Ik las ergens de volgende opmerking:

Zie Joh. 14:21. Het houden van de Tora-geboden is een teken van liefde voor JHWH. Het is een uiting van respect voor Hem, dus de beste leefwijze die er is. Je wordt er niet door behouden. Het oordeel, met betrekking tot het tekort schieten in de Tora-praktijk, blijft van kracht. Het correct volgen van de Tora-geboden, kan slechts door het aanvaarden van het vervangend offer van het ware Pesachlam worden bewerkt.

Alleen Jezus heeft de wet vervuld

In Joh.14:21 spreekt Jezus over “Mijn geboden”. Waar gaat het dan over? Over de Tora? Johannes schrijft in 1 John 3:23 (HSV)En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft”. Dat komt overeen met de uitspraak van Jezus, dat de hele wet in ‘slechts’ dat ene gebod: “God liefhebben en de naaste als jezelf” vervuld is. Concreet betekent dit, dat de wet slechts in één mens is vervuld en dat is Jezus Christus. Geen mens, ook niet degenen die in Hem geloven, zijn in staat de wet te vervullen, zoals Hij dat deed. En ook als je “mijn geboden” in de opmerking van Jezus ruimer ziet, dan alleen het eerste gebod, dan geldt nog steeds, dat alleen Jezus deze kon vervullen en vervuld heeft.

Het is dus enigszins paradoxaal om te stellen, dat dat vervullen van de wet dan nu wel gedaan kan worden, maar vooral dat nu de Tora uit liefde gehouden wordt. Degenen die de regels van de wet uit liefde willen houden, zien het houden van de Tora-geboden als “een teken (= tonen) van liefde voor God” en als “een uiting van respect voor Hem” en “als de beste leefwijze die er is”. Als men dat voor zichzelf constateert, is dat natuurlijk prima, maar men veroordeelt metterdaad wel degenen, die dat niet zo zien en er een andere leefwijze op nahouden. Men  spreekt immers over “De wet van God”, die geldt voor alle mensen? Daarnaast: hoe weten de volgers van de Tora-wet zo zeker, dat zij voldoende respect betonen? Of voldoende “teken van liefde” laten zien? Stel, dat God een heel andere invulling geeft aan dat “teken van liefde” en de mate “van respect voor Hem”? Dan hebben de Tora-volgers, volgens mij, echt een probleem, want dan spreken zij in feite ook over zichzelf het oordeel uit, want “het oordeel mbt het tekort schieten in de Tora-praktijk blijft van kracht”. Gelovigen die uit liefde de Tora volgen, komen hiermee van de regen in de drup.

In mijn optiek is dit zeer frustrerend, want zij weten nu alsnog niet of zij het wel goed (genoeg) doen. Alleen al om deze reden, kán deze visie niet correct zijn. Juist, omdat de Tora-volgers in de praktijk tóch weer het onderscheid maken tussen degenen, die de Tora-wet wel houden en degenen, die de Tora-wet niet (of ten dele) houden. De volgers van de Tora-wet bepalen uiteindelijk zelf (op grond van eigen wijsheid), wat zij zien als “uiting van liefde” op basis van een, door hunzelf bepaalde, “mate van respect” en op welke wijze ze dat uitvoeren (tonen/laten zien).

Het offer van Christus

Het karakter van de wet is controle. Het is de zonde die de wet gebruikt om de mens, die zich aan de wet wil houden, voortdurend misleidt en in slavernij brengt van, jawel, diezelfde wet. Dit veroorzaakt een vicieuze cirkel, waar je uiteraard niet meer op eigen kracht uitkomt. Maar daarvoor aanvaardt de Tora-volger het “vervangend offer van het ware Pesach-lam”. Men ziet dus het offer van Christus, het ware Paaslam, veel meer als een mogelijkheid de wet te houden. Het punt is echter, dat het offer van Christus niet is bedoeld, om ons in staat te stellen nu ‘volmaakt’ de wet te houden, en wel op dezelfde wijze als Christus dat zelf deed. 

Het Offer betekent bevrijding van de wet

Het offer van Christus is niet een soort ‘vrijbrief’, zodat we nu de wet naar believen kunnen houden. Het offer van Christus snoert de mond van de zonde: er kan geen aanklacht meer worden geformuleerd op grond van de wet. En dit geldt nog steeds alleen voor Christus. Vandaar dat gelovigen nu worden opgeroepen om zich in de beschermende eenheid van het (wereldwijde, maar onzichtbare) lichaam van Christus te laten plaatsen, door hun vertrouwen volledig op Hem te stellen. Concreet is Hij, Christus, dan Degene die de wet óók in de gelovige, die zich IN de beschermende aanwezigheid van Christus bevindt, vervuld. Het offer van Christus is dus geen mandaat, dat we tegenover de aanklacht van de zonde kunnen stellen, terwijl we in het dagelijkse leven de wet in alle vrijheid kunnen navolgen; het is een uitnodiging om nu niet meer te leven in eigen kracht, maar voor het gehele leven op Christus te vertrouwen.

Het is juist de genade, die God IN Christus heeft geopenbaard, die ons bevrijdt van alle werken in eigen kracht. Voor de gelovigen die vanuit de genade leven, geldt slechts één ding: op Hem vertrouwen en geloven, dat Hij het werk dat Hij in hen is begonnen tot het einde (de voleinding) uitwerkt, zodat het hun aan geen genadegave ontbreekt, terwijl zij de openbaring van hun Heer Jezus Christus verwachten. Zij weten dat God ook hen zal bevestigen tot het einde toe, zodat zij onberispelijk zullen zijn op de dag van hun Heer Jezus Christus.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken