In het vorige artikel heb ik stilgestaan bij het ontstaan van het kwaad. Het kwaad is een gevolg. Eva, die de gehele mensheid symboliseert, zag dat het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, haar wijs kon maken. Dat is op zich correct; de boom symboliseert de ervaring (waardoor wijsheid groeit), die de mens opdoet in het maken van keuzes, tijdens het natuurlijke leven. Het punt in deze is echter, dat God de mens al waarschuwde, dat het eten van de boom zou leiden tot de dood. Hieruit kunnen we de conclusie trekken, dat de mens niet is geschapen om het zelf uit te zoeken. Waarom dan überhaupt die boom? De reden is dat de mens zelf, maar geheel vrijwillig en dus ongedwongen, een keuze moet maken voor het leven. Maar een dergelijke keuze is slechts mogelijk als er ook twee opties zijn. En die waren er op dat moment nog niet.

Wij kennen een spreekwoord dat zegt: „Wie niet horen wil, moet maar voelen“. Het wil zeggen, dat degene die niet wil horen, maar door ervaring moet ondervinden wat de gevolgen zijn. En uiteindelijk is het dan de opgedane wijsheid (leer-ervaring) die zegt dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. In feite is dit wat er in de hof gebeurde. Door zijn keuze werd de mens overgegeven aan het kwaad (het ontbreken van het goede, dat alleen van God komt, zie Lukas 18:19), opdat hij daardoor wijsheid zou opdoen. Die wijsheid zou echter alleen maar bestaan uit het besef, dat de mens het in eigen kracht nooit zou redden om tot een kwaliteit van leven te komen, waartoe God de mens had geschapen.

Nu leert het traditionele christendom, dat God juist daarom vertoornd is geraakt en boos is op de mensheid. Dat is echter een chronisch (ook menselijk egocentrisch gerichte) misvatting. God is vertoornd op de machten en krachten die, sinds de mens at van de boom van kennis, de mens in zijn eigen zwakte ten onder houden en uiteindelijk trachten te doden. Hoofdaspect is echter dat de boze in feite God Zelf aanklaagt, omdat Deze, blijkbaar, niet in staat is een mens te maken naar Zijn beeld en in Zijn gelijkenis. Dat, mijn beste lezers, is hét punt waarom het draait; de macht en kracht van God is in het geding, zolang Hij er niet in slaagt een mens te maken, die volkomen voldoet aan Zijn beeld. Dat is het kwaad ten diepste: God komt niet tot Zijn ultieme scheppingsdoel, zoals is verwoord in Genesis 1:26+28.

Het karakter van het ‘oude verbond’

Het oude verbond kenmerkt zich door het onderwijzende karakter. De ervaring, die de mens opdoet – en waarvan hij kan leren – is dat hetgeen hij beetpakt en ontwikkelt voortdurend ontspoort in chaos met de dood tot gevolg. De slang zei echter tegen Eva dat ze niet zou sterven, maar, in tegendeel, aan God gelijk zou zijn wat betreft het kennen van goed en kwaad. Wat de mens echter leerde kennen was het kwaad, want het goed raakte in toenemende mate buiten beeld. Daarnaast was het de aanklager, die de mens, in zijn streven in het bereiken van het goede, enkel maar aanwakkerde, waardoor uiteindelijk misplaatste hoogmoed en een ongefundeerd en fatalistisch fanatisme ontstond. 

Het praktische gevolg van de overtreding is geweest, dat de mens er sindsdien maar het beste van heeft gemaakt. Maar het punt is dat iedereen die intussen van de boom van kennis eet, zich in de duisternis bevindt. Concreet geldt dit voor elk mens. Maar er zijn er die de duisternis omarmen en zelfs lief hebben gekregen. Ze hebben geleerd onder het juk van de duisternis hun voordeel te doen met de situatie. Aan de andere kant zijn er ook die juist onder het juk van de duisternis gebukt gaan en vanuit de grond van hun hart verlangen naar vrijheid en dus naar een leven in het licht: „Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden“ Johannes 3:20 (HSV). Voor hen die de duisternis lief hebben gekregen, is er weinig hoop. Ze haten het licht, want het licht maakt hun werken openbaar. Let op, dat dit losstaat van het begrip dat men van goed en kwaad heeft. Hun inzicht in goed en kwaad is als het ware gekleurd door de duisternis., waardoor zelfs het goede dat hij voortbrengt toch nog duister is Alles wat de mens in eigen kracht voortbrengt is kwaad, omdat het tijdelijk en vergankelijk is. Daarom brengt alléén God het goede voort, omdat dit ‘goede’ van eeuwigheidswaarde is. De werken van de mens komen altijd voort uit ongeloof, terwijl de werken van God eeuwig leven voortbrengen.

Het karakter van het ’nieuwe verbond’

In het menselijk denken betreft een oordeel altijd een eindpunt. Dat heeft te maken met het menselijk begrip van goed en kwaad, dat uiteindelijk in wetten en regels is vastgelegd. In het Goddelijke denken betreft het oordeel echter een nieuw begin. Als God Zijn oordeel volstrekt, valt het menselijk begrip van het ‘goede’ weg en wordt het vervangen door het Goddelijke begrip van het ‘goede’. En omdat de mens het kwaad heeft leren kennen in zijn natuurlijke bestaan, is nu, alhoewel uiteindelijk een groeiproces, het plaatje compleet. Het nieuwe verbond kenmerkt zich dus door de komst van het Koninkrijk van God.

Ruwweg kun je de geschiedenis van de mens in twee perioden verdelen. In de eerste periode was de door God gewilde mens nog niet aanwezig. De aanklager had vrij baan en de mens was gevangen in de doelloze cirkel van de vergankelijkheid; hij voldeed niet aan de scheppingsordening van de Schepper. Tijdens deze periode kon de boze God dus vrijelijk en terecht aanklagen. En zolang de mensheid zwak en ten dode opgeschreven was, waren Gods handen als het ware gebonden. Hij kon dus ook niet tot een veroordeling komen, want dan zou de mens in eeuwigheid verloren zijn gegaan en zou God daadwerkelijk in hebben gefaald.

In de tweede periode is echter de zaak compleet omgedraaid. God presenteert een mens die, weliswaar nog als Enige, voldoet aan de Scheppingsorde. Die mens is Jezus Christus. Met de komst van Jezus Christus (en vooral na Zijn kruisdood op Golgotha) maakt God in één klap een einde aan de aanklacht. Dat is de betekenis van wat Paulus schrijft aan de Colossenzen in hoofdstuk 2:14-15 (HSV) „en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd“. Toen Jezus daarna als overwinnaar over het rijk der duisternis uit het graf verrees, begon een geheel nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de mensheid. De opstanding van Jezus is het bewijs van het door God uitsproken oordeel: „naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze HereRomeinen 1:4 (NBG1951). In feite werd de aanklager definitief de mond gesnoerd en kon hij niet alleen God niet meer aanklagen, maar was hij bovendien zijn ‘recht’ kwijt de mens in onwetendheid ten onder te houden.

Jezus zegt hierover in Johannes 5:24-27 (NBG1951) „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is“.

Wordt vervolgd in: „Het vlees geworden Woord

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken