsen waar hun Heer hen brengt.

De Geest gaat sinds de eerste Pinksterdag over de wereld en overtuigt haar van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: Joh. 16:8-11 (NBG1951) En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Het is dezelfde Geest die is uitgestort op de Gemeente. De Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel, doordat Hij werkzaam is in de leden van het Lichaam van Christus. Daarom is de Gemeente als een stad op een hoge berg die de gerechtigheid van God uitstraalt. In het leven van de leden van de Gemeente, wordt de grote leugen weerlegt, dat God niet naar zijn schepping omziet.

Johannes zegt, dat iedereen die Christus aanneemt de gelegenheid krijgt om een kind van God te worden. In de leden van de Gemeente wordt aan de wereld getoond wat dat inhoudt. Daarom is het getuigenis van de Gemeente essentieel en onmisbaar. Om deze reden, zegt Christus dat Hijzelf zijn Gemeente zal bouwen en dat Hijzelf dat getuigenis naar de wereld zal zijn: Mat. 16:18 (NBG1951) En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen

De Heilige Geest. 

Het enige dat van de leden van de Gemeente wordt verwacht, is vertrouwen op Christus. Elke stap, die ze doen in eigen kracht, zal het getuigenis van Christus doen afnemen. De Heilige Geest is dan ook niet kracht, die een gelovige in staat stelt, er nu eens flink tegen aan te gaan, maar een Bouwer van de inwendige mens, die naar het beeld van God is geschapen. Daarom zegt Jezus, dat de Geest het uit Hem zal nemen en het aan elk lid van de gemeente afzonderlijk zal verkondigen: Joh. 16:14-15 (NBG1951) Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Dat ‘het’ is de liefde tot de Vader, die in de Zoon zo overvloedig aanwezig is.

Zonder dat ze het beseft, wacht de wereld maar op één ding en dat is dat de zonen (volgroeide kinderen) van God openbaar worden. Ze ziet er met reikhalzend verlangen naar uit. Het hart van elk kind van God zal op de ontwikkeling van  die zoon van God gericht moeten zijn. Als deze groei van kind tot zoon niet de allerhoogste prioriteit heeft, kun je geen deel uitmaken van die stad die op die berg ligt. Want als je hart is verdeeld en op andere zaken is gericht, hoe zal de wereld om je heen dan het onderscheid zien en zeggen: dat wil ik ook!

Dit alles impliceert tevens dat u ook uw kerk en gemeente tegen dit licht moet houden. Is uw kerk of gemeente ook ‘slechts’ gericht op de ontwikkeling van het Lichaam van Christus in allen die tot geloof zijn gekomen? 2 Thes 1:10 (NBG1951) wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Want alleen als dat het geval is, zit u daar goed. Uw plaatselijke kerk of gemeente heeft ten opzichte van het Koninkrijk van God in feite enkel maar bestaansrecht als ze voortdurend bezig is met één ding: haar bezoekers te wijzen op de Heer Jezus Christus, die alles in allen volmaakt: Eph 1:22 (NBG1951) En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken