Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt ...

Deus Loquitur betekent:

“God spreekt”

Het spreken waar we hier over hebben, heeft betrekking op het doel van de schepping: het creëren van een ‘eeuwig thuis’ voor de mens Gods.

Gods spreken is uniek, éénmalig en volkomen, dat betekent dat aan het Woord dat uit dat spreken is ontstaan, niets aan kan worden toegevoegd of veranderd.

In de geschiedenis van onze wereld zien we hoe het verzet tegen de realisatie van dat Woord toeneemt, maar we zien ook hoe dat Woord steeds meer gestalte krijgt in degenen die het Getuigenis van Christus dragen.

Deze website is gemaakt voor hen die meer willen weten over

Jezus Christus

en het

Koninkrijk van God

In de loop van vele eeuwen is heel veel geschreven  over de Koning en het Koninkrijk. Wat u hier op de website vindt, is mijn persoonlijke visie.

Het verhaal, dat ik hier als een getuigenis voor u neerleg, kan op geen enkele wijze de plaats innemen van wat u in de Bijbel kunt lezen.

Mijn artikelen getuigen van mijn persoonlijk inzicht dat in de loop van vele jaren is ontstaan.  Ik hoop dat ze u aanmoedigen ze te toetsen aan aan de Schrift zelf.

Moge de Heilige Geest u daarbij tot wegwijzer zijn.

... want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

De meest recente artikelen….

Het vleesgeworden Woord

Dit is het derde artikel waarin ik inga op het kwaad en het oordeel van God daarover. In het vorige deel heb ik enige gedachten uitgesproken over het verschil tussen de periode vóór de komst van Christus en de periode erna. Het zal mijn lezers duidelijk zijn, dat de tijd waarin wij leven deel uitmaakt van de tijd ná de komst van Christus. Velen...

Christus en het oordeel

In het vorige artikel heb ik stilgestaan bij het ontstaan van het kwaad. Het kwaad is een gevolg. Eva, die de gehele mensheid symboliseert, zag dat het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, haar wijs kon maken. Dat is op zich correct; de boom symboliseert de ervaring (waardoor wijsheid groeit), die de mens opdoet in het...

Het ontstaan van het kwaad

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.Mattheus 6:34 (HSV) Paulus zegt in de eerste brief aan Timotheus (6:10): „Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met...

De Eerstgeborene

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.Colossenzen 1:15 (HSV) Alles dat op deze website wordt geschreven (en is geschreven) heeft in feite één onderwerp: Het Koninkrijk van God. In dit artikel wil ik een moment stilstaan bij de Koning van dat Koninkrijk. Het Koninkrijk van God is een situatie of status, zo...

Het woord van Jezus

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.Johannes 8:31-32 (HSV) Sinds de komst, het sterven en de hemelvaart van Jezus Christus, zijn bijna twee millennia verstreken. Intussen is veel gebeurd. Het christendom is een...

Schuld en Vergeving

De gedachte dat de mensheid een collectieve schuld draagt is in het traditioneel christelijke denken fundamenteel. Voor mezelf stelde ik, ten eerste, echter de vraag waar die schuld vandaan komt - hoe is deze ontstaan - en, ten tweede, is er eigenlijk wel sprake is van een schuld? Met andere woorden: is de schuldvraag niet weer opnieuw ontstaan...

God is eeuwig onveranderlijk

In het artikel van vorige week: „Is Gods wet ingeschapen“ schreef ik dat zich in het collectieve denken van de mens een beeld heeft ontwikkeld van het karakter van God. Dat beeld is geen weergave van de realiteit, maar het product van een verduisterd denken. Dat beeld, eigenlijk is het een karikatuur, weerspiegelt het karakter van de mens zelf....

Is Gods wet ingeschapen?

Ik las op het Refoweb, een forum voor jongelui van traditioneel kerkelijk gezindte, een vraag die al in 2010 was gesteld: „… Geldt de wet ook voor mensen buiten het verbond?…“. Ik kwam op die vraag terecht, omdat ik op zoek was naar informatie of „de wet van God voor alle mensen geldt.“ Voordat je er zelf een artikel aan wijdt, is het zinvol om...

Wil en Geest

Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft?Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor Geest u hebt,Luke 9:54-55 (HSV) Op deze website zijn inmiddels al enige woorden gewijd aan de, al dan...

Geloof en Wetenschap

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? (…) En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Psalm 8:4-5 (HSV) +...