Gelovigen rest slechts een ding en dat is uitzien naar het handelen van hun Heer. Dat valt echter niet mee, want het betekent voor de mens in feite nietsdoen. We zijn concreet niet in staat iets te doen aan de neerwaardse spiraal waar de wereld (dat wil zeggen, het bestel waar de natuurlijke mens zijn bestaan heeft) aan is onderworpen. De Bijbel spreekt in dit verband over de vergankelijkheid oftewel de tijdelijkheid waar de schepping onder zucht. 

En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.

Openbaring 12:14 (NBG1951)

Als gelovigen vinden we het van nature onverteerbaar, dat alles wat uit onze handen komt vergankelijk is. Dat komt omdat de op de natuurlijke wereld georiënteerde mens, slechts ziet wat voor ogen is. En dus is de mens voortdurend bezig om te bouwen met vergankelijke zaken. We streven naar status, naar bezit en naar macht. En dat allemaal in de natuurlijke wereld. Dat maakt ons ook gevoelig voor de mening van anderen; onze status in de natuurlijke wereld is er van afhankelijk.

Als een mens tot geloof komt en hij neemt Jezus aan als zijn Verlosser en Zaligmaker, wordt hij niet automatisch opnieuw geboren als kind van God. Een kind is het resultaat van de gemeenschap die tussen een man en een vrouw plaatsvindt. Het kind van God is het resultaat van de gemeenschap tussen de Heilige Geest en de menselijke geest. Als iemand dus tot geloof komt (wat op zich mogelijk is, omdat Jezus dat heeft mogelijk gemaakt) is het logische vervolg, dat de nieuwe gelovige óók wordt gedoopt in de Heilige Geest. Het gevolg daarvan is dan weer, dat het nieuwe kind van God wordt veranderd in de geest van zijn denken: hij krijgt een ander denk- of referentiekader, namelijk dat van de Geest.

Het probleem is echter, dat de Kerk de gelovige in de loop van de tijd heeft wijsgemaakt, dat de taak van de Geest is overgenomen door het woord, dat is vastgelegd in de Bijbel. Het gevolg is dus ook, dat er leraren nodig zijn om dat woord uit te leggen. De boze heeft met deze werkwijze twee vliegen in één klap geslagen: ten eerste maakt hij in het algemeen de Heilige Geest binnen de Kerk monddood en ten tweede zorgt hij er voor, dat vanuit het collectief niemand meer wedergeboren wordt en daadwerkelijk het Koninkrijk van God binnengaat.

Het denken van de gelovige, die niet wordt gedoopt met de Heilige Geest, blijft natuurlijk gericht. En dus zal hij steeds opnieuw vragen: wat kan ík doen? En zo bestaat dus elke gemeente of kerk die wordt opgericht uit harde werkers, die allemaal hun steentje willen bijdragen aan de bouw van, wat hun beeld is van, het Koninkrijk van God. En naarmate een kerk of gemeente groeit en ontwikkelt, zal ze meer gebruik maken van natuurlijke attributen om haar positie zeker te stellen. Dit op zich is echter ook een neerwaardse spiraal. Want als een kerk of gemeente iets gaat betekenen in de wereld (omdat er zoveel leden zijn, een groot gebouw, veel bezit, traditie, afkomst, enz.) zal de nadruk komen te liggen op het onderhouden van de gemeenschap zelf. Hieruit ontstaat de behoefte aan dogma’s en leerregels.

Hoe komen we daar uit? Ik denk dat een kerk of gemeente die haar bestaansrecht in deze wereld eenmaal heeft bewezen, niet meer ‘genezen’ kan worden. Er zijn eenvoudig teveel mensen bij betrokken, die een vinger in de pap hebben. En allemaal claimen ze hun ‘recht’ op die kerk of gemeente. Een scheuring is dan onafwendbaar. Dat hoeft overigens geen grote scheuring te zijn; als er regelmatig mensen vertrekken, zal een gemeente na verloop van tijd volledig en van binnenuit zijn ververst. Maar het zal nooit leiden tot een ‘vergeestelijking’ van de betreffende kerk of gemeente. Het karakter zal daarentegen steeds natuurlijker zijn. Ik heb in de loop van de tijd, dat ik tot geloof ben gekomen en gedoopt werd met de Heilige Geest (inmiddels zo’n 44 jaar geleden), nooit een uitzondering op deze regel gezien.

Elke kerk of gemeente ontwikkelt zich op de manier, zoals ik hierboven schilderde. Maar hoe zit het dan met de Gemeente – het Lichaam van Christus – zelf? Wat verwacht God dán van de gelovige? En op welke wijze kan onze kerk of gemeente daar een bijdrage aan leveren? 

Ik denk dat we goed moeten beseffen, dat we via onze natuurlijke kerk of gemeente op geen enkele wijze actief kunnen bijdragen aan het Koninkrijk van God. De Enige die toegang tot het Koninkrijk van God kan geven, is de Heilige Geest. Wat we dus als kerk of gemeente kunnen doen is onderwijs biedend en wel tót aan de doop in de Heilige Geest. In onze kerken en gemeenten zitten potentiële kinderen van God, die allemaal moeten worden gedoopt in de Heilige Geest. Vanaf dat moment zal de Heilige Geest zelf het stokje van ons overnemen en het nieuw geboren kind van God verder leiden in het Koninkrijk van God. Die ‘verse’ aanwas, kan dan vervolgens door diezelfde Heilige Geest worden ingezet om weer anderen te verlokken zich eveneens te laten dopen in de Heilige Geest. Daarnaast zal dan ook de Heilige Geest zelf gaan voorzien in herders, leraren, evangelisten en profeten. Maar let op: zodra we dit proces naar onszelf toetrekken zal de Geest zich distantiëren en vervalt ‘onze’ kerk of gemeente vanzelf terug in een natuurlijke vorm. Concreet betekent dit dat er niemand meer is, die zichzelf als geestelijk leider aanstelt of laat aanstellen door andere mensen. Hooguit zullen er mensen zijn, die de natuurlijke gang van zaken wat structureren, zoals oudsten en diakenen. 

Ik besef, dat het sterke benen zijn, die deze weelde kunnen dragen. En het probleem blijft aanwezig, zolang we onze ogen laten verblinden door status, bezit en macht, dat een dergelijke kerk of gemeente nooit van de grond komt. Letterlijk. Maar God zij dank: wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En inderdaad is Hij allang bezig om zijn Gemeente te bouwen. Onzichtbaar in de natuurlijke wereld, maar zichtbaar voor de geestelijke wereld in de hemelse gewesten. Echter buiten het gezicht van de slang. Alles dat zich afspeelt in de natuurlijke wereld kan door de satan en zijn trawanten worden aangevallen en aangetast. Dus ook alle religieuze bouwsels van mensen. Dát is de reden, dat God de vrouw, die het beeld is van de ware Gemeente, naar de woestijn leidt en haar Zelf onderhoudt. Zij bevindt zich daar buiten de invloedssfeer van de slang, want de slang is op de aarde geworpen. Daarom sprak Jezus tegen Petrus: “op deze petra ( = het woord: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!) zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”

NB: In een volgend artikel zal ik laten zien op welke wijze het lichaam van Christus tóch zichtbaar kan worden voor mensen, die nog geen deel uitmaken van het Lichaam van Christus, maar die de Heer er wel bij wil hebben. Ook zal ik dan duidelijk maken waarom de Gemeente desondanks onaantastbaar blijft voor het rijk der duisternis. De Gemeente heeft als collectief wel degelijk een taak in deze wereld, maar die ziet er heel anders uit dan de meeste gelovigen denken.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken