Onder christenen is in de loop van de tijd veel misverstand ontstaan over wat nu eigenlijk het Woord van God is. Zo las ik ergens de volgende opmerking: “De balans tussen het vervuld zijn met het Woord (Kol. 3:16) én het vervuld zijn met de Geest (Ef. 5:18), bewaart ons voor hypes en extremiteiten.” Degene die de moeite neemt deze teksten op te zoeken, zal zien dat zowel Kol. 3:16 als Ef. 5:18-20 over hetzelfde spreken. Dat toont aan, dat er niet zo eenvoudig kan worden gesproken van een ‘balans’ tussen het vervuld zijn met het Woord en het vervuld zijn met de Geest. Eerder is er sprake van een gelijkwaardigheid: het Woord van God is gelijk aan het spreken van de Heilige Geest.

Colossians 3:16 (HSV)

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

Ephesians 5:18-20 (HSV)

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

Maar hoe moeten we dan het geschreven Woord van God, de Bijbel zien? In mijn optiek is hier sprake van een subtiele drogredenatie. Want de vraag is immers: ís de Bijbel wel het geschreven Woord van God?

Nu is het wél duidelijk dat de Bijbel een bijzonder boek is. Dat wat we in de Bijbel lezen, is zo nauwkeurig opgetekend, dat we rustig kunnen concluderen, dat wat in de Bijbel is neergeschreven, letterlijk maar ook historisch betrouwbaar is. Betrouwbaar in die zin, dat we er vanuit mogen gaan, dat wat we lezen, ook waar is. Maar hier doemt direct al een probleem op, want wat is waar?

Historie en geloof

Overigens is de discussie of iets historisch waar is, niet zinvol. Uiteindelijk is ook dit een kwestie van aanname; de één vindt iets aannemelijk en de ander vindt iets niet aannemelijk. Iemand die ‘gelooft’ dat de aarde plat is, zal dit altijd voor waar houden; feitelijke bewijzen van het tegendeel zullen hem niet van z’n geloof afbrengen.

Als het gaat over waar zijn, spreken we al heel gauw over interpretatie. Maar ik bedoel in dit geval: letterlijk waar. Controleerbaar waar. Die controle van waar-zijn kan door iedereen met enige kennis van zaken worden uitgevoerd. En met kennis van zaken, bedoel ik, bij voorbeeld, kennis van het Hebreeuws of Grieks, maar ook kennis van de Bijbelse historie en de gebruiken van de Bijbelse volkeren. Echter, omdat de Schrift zover teruggaat in de ‘waarneembare’ tijd, is een controle van de feiten problematischer naarmate de historie minder ‘bewijsbaar’ is.

Velen die de Bijbel dus voor waar aannemen, weten feitelijk dus niet dat het waar is, maar geloven dit; ze nemen dit aan. En om juist dat geloof te legitimeren, komt men er toe om te zeggen, dat de Bijbel het geschreven Woord van God is. Daarmee damt men in feite elke discussie in; het Woord zegt het, dus is het waar. Dit is een pure cirkelredenering.

Een bijkomend probleem is echter, dat je aan de ene kant wel mag geloven, dat dat wat in de Bijbel staat, waar is, maar dat daarmee niet is gezegd, dat je de Bijbel ook verstaat. Dus niet dát het er staat, want dat kan ieder mens zien, maar wat betekent het? Anders gezegd: Wat wil de Schrift nu voor een boodschap vertellen? Op dit moment komen we op het terrein van interpretatie oftewel inzicht in de bedoeling van de Schrift. En dan gaan de meningen uiteenlopen. Hoe kan dat?

Getuigen

Kort gezegd bestaat de Bijbel uit getuigenissen van het handelen van God; het is echter de vraag of alle schrijvers van de Bijbel dit als zodanig hebben gezien. Veel van de Bijbel is bedoeld als kroniek.

De reden is, dat de Schriften niet zijn bedoeld als een nauwkeurige (en verifieerbare) weergave van dat wat er is gebeurd en wat er letterlijk in het verleden is gesproken, maar om de bedoelingen van God met de schepping in algemeen en met de mens in het bijzonder duidelijk te maken. Maar, omdat de natuurlijke mens per definitie niet in staat is de bedoelingen van God te begrijpen, is het nodig dat de God zelf toelicht wat Hij bedoelt. En dat toelichten doet Hij door zijn Heilige Geest. De heilige Geest is dus niet met het Woord in balans, maar geeft inzicht in wat het Woord bedoeld te zeggen.

Zonder de toelichting van de Heilige Geest, kunnen vele dwaalgeesten er met de boodschap van de Bijbel vandoor gaan. Daarom heeft een discussie over wat de Bijbel bedoelt te zeggen, geen zin als niet iedereen zich door de Heilige Geest laat ‘verlichten’. Er ontstaan dan altijd meningen en inzichten, die strijdig zijn met elkaar. Daaraan is te herkennen, dat degenen die elkaars mening of standpunt bevechten niet één van Geest zijn. En daardoor ontstaan extremiteiten.

De Heilige Geest is echter bescheiden, want als dat, wat Hij te zeggen heeft, door het lawaai van al die andere geesten, niet kan worden gehoord, zwijgt Hij. De Heilige Geest gaat daarom nooit in discussie. Het enige dat Hij doet, is de bedoelingen van God toelichten en Christus zichtbaar maken, zodat het kind van God opgroeit in kracht en wijsheid van God zelf en uiteindelijk het getuigenis van Christus zelf kan dragen.

We kunnen dus rustig concluderen, dat voor een werkelijk begrip van wat God in de Bijbel, ook vandaag, tot ons te zeggen heeft, de Heilige Geest onontbeerlijk is. De Schrift is zonder de Heilige Geest ‘slechts’ een goed boek, dat in geen enkele boekenkast mag ontbreken. Maar, toegelicht door de Heilige Geest, verandert dit boek in een dynamisch spreken van God dat we, op het moment dat de Geest het licht van God er op laat schijnen, het levende Woord van God kunnen noemen. Dat geldt echter alleen voor die lezers of toehoorders, die zich werkelijk en afhankelijk openstellen voor de Heilige Geest. Zolang de Geest het niet voor het zeggen heeft, blijft de Schrift een statisch en gesloten boek. Ook al ken je de Bijbel uit het hoofd.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken