Elke kerk of gemeente is het gevolg van de wens om structuur aan te brengen. Er is geen enkele uitzondering op deze regel mogelijk. Degene die structuur wil aanbrengen is de mens. Als het om de oprichting van een kerk of gemeente gaat, is het een mens die gelooft, dat God hem daartoe roept.

Een kerk of gemeente kan ook een logisch gevolg zijn: er verzamelen zich gelovigen rond iemand waarvan men gelooft, dat deze door God is geroepen om hun voor te gaan. Maar uiteindelijk komt altijd het moment – het waarom laat ik nu even buiten beschouwing – dat de groep structuur nodig heeft. Meestal valt dat samen met de vraag: hoe nu verder?

De vraag zou kunnen worden gesteld of er, in mijn optiek, helemaal niets deugt van de Kerk? Die conclusie gaat veel te kort door de bocht. De strekking van dit artikel is dan ook niet om de Kerk af te schrijven, maar duidelijk te maken, dat de Gemeente van Christus niets met de Kerk gemeen heeft en geheel zelfstandig, en dus los van de Kerk, functioneert. Maar om daarmee de Kerk af te schrijven, zou niet correct zijn. In het tweede deel van dit artikel over het Kerk-zijn zal ik trachten aan te tonen, dat de Kerk juist een noodzakelijk gegeven is, zolang de Geest het nog niet volledig voor het zeggen heeft. 

De Kerk heeft wel degelijk bestaansgrond, maar alleen voor hen die letterlijk in deze natuurlijke wereld gezamenlijk willen optrekken. Je kunt als gelovige rustig lid zijn van een kerk of gemeente, hecht er echter niet meer waarde aan dan dat. En ga er zeker niet vanuit, dat je in jouw kerk of gemeente méér in de gemeente bent dan ergens anders. De mens heeft nu eenmaal behoefte aan ‘de groep’ waarin men zich als mens thuisvoelt. En als men daarbij ook nog een gemeenschappelijk doel nastreeft, is dat helemaal mooi mee genomen. Maar dat alles is niet de Gemeente. 

Het is goed om te beseffen, dat de Gemeente geen doel is op zich, maar een resultaat of gevolg van de eenheid, die de Geest bewerkt. Er staat dan ook dat het Lichaam door de dienst van al haar leden bijeen wordt gehouden. De Gemeente krijgt haar groeikracht om vrucht te dragen vanuit het Hoofd, Christus. De dienst die ze verricht, zijn de werken van de Heilige Geest. Die werken worden zichtbaar in de vrucht, die in de levens van de leden zichtbaar worden. Met andere woorden: de eenheid van de Gemeente wordt gezien in de vrucht die elk lid op zijn of haar plaats in de samenleving voortbrengt. 

De Gemeente is en blijft dus altijd een Geestelijke, dus onzienlijke aangelegenheid, die echter in de werken of vrucht (in de levens van de individuele leden) zichtbaar wordt. Zodra men de Geest echter gaat willen passen in structuren, verdwijnt de Geest als vanzelf. Dat komt, omdat de Geest zich hecht aan de menselijke geest en niet aan structuren. Concreet betekent dit dat je de eenheid pas ervaart, wanneer de Geest die eenheid kan maken. En dat kan óók in een groep die als kerk of gemeente door het leven gaat. Maar dan is niet de structuur de oorzaak, maar de Geest die werkt. In de praktijk blijkt echter altijd, dat na verloop van tijd de controle door de mens wordt overgenomen. En dan blijft enkel nog maar de structuur in het collectief. En dat heeft weer tot gevolg dat leden die wél oog hebben voor de echte werking van de Geest, zich op den duur niet meer thuisvoelen. Een werkelijk Geestelijk gelovige heeft dan genade van zijn Heer nodig om van zo’n kerk of gemeente lid te blijven en niet te vertrekken. 

De Kerk mag er dus rustig zijn, maar zodra een kerk of groep, haar autoriteit claimt alsof ze als instituut deel uitmaakt van het Koninkrijk van God, treedt ze buiten de haar toegestane kaders. Binnen traditionele kerken en genootschappen leeft over het algemeen de gedachte, dat als je lid bent geworden (dus óók bent gedoopt en belijdenis hebt gedaan) je automatisch in het Lichaam van Christus bent opgenomen. Met het claimen van autoriteit zet ze zich metterdaad af tegen andere groepen en gemeenten en daardoor verspeelt ze vanzelf haar vermeende positie in het Lichaam van Christus. Eenheid in het Lichaam van Christus, de Gemeente, is alleen maar mogelijk als enkel de Geest het voor het zeggen heeft. Het is Christus, die zijn Gemeente bouwt en Hij zal daar geen ander mens bij gebruiken. Dit heeft zeer verregaande consequenties. Maar daarover in een ander artikel.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken