Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt ...

Deus Loquitur betekent:

“God spreekt”

Het spreken waar we hier over hebben, heeft betrekking op het doel van de schepping: het creëren van een ‘eeuwig thuis’ voor de mens Gods.

Gods spreken is uniek, éénmalig en volkomen, dat betekent dat aan het Woord dat uit dat spreken is ontstaan, niets aan kan worden toegevoegd of veranderd.

In de geschiedenis van onze wereld zien we hoe het verzet tegen de realisatie van dat Woord toeneemt, maar we zien ook hoe dat Woord steeds meer gestalte krijgt in degenen die het Getuigenis van Christus dragen.

Deze website is gemaakt voor hen die meer willen weten over

Jezus Christus

en het

Koninkrijk van God

In de loop van vele eeuwen is heel veel geschreven  over de Koning en het Koninkrijk. Wat u hier op de website vindt, is mijn persoonlijke visie.

Het verhaal, dat ik hier als een getuigenis voor u neerleg, kan op geen enkele wijze de plaats innemen van wat u in de Bijbel kunt lezen.

Mijn artikelen getuigen van mijn persoonlijk inzicht dat in de loop van vele jaren is ontstaan.  Ik hoop dat ze u aanmoedigen ze te toetsen aan aan de Schrift zelf.

Moge de Heilige Geest u daarbij tot wegwijzer zijn.

... want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

Q

Neem contact op met de beheerder

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor uw vraag, opmerking, correctie of aanvulling. Als uw bericht een specifiek artikel betreft, vergeet dit dan niet te vermelden. Indien u persoonlijk antwoord wilt ontvangen, geeft u dan u e-mailadres op. Uw bericht wordt dan niet op de website behandeld.
NB: Uw e-mailadres wordt niet door mij bewaard en ALLEEN gebruikt als u een persoonlijk antwoord wenst. Uw vraag/opmerking komt alleen bij mij terecht.

Neem contact met me op

De meest recente artikelen….

Over Jezus en de drie-eenheid

In dit artikel ben ik in feite in gesprek met iemand die de leer van het Wachttoren Genootschap aanhangt. Binnen dit Genootschap wordt geleerd dat "Jezus vóór zijn vleeswording als de engel Michaël bestond", "de Heilige Geest geen persoon is, maar een kracht" en dat "God in feite uit pure energie (Licht) bestaat" en dat we, juist om die reden,...

Gods wil, wet en gehoorzaamheid

Iemand schreef: "De wil van God is wet" en "God wil gehoorzaamheid". Dat zette me aan het denken. Ik vroeg me af of deze mening(en) door de Bijbel worden ondersteunt of dat ze het gevolg zijn van een eigen, inmiddels tot dogma verheven, interpretatie. Concreet is dus de vraag: Is de wil van God wet? en áls God gehoorzaamheid wil, geldt dan ook...

Bidden voor varkens en kippetjes

Een lezeres maakte in een brief aan het ND van 6 augustus 2019, onder andere de bovenstaande opmerking. Uit haar schrijven blijkt dat ze begaan is met het lot van de dieren. Maar wat me opviel, was dat ze melding maakte van een gebed dat de predikant van de kerk (ze noemt die met name, waarom?) specifiek voor de dieren uitsprak, die ‘slachtoffer...

Welk label draagt u?

Enige tijd geleden reageerde ik op een column van Matthijn Doekes op het CIP. In dit artikeltje wil ik niet mijn reacties (en die van hem), zomaar overnemen. Ik wil er iets aan toevoegen.... De column heeft me meer aan het denken gezet, dan ik in eerste instantie dacht. En dan met name over het principe van hokjes bouwen of labels plakken. Mijn...

Onderweg met de Kerk

Onder de Kerk versta ik het geheel van organisaties die door mensen zijn opgebouwd om God te dienen. De Kerk is niet de Gemeente! Als ik het enerzijds heb over de universele organisatie 'de Kerk' en anderzijds over het Lichaam van Christus, 'de Gemeente', schrijf ik het woord Kerk of Gemeente met een hoofdletter. De kerk of gemeente als lokale...

Israël en „schuldbewustzijn“

God werkt sinds het moment dat de Zoon, Jezus Christus, op de troon van God heeft plaatsgenomen, alleen nog maar via Hem. De troon van God staat symbool voor de hoogste autoriteit, die bestaat. Christus heeft het Koningschap aanvaardt en heerst sindsdien vanuit de geestelijke - of onzienlijke wereld over de schepping. De komst van Jezus werd...

De christen, het beeld van Jezus

Op het CIP schreef een emeritus-predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken een artikel onder de titel “Wij christenen gaan ons al gauw verbeelden dat wij de Heere Jezus zijn”. Het beeld dat deze predikant schildert van de ‘gelovige’ is dat van een natuurlijk denkend mens, die geen weet heeft van wat de Heilige Geest kan uitwerken in de...

Israël en de Bijbel

De ontdekkingen van iemand die de Bijbel serieus bestudeert Op de website „Israël en de Bijbel“ las ik de volgende ontboezeming: „Wie de Bijbel serieus bestudeert, kan niet anders dan tot de ontdekking komen dat het overgrote deel ervan spreekt over verleden, heden en toekomst van Israël!“. In de volgende zin wordt opgemerkt: „Voorwaarde is wel...

Onderweg met anderen

Als mens ben je niet alleen. Dat dringt met name tot je door, als je beseft, dat het aantal inwoners van Nederland inmiddels de 17 miljoen ruim is gepasseerd (op januari 2016 was dit 17,02 miljoen). Wat je ervan merkt, is dat het sociale leven onder druk komt te staan; Het is niet zozeer het aantal op zich, maar het lawaai dat al die mensen met...

Zullen Arabieren aan Joden verkondigen?

In dit momentje geef ik mijn reactie weer op een artikel dat op 28 feb. 2019 op het CIP werd geplaatst. Zie hier. Zoals gebruikelijk citeer ik enkele opmerkingen, die met name mijn aandacht trokken. Eerste citaat In een christelijke boekwinkel zie ik allerlei boeken die duidelijk maken wie ik ben in Christus en hoe ik met Christus mag groeien....

Zie ook “Kernpunten