Op het CIP schreef een emeritus-predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken een artikel onder de titel “Wij christenen gaan ons al gauw verbeelden dat wij de Heere Jezus zijn”. Het beeld dat deze predikant schildert van de ‘gelovige’ is dat van een natuurlijk denkend mens, die geen weet heeft van wat de Heilige Geest kan uitwerken in de levens van hen, die de verschijning van de Here Jezus liefhebben. Het heeft ongetwijfeld te maken met zijn achtergrond. Immers, het traditioneel religieuze denken, is er in geslaagd de wind van de Heilige Geest buiten de muren van het dogmatische bolwerk, dat de Kerk ongetwijfeld is geworden, te sluiten.

De predikant schrijft onder andere:

„We zingen het zelfs in een opwekkingslied. ‘Ik wil als Jezus voor je zijn’. Wat een onzin. Wie denk je wel niet dat je bent? Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg.”

Johannes schrijft echter: 

1 Joh. 3:2 „Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.”

Maar ‘hoe’ word je dan ‘gelijk aan Jezus’?

1 Joh. 3:3 „En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is”.

Een groter contrast is niet denkbaar:

1 Joh. 3:4 „Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.”

De ‘ware’ gelovige weet echter waarom Christus is geopenbaard:

1 Joh. 3:5 „En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde”.

En is de troost voor hen die zich aan Hem vasthouden:

1 Joh 3:6 „Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend”.

Dus is het advies van Johannes aan hen die ‘als Jezus willen zijn’:

1 Joh. 3:7-8 „Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne”. 

Want dat is de reden voor Jezus’ komst

1 Joh. 3:8 „Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.”

Conclusie

Johannes bemoedigt zijn toehoorders, die samen de vrouwe, de Gemeente, vormen om vast te houden aan het Evangelie, dat Jezus juist is geopenbaard om de werken van de duivel te verbreken. Het is de Heilige Geest die, als andere Trooster, het voortbrengen van de zonen Gods ter hand neemt. De kinderen van God groeien daardoor uit via jongelingen, die zijt sterk zijn; in wie het woord Gods blijft en die daardoor de boze in eigen leven overwinnen, tot vaders, die Hem kennen, die van den beginne is en in staat zijn weer anderen op weg te helpen.

Christenen, die door de Heilige Geest worden gesticht en opgebouwd, zullen nooit Christus zelf worden; dat kán ook niet, want Hij is eenmalig en uniek. Maar ze zullen, dankzij de Heilige Geest wél op Christus gaan lijken. Immers, Christus zegt zelf in Joh. 14:12 „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;”. 

Deze predikant wordt in feite geïnspireerd door een geest die niet uit God is: „Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; “ (1 Joh 4:2). Hetgeen hij impliciet in zijn artikel ontkent, is het feit dat de Geest van Christus wel degelijk in het vlees, namelijk van hen die door de Heilige Geest worden geleid, is gekomen.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken