“Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is”.

1 Corinthians 2:14 (NBG1951)

Stelling 1

Op het CIP schreef iemand in het artikel: De Ware Leer Bestaat Niet in een soort conclusie:

“De ware leer bestaat niet. De Waarheid is een persoon. Ga op zoek naar Hem, zoek Hem in de schriften, zoek Hem in de stilte, zoek Hem in de geest, zoek Hem in de natuur, zoek Hem in Zijn lichaam, de gemeente”.

Mijn Commentaar

Zijn advies is dus: Zoek Hem! Dat klinkt plausibel. Het probleem is echter dat je op deze manier altijd een referentie-kader nodig hebt, om Hem te herkennen. En daar komt alsnog de leer om de hoek kijken. De leer is van te voren dus het kader waardoor je Christus kunt herkennen. Vervolgens is dus de ‘leer’ die jou het beste kader geeft (het beste uitkomt?), dus de waarheid. Want daar ga je naar op zoek!

Bijvoorbeeld kan iemand tegen een ongelovige zeggen: “Zoek naar Jezus zelf, want Hij is de weg, de waarheid en het leven”. Op dat moment begint in het denken van de aangesprokene een proces op gang te komen, dat je zou kunnen vergelijken met het doorlopen van een database of kaartenbak. In die kaartenbak staan allerlei begrippen gesorteerd. Vervolgens vergelijkt hij begrippen als ‘weg’, ‘waarheid’ en ‘leven’ met dat wat hem al bekend is.

Daarna wordt er geconcludeerd welk begrip van ‘weg’, waarheid’ of ‘leven’ een hogere waarde krijgt. Na dit vergelijken besluit de aangesprokene of hij op zoek gaat naar de invulling van het aangeboden begrip. Het probleem is echter, dat de ‘zoeker’ zelf de waarde bepaalt. En als het dan tegenvalt, kan hij alsnog besluiten het ‘begrip’ niet verder na te jagen.

Het vinden van Christus wordt op deze manier puur van de mens afhankelijk. Spreekt de presentatie je aan of niet? Vandaar dat er zelfs cursussen zijn, die je leren hoe je het evangelie ‘pakkend’ aan de man te brengen.

Ik ben er echter van overtuigd, dat God – óók het aanspreken van een zoekend hart – geheel in eigen hand houdt. Je moet er toch niet aan denken, dat er iemand niet tot geloof zou kunnen komen, omdat er niemand in de buurt is die Christus op de juiste manier kan ‘verkopen’?

Ik denk persoonlijk dat je Jezus niet actief moet zoeken, maar een zoekende moet ZIJN. Het zoeken naar Christus hoort naar mijn mening een hartsgesteldheid te zijn en geen actie-beginsel. Pas als je beseft, dat je Christus nooit kunt vinden door Hem actief te zoeken, maar door te belijden dat je Hem nodig hebt, komt de Geest van God en die leidt je naar Christus. Die belijdenis komt juist voort uit een hart, dat geen enkele mogelijkheid meer vindt om, op welke manier dan ook, zelf aan de slag te gaan.

Dat is pas genade: IK belijd dat ik u helemaal niet kan vinden, waar ik u ook zoek en hoe ik mijn best ook doe, maar ik zoek wel naar U met heel mijn hart:

  • 2 Chronicles 16:9 (NBG1951) “Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat ….”.

Stelling 2

Op datzelfde CIP schreef iemand een contra-artikel onder de titel: De Ware Leer Bestaat wel! Hij schrijft:

“De ware leer bestaat dus wél; het is de leer van God. (…)  De vraag die gesteld moet worden is: kunnen wij de ware leer kennen of ontdekken? Ten dele denk ik, ja (…) Het is goed om te erkennen dat ons kennen altijd te kort schiet en beperkt is, dat we nu nog zien in raadselen als door een wazige spiegel”

Mijn Commentaar

Ds. Ham heeft het hier over gelovigen. De schrijver van het andere artikel had het over gelovigen én ongelovigen. Voor ongelovigen geldt sowieso dat ze ongeestelijk zijn (dat geldt ook voor sommige gelovigen, maar dat is een andere discussie). Dat impliceert dus dat ze helemaal niets kunnen zien of herkennen, omdat de leer ( = wijsheid) van God voor hen verborgen is. Het komt niet in hun hart op, het wordt door geen oog gezien en door geen oor gehoord:

  • 1 Corinthians 2:11 (NBG1951) “Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods”.

Je kunt iemand op Jezus wijzen, Die persoon kan dan wel/niet onder de indruk zijn van wat hij ziet, hoort of ervaart en op grond van zijn eigen overwegingen besluiten om Hem te gaan volgen, maar dat betekent nog altijd niet dat hij dan inzicht heeft in de wijsheid van God. Voor het ‘zien’ van de wijsheid God’s heb je de Geest nodig:

  • 1 Corinthians 2:12 (NBG1951) “Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is”.

Zelfs een ‘gelovige’ kan ongeestelijk zijn en derhalve niets verstaan van de leer van God:

  • 1 Corinthians 2:14 (NBG1951) “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is”.

De Geest van God ontvang je alleen maar, als je óók bereid bent je volledig en met heel je hart aan Hem toe te wijden. Zolang je nog je reserves hebt (of de controle in handen wilt houden) zul je in je verblindheid blijven hangen, als het gaat om het ‘kennen’ van ( = deel hebben aan) de wijsheid God’s.

Iemand Anders …

… gaf op stelling 1 een reactie. Ook daarop ben ik ingegaan. Maar omdat de persoon, ook na 2 dagen, op mijn schrijven aldaar geen enkele sjoege gaf, zet ik mijn reactie ook hier neer (ik heb deze op het CIP maar verwijderd):

U geeft naar mijn mening een prima reactie. U schrijft:

“Ik probeer persoonlijk de betrekkelijkheid van meningen te doorzien, zonder de ander te verketteren, en ook te beseffen dat er hoofdzaken zijn die absoluut zijn. Als we ons meer op de echte hoofdzaken bezinnen, is er meer eenheid des geestes…”

Ik ben dit geheel met u eens. Maar wat u aangeeft geldt alleen voor hen, die reeds tot een zeker inzicht zijn gekomen. Want u schrijft dan:

“… een ieder moet blijven beproeven of men in het geloof is en moet blijven toetsen wat er zoal verkondigd wordt binnen en buiten de christelijke gemeente”.

Iemand die zich buiten de Gemeente bevindt, heeft echter geen enkele referentie meer. Zoals u ook schrijft:

“Misschien is het daarom zo dat men soms door de bomen het bos niet meer ziet en de kreet slaakt: De Ware leer bestaat niet!”.

Het is juist die ongelovige – maar met een oprecht zoekend hart – die door God zelf wordt gevonden en vervolgens naar Zijn Zoon wordt geleid. Maar als je op je eigen houtje naar ‘een’ Christus zoekt, die past in je referentie-kader, staan vervolgens allerlei leraren in allerlei kleuren en vormen klaar, die roepen: “Hier is de Christus die jij zoekt!”

Het wonderlijke is mijn inziens nu juist dat God die zoekende ongelovige Zelf ter hand neemt, zodat ook dat opnieuw weer geheel onafhankelijk is van wat mensen roepen en beweren. Zo bezien, is alle verschil in leer eerder een obstakel dan een hulp te noemen, want ze stellen zich allen vóór de Schrift. Alleen de Geest is in staat om uit de Schrift het juiste beeld van Christus te voorschijn te halen.

Eindconclusie

En ineens drong het tot me door: Er bestaat geen ware leer. Er bestaat alleen ware wijsheid. En die is enkel te ‘verstaan’ door de Geest. Die heeft als enige toegang tot de ware wijsheid. …

Die wijsheid is voor niet-Geestelijke mensen verborgen. Een leer is iets van de niet-Geestelijke mens. Dus elke discussie over het al dan niet bestaan van de ware leer dient enkel het vleselijke denken. De wijsheid van God is dat Hij door zijn Geest via Christus een volk bouwt. Dat volk bestaat uit ‘leden’ die elk door dezelfde Geest worden geleid; de Geest van het zoonschap, die ook in Christus is.

Degenen die desondanks toch blijven hangen bij een ‘leer’, hebben dus geen enkel ‘begrip’ van de wijsheid van God. Maar dat kan ook niet. Als je tenminste de strekking van onze uitgangstekst begrijpt.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

Wilt U reageren op dit artikel?

Als u een reactie wilt geven of een gesprek wilt starten over wat u in dit artikel heeft gelezen, dan vraag ik u een account aan te maken en in te loggen.

Heeft u reeds een account dan kunt u hieronder inloggen. Geen account? Hier kunt u registeren.

Voordat u een account aanmaakt ....

Het account is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te reageren op artikelen. Dit is een service aan mijn lezers. Ik ga er derhalve vanuit, dat áls u een account aanmaakt, u óók reageert op een artikel.

Iedere bezoeker kan een account aanmaken. Maar aan ‘werkeloze’ abonnee’s heb ik geen behoefte. Een dergelijk ‘stille’ abonnee zal dan ook, meestal na 48 uur, van mijn website worden verwijderd. Als u binnen 48 uur een reactie schrijft op een artikel, zal uw account uiteraard niet meer worden verwijderd, tenzij u daarom verzoekt of uzelf via uw admin-paneel verwijdert.

Ik ben op zoek naar zinvolle en constructieve reacties en niet naar potentiële spammers.

Q

Login voor reacties en gesprekken